Arsacal
button
button
button
button


Pro Ecclesia in Volendam

Mw. Ria Tol-Baart krijgt pauselijke onderscheiding

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 juni 2021 - 484 woorden
Pro Ecclesia in Volendam
(foto: klaasjoepsmit)
Pro Ecclesia in Volendam
(foto: klaasjoepsmit)
Pro Ecclesia in Volendam
(foto: klaasjoepsmit)

Aan het einde van de vormsel­vie­ring op 22 juni in Volen­dam nam de heer Jan Tol het woord. Intussen was de familie van mw. Ria Tol-Baart de kerk binnen geslopen. De woor­den van Jan Tol gingen over de vele ver­diensten van Ria Tol in de pa­ro­chie, tot op de dag van vandaag. Ik mocht haar daarna de pau­se­lijke onder­schei­ding Pro Ecclesia et Pontifice uitreiken. Voor de gedecoreerde was het een totale verras­sing.

Donder­dag­avond 24 juni was de laatste vormsel­vie­ring in Volen­dam; zo had ik nog even gelegen­heid om te horen hoe zij alles ervaren had. Het was een mooie, totaal on­ver­wachte gebeur­te­nis geweest.

Uitrei­king

Pastoor Paul Stomph en kape­laan Anton Goos waren bij de vormsel­vie­ring aanwe­zig geweest en ston­den naast me toen het zover was dat Jan Tol haar namens de pa­ro­chie bedankte voor het vele werk dat zij in veer­tig jaar met geloof en vuur had verzet binnen de pa­ro­chie. Daarna mocht ik haar de ver­sier­se­len opspel­den. Mw. Ria Tol heeft het vrijwili­gers­werk voor de kerk niet van een vreemde: ook haar vader was deze onder­schei­ding ten deel gevallen.

Vie­rin­gen

Haar inzet heeft zich op vele terreinen afgespeeld: sinds 1980 was zij lid van de werk­groep kin­der­vie­ringen. Ook de vele Eerste Communie­vie­ringen en Vormsel­vie­ringen die jaar­lijks plaats­vin­den in Volen­dam wor­den door haar begeleid en ik heb haar dus vele malen bij die gelegen­heid mogen ont­moe­ten. Ook bij andere vie­rin­gen was zij actief, zoals bij­voor­beeld bij de zieken­vie­ringen die enkele malen per jaar wor­den geor­ga­ni­seerd voor de zieke en ge­han­di­capte pa­ro­chi­anen.

Catechese

Op het gebied van catechese heeft zij even­eens tot de dag van vandaag een grote rol gespeeld. Zij was gast­ou­der toen haar kin­de­ren de Eerste Communie en het sacra­ment van het Vormsel kregen. Daarna werd zij al snel gevraagd als lid van de stuur­groepen van voor­be­rei­ding van beide sacra­menten en zij heeft zij vanaf de jaren 80 voor vele hon­der­den gast­ou­ders tal­loze ver­die­pings­avon­den geleid.

Gespreks­avon­den

15 jaar lang heeft zij ver­die­pings­avon­den geor­ga­ni­seerd en begeleid voor de vaders van de brandslacht­of­fers van Volen­dam. Er was na de brand in het Hemeltje een grote behoefte onder de ouders van de slacht­of­fers om met elkaar te zijn, met elkaar te praten over het hoe en waarom, de zin van het leven etc. Ria is hier op ingesprongen door, naast haar vele huis­be­zoeken, ook speciale thema-avon­den voor de vaders te or­ga­ni­se­ren.

En ver­der...

Daar­naast maakt zij te­gen­woor­dig deel uit van het bestuur van de Katho­lie­ke Bond van Ouderen (KBO).

Jarenlang heeft zij deel uitgemaakt van het diaco­naal overleg en zij was jarenlang een van de af­ge­vaar­dig­den bij het deke­naal overleg.

Daar­naast zijn er nog vele andere concrete diensten die zij voor kerk en pa­ro­chie heeft verricht en nog steeds verricht.

Al dit werk heeft zij ‘Pro Deo’ gedaan: gratis, voor de goede God.

Vanzelf­spre­kend zijn we haar dank­baar voor deze mooie inzet en was ik blij haar dit teken van erken­ning en waar­de­ring te kunnen geven., Van harte proficiat!

Terug