Arsacal
button
button
button
button


Jaargesprek met seminaristen in Nieuwe Niedorp

Oud-rector Michi Costa viert 60-jarig priesterfeest

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 juni 2021 - 343 woorden
Aan het einde van de Eucharistieviering
Aan het einde van de Eucharistieviering
Met rector en studieprefect en de jubilerende past. Costa
Met rector en studieprefect en de jubilerende past. Costa
met past. Michi Costa en zijn opvolger in Naarden, deken Carlos Fabril
met past. Michi Costa en zijn opvolger in Naarden, deken Carlos Fabril

Op maan­dag 28 juni was ik in het Dio­ce­saan Missio­nair Groot­semi­narie Re­demp­to­ris Mater in Nieuwe Niedorp voor het jaar­lijks gesprek met de se­mi­na­risten. Die dag vierde oud-rector Michi Costa bovendien zijn 60-jarig pries­ter­feest.

Per­soon­lijk gesprek

Met iedere se­mi­na­rist had ik een per­soon­lijk gesprek, waarin ik de erva­ringen van iedere pries­ter­stu­dent kon horen en zij de vragen kon­den stellen die zij wellicht hebben. Som­mi­ge se­mi­na­risten zijn al lang niet meer thuis geweest omdat dit ‘thuis’ zich in een ander wereld­deel bevindt, dat door de pandemie niet goed bereik­baar was. Toch zijn ze er allemaal tot nu toe goed door­heen geko­men, al was het semi­na­rie kort na het uit­bre­ken van de Corona-pandemie wel zwaar door het virus getroffen. Ie­der­een is (allang) weer goed her­steld.

Pries­ters

Maan­dag is voor veel pries­ters een vrije dag en een gelegen­heid voor de pries­ters die uit dit semi­na­rie voort­ko­men, om Nieuwe Niedorp te bezoeken. Voor mij was het een gelegen­heid om veel pries­ters weer even te ont­moe­ten, al was het vaak kort.

Feest

Deze maan­dag was er een dubbele reden voor de pries­ters om te komen, omdat oud-rector Michi Costa zijn 60-jarig pries­ter­feest vierde. Hij was de eerste rector van het semi­na­rie (tot 1999), werkte samen met studieprefect dr. José Manuel Tercero Simón en werd opge­volgd door de hui­dige rector Luc Georges. De pries­ters con­ce­le­breer­den met de jubilerende Michi Costa tij­dens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring (de huis­ge­no­ten mochten daarbij wat dichter bij elkaar staan, zoals op de foto te zien is). Na de heilige Mis was er een even­eens fees­te­lij­ke maal­tijd, waarbij de jubila­ris door rector Luc Georges in een aantal exemplaren een foto­boek aan­ge­bo­den kreeg die hem herinner­den aan de vele jaren van missie in Neder­land.

Zoveel goede hulp

In het semi­na­rie zijn ook leden van neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schappen - broe­ders en zusters - vrijwillig werk­zaam. Som­mi­gen van hen hebben een leef­tijd bereikt waarop ze een stapje terug moeten doen. We namen afscheid van enkelen van hen die heel veel hebben gedaan voor het semi­na­rie en daar­mee voor de kerk in ons land. Heel veel dank aan hen!

Terug