Arsacal
button
button
button
button


Eerste Vormselviering in nieuwe kerk Almere

Negentien jongeren ontvangen sacrament van de Geest

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 20 juni 2021 - 339 woorden

Zater­dag­avond 19 juni werd voor de eerste keer het heilig Vormsel gevierd in de nieuwe kerk van Almere. Negen­tien jon­ge­ren vernieuw­den hun doop­be­lof­ten, bele­den hun geloof en ont­vingen de kracht van de Geest.

Nieuwe kerk

De nieuwe kerk is erg mooi gewor­den. Er waren goede vor­deringen gemaakt sinds ik er was om de kerk voor gebruik voorlopig in te zegenen. Zo is de schil­dering van Strawinsky geplaatst, die door de hele kerk heen loopt. De kerk - in de stijl van de ‘Bossche school’ - oogt licht en modern en tege­lijk sacraal. Er zijn ook kniel­banken, al is te merken dat die nog voor wat onwennig­heid zorgen, na tien­tal­len jaren in een oecu­me­nisch kerk­cen­trum waar alleen stoelen waren. Ook het orgel was nu gereed, al heeft dat deze avond niet geklonken.

Vormsel­tra­ject

De negen­tien jon­ge­ren zijn middel­ba­re scholieren die na de basis­school met een meer­ja­rig vormsel­tra­ject zijn be­gon­nen en zelf intussen in het derde of vierde jaar van de middel­ba­re school zitten. Een groep gast­ou­ders begeleidde het traject en deze gast­ou­ders ont­vingen de vor­me­lin­gen, terwijl ik Lisette de Block en Monique Wage­naar opnieuw mocht ont­moe­ten als coördinatoren (zie foto onder). Samen met Marilyn van Rijn maken zij deel uit van de cate­chisten­oplei­ding en hebben zij de bac­ca­lau­reaatsstudie aan het Sint Bonfiatius­in­sti­tuut bijna af­ge­slo­ten. Extra dank aan hen allen die in deze moei­lijke tijd van de Pandemie wegen hebben gezocht en gevon­den om het Vormsel­tra­ject goed tot vol­tooi­ing te brengen.

Viering

Pastoor Sandor Koppers con­ce­le­breerde bij de Eucha­ris­tie­vie­ring, die werd gelive­streamd door enkele vrij­wil­li­gers, want de kerk kan nog maar een beperkt aantal mensen ont­van­gen. Het vormsel vindt plaats met enkele voor­zorgs­maat­re­ge­len, al was ik dit keer het doorzich­tig gezichtsmasker helaas vergeten op te doen. De jon­ge­ren droegen echter allen mondkapje en de toedie­ning van het sacra­ment gebeurde met een wattenstokje.

Van harte felici­teer ik alle jon­ge­ren die gevormd zijn, hun ouders, peter en meter, families en de pa­ro­chie. Van harte wens ik allen toe dat zij zich steeds zullen laten lei­den door de Geest van God!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug