Arsacal
button
button
button
button


REA van Bisdom op Kerkenpad

Raad voor Economische Aangelegenheden

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 31 augustus 2021 - 212 woorden
Tijdens de rondleiding door de kathedraal
Tijdens de rondleiding door de kathedraal

Een van de be­lang­rijke organen van het bisdom is de REA: de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den. De Raad verleent goed­keu­ring voordat grotere bedragen kunnen wor­den uitge­ge­ven door het bisdom zelf, door pa­ro­chies of andere dio­ce­sane rechts­personen. Eenmaal per jaar gaat de REA erop uit om op locatie te kijken waar het geld aan is uitge­ge­ven...

Dit jaar bezocht de REA eerst Almere waar een nieuwe kerk is gebouwd. De leden kregen een mooie rond­lei­ding van iemand die veel over het kerk­ge­bouw wist te ver­tellen. Daarna bezochten de leden de ka­the­draal en de pas geopende ten­toon­stel­ling ‘Geloof in geluk’ en had ik een gesprek met de REA-leden over de beleidslijnen in het omgaan met de samen­wer­king van de pa­ro­chies, sluiten van kerken, res­tau­ra­ties, enzo­voorts.

Wat bij­voor­beeld als een pa­ro­chie een kerk voor een flink bedrag wil laten opknappen die weinig of geen levensvat­baar­heid heeft? Bisdom en REA hebben ook tot taak toe te zien dat er niet te veel geld wegvloeit en essentiële taken gevaar lopen.
Tenslotte werd de dag af­ge­slo­ten met een heer­lijke maal­tijd.

Het is goed een keer samen te zijn buiten de gewone ver­ga­de­ringen, in een meer in­for­mele sfeer, waarbij er tevens tijd is om wat stil te staan bij de grotere lijnen van het beleid.

Terug