Arsacal
button
button
button
button


Feestelijke jaarafsluiting van The Missionary School

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 juli 2021 - 304 woorden

Zater­dag­avond 10 juli was ik in Heiloo voor de fees­te­lij­ke afslui­ting van het jaar van The Mis­sio­na­ry School (TMS). De jon­ge­ren die het afgelopen jaar TMS hebben gevolgd, kregen deze avond een zen­ding en zegen en aan het eind van het weekend een cer­ti­fi­caat.

Speer­pun­ten

Corona maakte het raad­zaam om deze afslui­ting in kleinere kring te vieren. Daarom waren geen buiten­staan­ders uit­ge­no­digd, maar alleen degenen die het traject van TMS had­den gevolgd waren aanwe­zig. Dat was van­wege Corona maar bood wel de gelegen­heid om na de zegen en zen­ding nog uit­ge­breid met de jon­ge­ren in gesprek te gaan, onder meer rond het thema van hoe pa­ro­chies meer missio­nair te krijgen zijn en rond de vier speer­pun­ten van de brief die ik heb ge­schre­ven bij mijn aantre­den:

  1. ge­meen­schapszin bevor­de­ren (Samen Kerk)
  2. naar buiten gaan: missio­nair
  3. caritas in het mid­den van de kerk zien als geloof dat han­den en voeten krijgt en
  4. extra aan­dacht aan jon­ge­ren en ge­zin­nen.

Ik heb ver­teld wat we het afgelopen jaar met deze speer­pun­ten hebben gedaan en waar nog veel aan­dacht naar uit moet gaan. Dat is onder meer de cultuur in som­mi­ge pa­ro­chies die weinig structuur en open­heid bie­den voor een missio­naire invals­hoek, dat wil zeggen een inzet om nieuwe mensen bij het ker­ke­lijk leven te betrekken.

Inhou­de­lijk gesprek

Doordat we in de kring van de jon­ge­ren waren, zon­der gasten van buiten ook al was dit een bij­zon­dere avond, was er de moge­lijk­heid voor een lan­ger en meer inhou­de­lijk gesprek, dat zoals op de foto te zien is, rond een kampvuur plaats vond..

Proficiat!

Van harte wens ik de jon­ge­ren die dit jaar TMS hebben afgerond een goede toe­komst toe, veel zegen, ook voor het project dat zij in dit jaar hebben bedacht en gaan toepassen in ver­schil­lende pa­ro­chies. Dat het maar veel vruct mag dragen!

Meer in­for­ma­tie

Terug