Arsacal
button
button
button
button


Nederlandse Bloemen bij viering door Paus Franciscus

Werelddag voor grootouders en ouderen - Zondag 25 juli

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 26 juli 2021 - 313 woorden
Nederlandse Bloemen bij viering door Paus Franciscus
Nederlandse Bloemen bij viering door Paus Franciscus
(foto: Alessia Giuliani /CPP)
De Mis in de Sint Pieter
De Mis in de Sint Pieter (foto: Alessia Giuliani /CPP)

Op de web­si­te van ons bisdom wordt er al over bericht: op 25 juli vond de eerste Wereld­dag voor groot­ou­ders en ouderen plaats, die door paus Fran­cis­cus is inge­steld en dit jaar onder het thema "Ik ben met U alle dagen" staat. De dag heeft een bij­zon­der Neder­lands tintje: de bloemen komen uit Neder­land (en enkele andere lan­den) en wor­den ge­schon­ken door de Felinifoundation van de Neder­lan­der Charles Lans­dorp.

Felinifoundation

De Felinifoundation, die de verbin­ding tussen de gene­ra­ties wil bevor­de­ren, staat onder meer achter de Groot­ou­der­dag die sinds enkele jaren op 2 ok­to­ber, dag van de engelbe­waar­ders, wordt gevierd. Voor de nieuwe dag voor grootouers en ouderen is de nabij­heid van de feest­dag van de HH. Joachim en Anna (26 juli), ouders van de Maagd Maria, gekozen. Het is tevens een dag tegen een­zaam­heid.

H. Mis in Sint Pieter

De bloemen wor­den gebruikt voor de versie­ring van het altaar van de Confessio in de Sint Pieter, waar mgr. Fisichella in naam van de Paus (die nog aan het her­stel­len is van zijn operatie) die dag om 10.00 uur een speciale H. Eucha­ris­tie heeft gevierd waarbij bloemen wer­den uitge­deeld aan de aanwe­zige ouderen.

Titus Brandsma

Bij­zon­der is ook dat 26 Juli is verbon­den aan Titus Brandsma. Het is de feest­dag van de zalige Titus. De zalig­ver­kla­ring van Titus Brandsma in 1985 was de aan­lei­ding om met Pasen de bloem­ver­sie­ring vanuit Neder­land te gaan ver­zorgen.

Embassade

Het Ministerie van Land­bouw schrijft op haar web­si­te: "This initiative could take place thanks to the collaboration between Avalanche+ and Paul Deckers, Federfiori/Ascom Novara, Felini Foundation, Comitato Festa dei Nonni (Grandparents Day Committee) and the Embassy of The Netherlands in Rome".

Terug