Arsacal
button
button
button
button


Bij de aanslag op Peter R. de Vries...

Non praevalebunt!

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 7 juli 2021 - 215 woorden

Het bericht over de aan­slag op Peter R. de Vries heeft me geschokt. Al gelooft Peter R. de Vries dan mis­schien niet in God, zoals hij weleens heeft aange­ge­ven, hij heeft een hart dat klopt voor recht­vaar­dig­heid en waar­heid. Daar heeft hij altijd voor geleefd, zon­der angst of terug­hou­dend­heid; ik hoop en bid dat hij de strijd op leven en dood waarin hij nu ver­keert, zal overleven en mag her­stel­len.

Ik ben er onlangs nog mee in aanra­king geko­men hoe mensen die zich inzetten om zware criminali­teit te bestrij­den, wor­den bedreigd en op doden­lijsten staan en heel hun leven moeten laten ont­regelen door beveili­ging bij iedere stap die ze zetten. Dat is verschrikke­lijk. Het is een uiting van het totaal ont­bre­ken van respect voor de waar­dig­heid van het men­se­lijk leven bij som­mi­ge ontspoorde individuën. Dat respect is de basis voor iedere mens­waar­dige en recht­vaar­dige samen­le­ving.

Ik hoop daarom dat mensen die met zulke zwaar criminele intenties rondlopen vast­ge­zet kunnen wor­den en uit­ein­delijk tot inkeer zullen komen. Zij vormen niet alleen een gevaar voor anderen maar ook voor hun eigen eeuwig heil. Zij zullen niet over­win­nen! Non praevalebunt.

Intussen wens ik de familie van Peter R. de Vries en allen die met hem verbon­den zijn alle kracht en zegen toe in deze af­schu­we­lijke situatie.

Terug