Arsacal
button
button
button
button


Onder uw bescherming...

Een eerbetoon aan mgr. Jozef Punt

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 augustus 2021 - 390 woorden

Op vrij­dag 13 au­gus­tus mocht ik het eerste exemplaar overhan­digen van het boek ‘Onder uw bescher­ming...’. Het betreft een heruitgave van een com­men­taar van mgr. Van Dode­waard op de titels van Maria in de Litanie van Loreto, die ge­woon­lijk na de rozen­krans wordt gebe­den. Dat com­men­taar is - aan­ge­vuld met teksten over de ‘nieuwe’ titels van de Litanie - opnieuw uitge­ge­ven als eerbe­toon aan mgr. Jozef Punt.

Eerste exemplaar

Tegen de mid­dag was Leo Fijen van uit­ge­ve­rij Adveniat aanwe­zig op De Tilten­berg, waar mgr. Punt woo­nach­tig is, voor de uit­rei­king van het eerste exemplaar. De uitgave is voor­be­reid door dr. Jörgen Vijgen samen met Leo Fijen, die nog ooit van mgr. Hans van Dode­waard het heilig Vormsel heeft ont­van­gen. Van Dode­waard was bis­schop van Haar­lem van 1960 tot 1966 toen hij on­ver­wacht en op jonge leef­tijd stierf. Het boekje over de Mariale titels had hij ge­schre­ven toen hij nog professor op het semi­na­rie Warmond was.

Nieuwe titels

Hoe oud de tekst ook is, die is nog steeds zeer actueel, want de titels van toen, wor­den nog steeds gebruikt in de aloude Litanie van Loreto en het com­men­taar van Van Dode­waard is vooral bijbels van karakter en daardoor tijdloos. In de loop van de jaren zijn aan de Litanie allerlei titels toe­ge­voegd, onlangs nog door paus Fran­cis­cus. De pausen hebben bij ver­schil­lende gelegen­he­den com­men­taar gegeven op die toe­ge­voegde titels en die com­mentaren zijn even­eens in dit boekje over­ge­no­men. Van ver­schil­lende Mariale plaatsen is een afbeel­ding opgeno­men.

Mgr. Punt

Mgr. Punt is vijfen­twin­tig jaar bij het bestuur van het bisdom betrokken geweest, de eerste jaren als hulp­bis­schop, de laatste 22 jaar als eindverant­woor­de­lijk bis­schop. In de inlei­ding heb ik de grote bijdrage van mijn voor­gan­ger kort gememoreerd. Helaas is een echt afscheid van mgr. Punt door Corona niet moge­lijk geweest. Het boekje is een manier om daar toch nog wat bij stil te staan. De titel “Onder uw bescher­ming” is de vertaling van de wapen­spreuk van mgr. Punt “Sub tuum prae­si­dium”.

Maria Ten­hemel­op­ne­ming

Aanstaande zon­dag wordt het feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming gevierd. In Heiloo vindt om 11.30 uur buiten een plech­tige pontificale Eucha­ris­tie plaats aan het eind waar­van het boek zal wor­den ge­pre­sen­teerd door Leo Fijen en door mij. Het zal wor­den uit­gereikt aan de gelo­vi­gen om de inzet van mgr. Punt voor ons bisdom te eren.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug