Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Joop Stam zestig jaar priester

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 juni 2021 - 353 woorden
met mgr. Stam en de Apostolisch Nuntius. Rechts past. Fennis
met mgr. Stam en de Apostolisch Nuntius. Rechts past. Fennis
Mgr. Joop Stam zestig jaar priester
Mgr. Joop Stam zestig jaar priester

Op zon­dag 13 juni vierde mgr. Joop Stam zijn zes­tig­ja­rig pries­ter­schap in de basiliek van de heilige Nicolaas waar hij pastoor is geweest. Aan het einde van de heilige Mis was ik daar om hem te fe­li­ci­te­ren. Ook de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. dr. Aldo Cavalli was erbij en na­tuur­lijk mgr. Jan van Burg­ste­den. De receptie was buiten. Een kort ver­slag..

Viering en receptie

Een prach­tige, fees­te­lij­ke vie­ring was het geweest, zo mocht ik van vele kerk­gan­gers horen. Ook bij de Nicolaas weet men gelukkig de weg naar de kerk weer te vin­den! Na afloop van de heilige Mis was er buiten op het kerk­plein een soort receptie. Dat kerk­plein is pas netjes aan­ge­legd door de ge­meen­te en biedt nu veel meer ruimte om na de vie­ring nog even na te praten. Voor een beperkte groep geno­dig­den was er daarna nog een uit­ge­brei­der samen­zijn, maar in dit soort zaken legt Corona nog beper­kingen op.

Onder de aanwe­zigen...

Pastoor Eric Fennis had mee-gece­le­breerd en zo waren de drie opeen­volgende pastoors van de pa­ro­chie en rectoren van de basiliek aanwe­zig: mgr. Joop Stam, mgr. Jan van Burg­ste­den en pastoor Eric Fennis. Diaken Eugene Brussee, die vroe­ger aan de basiliek verbon­den was, ontbrak evenmin, net als ver­schil­lende pries­ter-assis­tenten. En na­tuur­lijk waren er veel mensen die met pastoor Stam een weg van lief en leed, maar vooral van geloof waren gegaan.

Apos­to­lisch Nuntius

De Apos­to­lisch Nuntius was de vormheer voor de Spaanse pa­ro­chie die na de fees­te­lij­ke Neder­landse Mis haar bij­zon­dere Eucha­ris­tie vierde. Mgr. Cavalli mag dit jaar gedenken dat hij vijf­tig jaar gele­den tot pries­ter werd gewijd en vijfen­twin­tig jaar gele­den tot bis­schop.

Mgr. Stam

mgr. Joop Stam was lange jaren bedrijfsaal­moe­ze­nier van wat toen nog de Hoogovens waren, hij zat in de be­ge­lei­dings­com­mis­sie van het semi­na­rie toen dat werd opgericht, was kanun­nik en proost van het kapit­tel en deken van Am­ster­dam. In ver­schil­lende van die hoedanig­he­den heb ik met mgr. Stam op pret­tige wijze te maken gehad. We wer­den bei­den ‘ere­ka­pelaan van de Paus’ bij de inwij­ding van De Tilten­berg.

Het com­men­taar van de jubila­ris laat zich in twee woor­den samen­vat­ten: ‘Grote dank­baar­heid!’

Terug