Arsacal
button
button
button
button


De Mariaverschijning van Pontmain

Bezoek aan een bedevaartplaats

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 augustus 2021 - 613 woorden

De afgelopen dagen bracht ik een bezoek aan de bede­vaart­plaats Pontmain, waar Maria een­ma­lig verscheen aan zes kin­de­ren, elf dagen voor het einde van de Frans-Duitse oorlog, op 17 januari 1871. Maria had er een bemoe­digende bood­schap.

De zieners

Twee van de kin­de­ren waren nog heel klein en zijn niet als getuigen en zieners aangemerkt. De omstan­ders kon­den uit hun reactie merken dat zij ook iets zagen. De jongste was maar net twee jaar. Zelf kon­den deze kin­de­ren zich later niets her­in­ne­ren. De andere vier kin­de­ren deden een consis­tent ver­slag, de dag na de gebeur­te­nis aan de pastoor, daarna in vele ver­schil­lende ver­ho­ren. Drie van hen zijn later in het klooster getre­den, de vierde heeft even­eens taken voor de kerk vervuld, onder meer als huishoudster van haar broer-pastoor.

De ver­schij­ning

De kin­de­ren zien drie uur lang Maria (‘een mooie dame’) boven een huis, op een hoogte van ongeveer der­tig meter, in een gewaad dat deed denken aan de sterrenhemel van de pas opgeknapte paro­chie­kerk, met een ban­derol met de tekst: “MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS. MON FILS SE LAISSE TOUCHER” (Bidt toch mijn kin­de­ren, God zal U bin­nen­kort ver­ho­ren. Mijn Zoon laat zich raken", of je zou kunnen vertalen: Mijn Zoon is gevoelig voor je gebed). Inder­daad ein­digde de oorlog niet veel later en keer­den de jongens en mannen uit de omge­ving veilig en gezond uit de oorlog terug. Maria wijst in deze ver­schij­ning naar God de Vader en haar Zoon die open staat voor de noden van de mensen.
Ruim een jaar later is de ver­schij­ning ker­ke­lijk goedge­keurd.

Inge­trok­ken

Bijna veer­tig jaar later heeft één van de zieners, een reli­gi­euze, haar ver­kla­ringen over de ver­schij­ning bij een nieuw onder­zoek inge­trok­ken en gezegd dat zij niets gezien had. Zij gaf toen aan dat zij er niet met de andere drie over had ge­spro­ken en dat zij des­tijds wel uit zich­zelf met de ver­kla­ring was geko­men. In het museum van de bede­vaart­plaats was te zien op een foto hoe deze zuster met een medaille van Onze Lieve Vrouw van Pontmain op haar arm had gelopen. Die arm was verlamd geraakt waardoor zij haar creatieve gaven niet meer kon gebruiken in borduur­werk, mis­ge­wa­den en derge­lijke. Maar zij had geen gene­zing verkregen. De bekende marioloog René Laurentin heeft zich hier later mee bezig gehou­den. Hij weet de inttrek­king aan scrupules van de zuster die ten tijde van de ver­schij­ningen nog een jong kind was geweest.
De andere zieners hebben hun ver­kla­ringen gestand gedaan toen dat onder­zoek in 1920 plaatsvond.

Wat is er in Pontmain?

Pontmain staat in de serie van Rue de Bac, La Salette en Lourdes: Maria-ver­schij­ningen die in de negen­tien­de eeuw in Frank­rijk hebben plaats­ge­von­den. In Pontmain is een mooie basiliek gebouwd, er is een kruis­weg­park, pelgrimsver­blij­ven, een boek­han­del en devotie­win­ken, een museum en een son-et-lumière pre­sen­ta­tie over de ver­schij­ningen in de schuur waar ver­schil­lende van de zieners aan het werk waren geweest, voordat ze naar buiten kwamen en de mooie dame zagen. Ook het kerkhof met graven van de pastoor en ver­schil­lende zieners is te bezoeken.

Heilige Mis

Op vrij­dag 20 au­gus­tus heb ik de Pelgrims­mis gedaan in de basiliek, op zater­dag­mor­gen vroeg heb ik er de Mis opgedragen voor de erns­tig zieke kar­di­naal Burke en een erns­tig zieke diaken uit ons bisdom. Kar­di­naal Burke is een studie­ge­noot uit de tijd van m’n studie in Rome en nu mede-lid (rechter) van de Signatura. Hij was door het Corona-virus geveld en moest beademd wor­den, maar lijkt het nu weer beter te maken. Op vrij­dag was er in Pontmain een bede­vaart van een grote groep zusters Do­mi­ni­ca­nessen, dienaressen van Jezus (zie foto).


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug