Arsacal
button
button
button
button


Afscheid oud-bestuur Julianazusters

Nieuwe fase in de voltooiing van een religieuze congregatie

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 augustus 2021 - 450 woorden

Dins­dag­mid­dag 24 au­gus­tus hebben we met een heer­lijke lunch afscheid geno­men van de oud-be­stuurs­le­den van de Con­gre­ga­tie van de zusters van de H. Juliana van Falconieri. De meesten van hen zijn zeer lang met de Con­gre­ga­tie verbon­den geweest, die nu in de vol­tooi­ingsfase van haar bestaan is geko­men. Twee van hen gaan als reli­gi­eus assis­tent door. Dezer dagen heb ik tevens een alge­meen admini­strator (com­mis­sa­ris) benoemd die de Con­gre­ga­tie bestuurt omdat er geen alge­meen overste meer is.

Dank!

De heer Joop Peters, die tevens actief is voor de zusters van de Voor­zienig­heid, mw. Marijke Elsen­burg en mw. Ans Willemse hebben zich gedurende vele jaren voor de Con­gre­ga­tie ingezet ter onder­steu­ning van alge­meen overste, zuster Mariëtta Zijlmans. Oud-bisdomeconoom drs. Emile Duijsens (even­eens actief voor de zusters van de Voor­zienig­heid) had dit bestuur sinds 2016 ver­sterkt. We zijn hun dank ver­schul­digd voor hun inzet en grote be­trok­ken­heid.

Nieuwe fase

Na het over­lij­den van de alge­meen overste ontstond een nieuwe situatie, ook omdat de over­ge­ble­ven vier zusters alle zeer hoogbe­jaard zijn en in zorgin­stel­lingen ver­blij­ven. De con­gre­ga­tie is in een nieuwe fase geko­men, waarvoor door Rome eigen richt­lij­nen zijn gegeven.
Het afscheid heeft in de situatie waarin we verkeren enige tijd op zich laten wachten, maar kon nu in de kring van de oud-be­stuurs­le­den - door het goede weer: buiten, in een mooie en gezellige set­ting - plaats­vin­den. De lunch was een gelegen­heid om de be­stuurs­le­den voor hun be­trok­ken­heid en inzet te danken.

Nieuwe situatie

Toch was het niet helemaal een afscheid. Omdat de taak van de reli­gi­eus assis­tenten vooral bestaat in de be­trok­ken­heid bij de zusters, die zij gees­te­lijk en men­se­lijk steunen, leek het goed dat de reli­gi­eus assis­tenten zou­den aan­blij­ven van­wege hun per­soon­lijke be­trok­ken­heid bij de zusters. Die bleken daar gelukkig toe bereid te zijn. Pastoor-deken drs. Floris Bun­scho­ten is tot alge­meen admini­strator (com­mis­sa­ris) van de Con­gre­ga­tie benoemd en daar­mee de be­stuur­der. Daar­mee is het de vierde (van de vijf) dio­ce­sane con­gre­ga­ties die een admini­strator heeft gekregen. De laatste tijd - van­wege het over­lij­den van de alge­meen overste - werd die taak ad interim door de vica­ris-generaal waar­ge­no­men. Daar­naast zijn reeds enige tijd gele­den drie finan­cieel des­kun­digen benoemd.

Werken van liefde

Eerder dit jaar is "Werken van liefde" uitge­ge­ven, van de hand van Michel Bakker. Daar­mee heeft het bisdom het werk van de vijf dio­ce­sane reli­gi­euze Con­gre­ga­ties van ons bisdom willen eren. Deze zijn: de Vrouwen van Bethanië (met nu als alge­meen admini­strator pater Tjeerd Janssen s.j.), de Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de (admini­strator broe­der drs. Cees van Dam c.s.a), de Ursulinen van Bergen (admini­strator pastoor Gerard Koning) en de zusters van de Voor­zienig­heid (alge­meen overste zr. Johanna Kete­laar) en dus de zusters van de H. Juliana van Falconieri.

Terug