Arsacal
button
button
button
button


Qidsteselase: Feest voor de Eritrees katholieken

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 juli 2021 - 422 woorden

Zater­dag 10 juli was de Eritrese katho­lie­ke ge­meen­schap bijeen voor het jaar­lijkse feest ter ere van de heilige Drieëenheid. Ook deze ge­meen­schap heeft veel last gehad van Corona en nog steeds was het grootste deel van de ge­meen­schap alleen door live-stream verbon­den, maar toch kijkt pries­ter Tesfayonnes en zijn bestuur dank­baar terug op de afgelopen jaren.

Oosterse ritussen en vluch­te­lingen

De Eritrees katho­lie­ke kerk is één van de oosters-katho­lie­ke ritussen. De gelo­vi­gen die tot deze kerk behoor­den, bevon­den zich voor­na­me­lijk in Eritrea, maar de laatste decennia zijn veel mensen uit Eritrea naar het west geko­men, van­wege de uiterst moei­lijke poli­tieke en eco­no­mische situatie, met onder meer een oorlog in het grens­ge­bied met Ethiopië.

In de li­tur­gie wordt de Alexandrijnse ritus gevolgd, de li­tur­gische taal is het Ge'ez. De laatste jaren (sinds 2015) heeft de Eritrese katho­lie­ke kerk een eigen, meer autonome status gekregen ten opzichte van de Ethiopische katho­lie­ke Kerk.

Een nieuwe katho­lie­ke ge­meen­schap

Het groeiend aantal gelo­vi­gen heeft ervoor gezorgd dat er in de lage lan­den een bloeiende Eritrrees katho­lie­ke ge­meen­schap is ontstaan. In 2020 is binnen het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een eigen pries­ter aan­ge­steld, Abba Tesfayonnes Yakob Ketema, die zorg draagt voor de gelo­vi­gen in Neder­land en Vlaan­de­ren. Op ver­schil­lende plaatsen wordt de heilige Li­tur­gie van de Eritrese katho­lie­ke kerk gevierd en er zijn vele jon­ge­ren mee verbon­den. In de Corona-tijd hebben die on-line samen gebe­den .

Qidsteselase

De jaar­dag van deze ge­meen­schap heet Qidsteselase, een feest ter ere van de heilige Drieëenheid. Op deze dag was binnen alle Corona-regels toch al weer het een en ander moge­lijk: de Li­tur­gie werd fees­te­lijk en plech­tig gevierd in de nieuwe Au­gus­ti­nus van Am­ster­dam Noord, een van de plaatsen waar de ge­meen­schap samen­komt, waarbij een gast-pries­ter uit Rome die enkele dagen op bezoek was mee-celebreerde. Aan het begin was er een welkom voor de bis­schop bij de ingang van de kerk (zie foto's) volgens de Eritrese traditie. Tijdens de Mis, waarbij ik samen met pastoor Nico van der Peet aanwe­zig was, heb ik een korte preek gehou­den met aan het einde van de vie­ring nog een groet-woord een kleine sacra­ments­pro­ces­sie en Eucha­ris­ti­sche zegen. Na afloop van de vie­ring was er een Eritrees-Ethiopische maal­tijd en een gezellig samen­zijn met een groep dragende leden van de ge­meen­schap. Van­wege de pandemie kon dat na­tuur­lijk beperkter zijn dan men eigen­lijk had gewild.

Gods zegen!

Van harte hoop ik dat de Eritrese ge­meen­schap zich goed mag blijven door-ont­wik­ke­len! Van harte vraag ik daar Gods zegen voor. Deze dag was in ieder geval al weer heel geslaagd.

Terug