Arsacal
button
button
button
button


Wat is 'geluk' voor burgemeester en bisschop?

Bij de opening van 'geloof in geluk' in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 29 juli 2021 - 649 woorden

Donder­dag­och­tend stond Leo Fijen met zijn camera- en geluidsman voor de deur. Even later kwam ook burge­mees­ter Jos Wienen van Haar­lem aanrij­den, voor een bij­zon­der gebeuren: een geloofs­ge­sprek met Leo Fijen en met mij over geluk. De aan­lei­ding? Het bij­zon­dere jaar dat in de ka­the­draal gaat beginnen rond het thema: ‘Geloof in geluk’.

Verlies

De burge­mees­ter verloor beide ouders in het afgelopen Corona-jaar, binnen enkele maan­den tijd. Vanzelf­spre­kend was dat een emo­tio­neel gebeuren. Ook de situatie van de pandemie was soms las­tig. Wat maakt je dan nog gelukkig? En is geluk iets dat je zelf moet bereiken en maken of wordt het geluk je gegeven? Het ant­woord is te zien en horen op zon­dag 29 au­gus­tus, wanneer het geloofs­ge­sprek wordt uitgezon­den, voor de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring.

Opening

Het pro­gram­ma ‘Geloof in geluk’ wordt op vrij­dag­mid­dag 27 au­gus­tus geopend door de Com­mis­sa­ris van de Koning, Arthur van Dijk en Burge­mees­ter Jos Wienen. De dag erna zal het voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk zijn tot 3 april 2022. Daarna komt een nieuw pro­gram­ma.

Rondgang

‘Geloof in geluk’ bestaat uit een speciale rondgang door de Ka­the­draal, passend bij het kerk­ge­bouw, met allerlei ten­toon­stel­lingen en bele­vings­mo­menten rond het thema geluk. Daar­naast zijn er publieks­acti­vi­teiten (zoals work­shops, concerten en lezingen voor ver­die­ping) in de Haar­lemse Sint Bavo Ka­the­draal.

Route: De Geloof in Geluk- route gaat langs het Wil­li­brordusorgel, het mid­den­schip, de zij­ka­pellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straal­ka­pellen.

Wat kun je ver­wach­ten?

De Sint Bavo Ka­the­draal is een plek die uitno­digt om stil te staan bij het eigen geluks­ge­voel. In de thema­ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk reflec­teert een twin­tigtal ver­tellers op dit herken­ba­re thema. Som­mi­ge ver­tellers verbleven een tijd in de ka­the­draal om te werken aan hun bijdragen, anderen dachten thuis na over geluk.

In de Geloof in Geluk-route wor­den kunst­werken, foto’s, video’s, gedichten, podcasts en muziekcom­po­si­ties door de ka­the­draal ge­pre­sen­teerd. De meeste bijdragen zijn spe­ci­fiek voor die plek in de ka­the­draal gemaakt. Alles is bedoeld om geïnspireerd te wor­den door Geloof in Geluk en op zoek te gaan naar het ant­woord op de vraag: ‘Wat betekent geluk?’

Deel­ne­mers aan Geloof in geluk zijn: Pries­ter Anton ten Klooster, pries­ter Antoine Bodar, Bina Chirino, Bis­schop Jan Hendriks, Bob Wegkamp, Ramon Mangold, Dafne Arlman, Emma van Hooff, Jos Wienen, Lars Gerfen, Leo Fijen, Maaike Lut, Martijn Duif­hui­zen en Kees Wisse, Matteo Myderwyk, Mirjam van der Vegt, OMG Magazine, Peter van Asselt en Tini Brugge, Robin van Galen, Sanne Vogel en Simone de Groot.

Enkele voor­beel­den

Om een tipje van de sluiter op te lichten, hierbij enkele voor­beel­den van wat men kan ver­wach­ten:

  • Com­po­nist Matteo Myderwyk werkte aan een speciale orgelcom­po­si­tie geïnspireerd op het hemelse geluk. Hij heeft een week orgel gespeeld in de ka­the­draal, hij heeft de orgel­mu­ziek thuis bewerkt en aan­ge­vuld en de nieuwe com­po­si­tie is te horen in de ten­toon­stel­ling. Bij het Wil­li­brordusorgel met een prach­tig uit­zicht over de gehele ka­the­draal.
  • Jour­na­list/schrijfster Mirjam van der Vegt neemt de bezoekers in korte video’s mee door de ka­the­draal en laat de bezoeker actief de kracht van stilte ervaren op bij­zon­dere plekken in de kerk.
  • Bloemsier­kunste­naar Peter van Asselt maakte groene kapel die qua vorm is geïnspireerd op de zeven zuilen. De bezoeker wordt actief gevraagd even stil te zitten. Om stil te staan bij het eigen (geluks)gevoel.
  • Ver­schil­lende deel­ne­mers spraken een podcasts in over wat geluk betekent. Deze audiofrag­menten zijn in de ten­toon­stel­ling te horen. Onder anderen Leo Fijen en burge­mees­ter Jos Wienen spraken een podcast in.

Naar buiten tre­den

Met dit nieuw ini­tia­tief wil de Haar­lemse ka­the­draal na­druk­ke­lijker naar buiten tre­den en mensen uit­no­di­gen om na te denken over wat hen bezighoudt. Wij hopen hiermee ver­die­ping te bie­den in het leven, in dit prach­tige en monu­mentale gebouw dat zo’n bij­zon­dere plaats inneemt in onze geloofs­tra­di­tie.

Datum: Vanaf 28 au­gus­tus 2021 voor publiek tot en met 3 april 2022

Nieuw pro­gram­ma: vanaf Pasen 2022

Terug