Arsacal
button
button
button
button


Feestelijk bezoek van Aartsbisschop Cavalli

Apostolisch Nuntius ontvangt Bavopenning

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 16 juni 2021 - 469 woorden

Woens­dag 16 juni was de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Aldo Cavalli, op onze uit­no­di­ging in Haar­lem om zijn vijf­tig­ja­rig pries­ter­feest te vieren en zijn zilveren bis­schops­wij­ding. Het was een fees­te­lij­ke ont­moe­ting. We doen ver­slag.

Taak van de Nuntius

Wat een Apos­to­lisch Nuntius doet blijft vaak enigszins verborgen: het gaat om per­soon­lijke contacten, het leggen van ver­ban­den en contacten met de heilige Stoel, het voor­be­rei­den van bis­schopsbenoe­mingen en het uit­voeren van taken die door de heilige Stoel aan de Nuntius wor­den toe­ver­trouwd. Door onze hui­dige Nuntius zijn bij­voor­beeld de bis­schopsbenoe­mingen voor­be­reid van het Militair Or­di­na­ri­aat, van Haar­lem, Gro­nin­gen-Leeu­war­den, Roermond en ’s-Hertogen­bosch, maar ook bij­voor­beeld in de verdui­de­lij­kingen rond de Vrouwe van alle Volkeren of andere vraag­stukken heeft de Nuntius zijn rol. Daar­naast is de Nuntius ook de diplo­ma­tiek ver­te­gen­woor­diger van de Paus en de heilige Stoel bij het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den en de hui­dige Nuntius die sinds 2015 in Neder­land is, ver­te­gen­woor­digt de heilige Stoel bovendien bij de Inter­na­tio­nale Organi­sa­tie voor het verbod op che­mische wapens.

Gedenk­waar­dig jaar

De ont­moe­ting was oor­spron­ke­lijk gepland voor zeer kleine kring, maar nu de Corona-maat­regelen versoe­peld zijn, kon het aantal deel­ne­mers zeer recent iets wor­den uit­ge­breid. Want het is voor de Apos­to­lisch Nuntius een bij­zon­der jaar: op 18 maart mocht hij gedenken dat hij vijf­tig jaar gele­den tot pries­ter was gewijd, op 26 au­gus­tus zal hij 25 jaar bis­schop zijn (titulair aarts­bis­schop van Vibo Valentia) en op 18 ok­to­ber aanstaande bereikt hij de voor bis­schop­pen en pries­ters be­lang­rijke leef­tijd van 75 jaar.

De ont­moe­ting

Er waren dus redenen te over voor een fees­te­lij­ke ont­moe­ting! Helaas heeft de pandemie veel verhin­derd, maar gelukkig dat er nu toch weer iets moge­lijk was. De aanwe­zigen kwamen samen voor een fees­te­lij­ke lunch. De emeritus bis­schop mgr. Jozef Punt was erbij aanwe­zig, evenals mgr. Jan van Burg­ste­den sss, Bis­schop­pe­lijk Vica­ris en Kanselier dr. André van den Hout, Bis­schop­pe­lijk Vica­ris dr. Gerard Bruggink, alge­meen econoom Thom van der Steen MBA en gedele­geerde voor ceremoniële zaken drs. Eric Fennis. De maal­tijd was voor­be­reid door Anna Toffano. Vica­ris generaal mgr. dr. Bart Putter kon er helaas wegens vakantie niet bij aanwe­zig zijn.

Bavopen­ning

Aan het begin van de ont­moe­ting heb ik een kort dank­woord gehou­den en kort de ver­diensten van de Apos­to­lisch Nuntius gememoreerd. Als dank daarvoor en als teken van onze erkente­lijk­heid mocht ik de Bavopen­ning uitreiken, het teken van bij­zon­dere ver­diensten, dat door ons diocees is inge­steld; de Bavopen­ning ging vergezeld van enkele cadeaus.

Concertje

De lunch werd onder­bro­ken voor een kort bezoek aan de Ka­the­draal waar organist Erik Jan Eradus en de aan het Muziek­in­sti­tuut van de ka­the­draal verbon­den Michelle Mallin­ger een klein concertje hebben gegeven ter ere van de jubilerende Nuntius. De Nuntius bewon­derde de schoon­heid van zang en spel én de schoon­heid van het kerk­ge­bouw.

Daarna volgde het dessert met een speciale feesttaart, zoals op de foto te zien is.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug