Arsacal
button
button
button
button


Pater Marianus geïnstalleerd als pastoor samenwerkingsverband Clara - Franciscus

Gebed voor Peter R. de Vries

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 11 juli 2021 - 1136 woorden

Zondag 11 juli was ik in de kerk van de H. Mar­te­la­ren van Gorcum in Am­ster­dam voor de in­stal­la­tie van pater Marianus Jehandut SVD van de pa­ro­chies van het samen­wer­kings­ver­band Clara - Fran­cis­cus van Am­ster­dam Oost en Zuid-Oost. In deze bij­zon­dere vie­ring stond we tevens stil bij de aan­slag in die­zelfde stad op Peter R. de Vries en we hebben voor hem en zijn familie en vrien­den gebe­den.

kerk

De kerk van de Mar­te­la­ren is van de hand van architect Kropholler, die bij­voor­beeld ook de Adel­ber­tus­ab­dij in Egmon of het Raadhuis in Leidschen­dam heeft gebouwd. De kerk is omgeven door huizen van dezelfde architect en wordt ook Hofkerk genoemd.

Admini­strator

Pater Bert Wooning heeft de afgelopen twee jaar de pa­ro­chies geleid als admini­strator van A.B.G (Ana, Boni­fa­tius en Gerardus Majella) met IJburg en H. Mar­te­la­ren van Gorcum in Am­ster­dam, de St. Petrus' Banden in Diemen, de H. Urbanus in Dui­ven­drecht en De Graan­kor­rel in Zuid-Oost. De Eucha­ris­tievieirng was dus ook een afscheid van hem en een dank voor zijn grote inzet.

Pastoor Marianus

De nieuwe pastoor p. Marianus was al werk­zaam in de regio en hij gaat nu ver­der in een andere rol, als pastoor, bijgestaan door pater Yan Asa svd en diaken Han Hartog. Hope­lijk wordt het over enige tijd moge­lijk door een extra pries­ter ver­sterkt te wor­den. De nieuwe pastoor was dus niet onbekend en werd zeer harte­lijk welkom geheten, onder andere met een toe­spraak van vice-voor­zit­ter, de heer Paul Proost.

In­stal­la­tie

Aan het begin van de vie­ring legde de pastoor de ge­loofs­be­lij­de­nis en eed van trouw af en vond de formele in­stal­la­tie plaats. De sleu­tels van de kerk wer­den aan­gereikt. Bij iedere intentie van de voor­bede werd een symbool overhan­digd van de taak van de nieuwe pastoor: een kelk, chrisma, sleu­tel van het ta­ber­na­kel, biechtstola, stola voor huwe­lijks­vie­ringen, lec­tio­na­rium enz.

Het was een fees­te­lij­ke en goed ver­zorgde vie­ring. Het aantal pa­ro­chi­anen dat in de kerk mocht zijn was nog wel beperkt, maar via live-stream was de vie­ring voor allen te volgen.

 

Homilie In­stal­la­tie p. Marianus Jehandut SVD

Welkom?

Ben je ergens welkom?
Amos, de profeet uit de eerste lezing
was niet welkom:
”Maak dat je weg­komt”
was de bood­schap die hij
van de pries­ter Amasja kreeg.
Dan kun je al bijna geen goed meer doen!

Onrecht

Waarom wilde Amasja
Amos niet in zijn buurt?
De bood­schap van Amos
was niet zo ge­mak­ke­lijk,
die was een aanklacht
tegen het kwaad dat hij zag
in de samen­le­ving, tegen de afval van God,
het was een bood­schap van beke­ring,
een oproep om het goede lief te hebben
en het kwade te haten.
Hij kwam op tegen het onrecht van zijn tijd.
Die bood­schap wilde Amasja niet graag horen.
Na­tuur­lijk kan het zijn
dat die Amasja Amos als concurrent zag,
dat hij mis­schien een ver­keerd
en voorin­ge­no­men beeld had
of ergens bang voor was
en ook daarom zo afwijzend rea­geerde.
Amos leefde zo’n 750 jaar voor Christus,
maar hierin is er niet veel veran­derd.

De aan­slag op Peter R. de Vries

Helaas moesten we dat deze week nog ervaren
toen het criminele circuit
- want daar ziet het toch naar uit -
Peter R. De Vries tot zwijgen wilde brengen
omdat hij opkwam voor recht en recht­vaar­dig­heid.
Wie daarvoor opkomt
krijgt tegenstand,
kan helaas niet altijd rekenen
op een welwillend gehoor;
hier kwam die tegenstand van criminelen,
die nergens voor terugdeinzen.
We leven mee met Peter R. De Vries
en zijn familie
en van­zelf­spre­kend veroor­de­len we scherp
deze laffe aan­slag.

Nega­tief

Dit zal ons hope­lijk niet over­ko­men
al kunnen we allemaal
weleens negatieve reacties krijgen
op onze inzet voor het goede.
Want we zullen allemaal weleens meemaken
dat onze woor­den en daden
niet zo welkom zijn,
dat mensen nega­tief rea­geren
op iets wat we ten goede
hebben willen zeggen of doen,
zoals dat bij Amos het geval was.

Hier gaat het om

Amos blijft bij zijn diepste erva­ring:
deze roe­ping komt niet uit mij­zelf,
hij is ge­roe­pen en gezon­den door de Heer;
Hij steunt niet op men­se­lijk aanzien,
want zelf is hij maar klein en een­vou­dig.
Hij is gewoon maar een veehoe­der
en vijgenkweker;
de Heer heeft hem
achter zijn beesten weg­ge­haald.

Hij blijft dus gewoon bij zijn opdracht,
trouw aan wat de Heer van hem heeft gevraagd.

Hoe de apos­te­len moeten gaan

De weg die Amos kiest, in trouw aan zijn roe­ping,
zien we terug in het evan­ge­lie:
de leer­lin­gen wor­den bij Jezus ge­roe­pen
en uitgezon­den
maar zij moeten alle men­se­lijke steun loslaten:
Als de apos­te­len wor­den uitgezon­den,
mogen ze niets mee nemen
wat hun status of men­se­lijke zeker­heid verschaft:
geen proviand voor onderweg,
geen reis­zak, geen geld, zelfs geen koper­geld,
dat zijn de kleinste muntjes
die niet veel waarde hebben
en ook geen dubbele kle­ding.
Ze gaan als een arme, een­vou­dig, nederig.
Centraal staat hun roe­ping en de zen­ding door de Heer,
daar moeten ze op steunen.

Daarvoor moet je leven!

En dat is tege­lijk de in­spi­ra­tie
die de lezingen ons mee willen geven:
steun niet op men­se­lijk opzicht,
op hoe je over­komt en hoe het valt,
probeer te leven voor recht en recht­vaar­dig­heid,
voor waar­heid en goed­heid.
Niet altijd zullen onze woor­den en daden
dan overal welkom zijn,
maar be­lang­rijker is
dat we ons­zelf en de Heer
recht in de ogen kunnen kijken:
ik heb ge­pro­beerd om met een goed geweten
de roe­ping en zen­ding
die U mij heeft toe­ver­trouwd,
te vol­bren­gen.

Hij is welkom!

Nu weet ik dat pater Marianus gelukkig
hier heel erg welkom is
als jullie nieuwe pastoor.
Daar zal het niet aan liggen!
Geprezen wor­den zijn eenvoud
en zijn harte­lijk­heid en men­se­lijk­heid,
zijn liefde voor de armen.
Dat is heel goed,
daar­mee laat een her­der zien
dat hij hart heeft voor zijn schapen.
En in de bestuur­lijke verant­woor­de­lijk­he­den
die nu eenmaal ook rusten
op het ambt pastoor,
zullen er zeker mensen zijn
die de pastoor willen bijstaan.

Omgang met elkaar

Geen mens is volmaakt,
maar waar we elkaar ruimte geven
om ook onze min­puntjes
onder ogen te zien,
in geloof elkaar
proberen te dragen en verdragen,
daar heerst barm­har­tig­heid,
een goede Geest
en is al veel gewonnen.

Een pries­ter is ook profeet!

Maar het gaat na­tuur­lijk niet erom
dat de woor­den van pastoor Marianus
door ie­der­een even­zeer op prijs wor­den gesteld.
Soms is een pries­ter tegendraads,
tegen de stroom van de samen­le­ving in;
want een pries­ter moet ook profeet zijn
en trouw zijn aan zijn roe­ping en zen­ding,
zoals de profeet Amos,
zoals de apos­te­len.

En wij?

De bood­schap van de lezingen
is dus wel heel erg goed gepast
voor de in­stal­la­tie van de pastoor;
en die bood­schap is er niet alleen
voor de pastoor,
maar voor ons allen:
laten we voor ogen hou­den
dat de goede God
ons allemaal heeft ge­roe­pen en gewild,
ons leven is niet zomaar;
laten we trouw blijven
aan onze diepste over­tui­gingen,
om op te komen voor recht en ge­rech­tig­heid,
een­vou­dig en steunend op God
tege­lijker­tijd.

Een zegenwens

Van harte wens ik vandaag
pastoor Marianus Jehandut
heel veel zegen toe voor zijn nieuwe ambt,
vreugde en vrede
en dat hij dit ambt van pastoor
mag kunnen vervullen
met harte­lijke samen­wer­king
en mede­wer­king van U allen!

Terug