Arsacal
button
button
button
button


Geslaagde Bisdombijeenkomst in en rond de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 september 2021 - 441 woorden

Vrij­dag­mid­dag 10 sep­tem­ber vond in en rond de ka­the­draal in Haar­lem een bij­een­komst plaats van alle in de pas­to­raal aan­ge­stelde pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten, waarvoor meer dan tach­tig van hen zich had­den opge­ge­ven. Het was een goede gelegen­heid samen te bid­den, elkaar te ont­moe­ten en kennis te maken met de ten­toon­stel­ling "Geloof in geluk".

Nieuwe mede­wer­kers

Om 14.00 uur werd de mid­dag geopend met het mid­dag­ge­bed in de ka­the­draal, met mede­wer­king van se­mi­na­rist Eric Venneker, waarna enkele nieuwe mede­wer­kers wer­den voor­ge­steld en zich­zelf voorstel­den: de beide vice-kanseliers Lizette Romijn en Lisette van Oordt, staf­me­de­werker voor caritas (en betrokken bij Sant’ Egidio) Corine van der Loos en het echtpaar Jeroen en Marleen van Kreij die voor gezinspas­to­raal zijn aan­ge­steld. Later trad ook Carolien Hoogen­boom naar voren die zich samen met Jordi Joosten inzet voor het jon­ge­ren­pas­to­raat. Zij geven invulling aan de vier speer­pun­ten van het beleid die ik bij mijn aantre­den als bis­schop heb ge­for­mu­leerd: Ge­meen­schap, Missio­naire kerk, Caritas, Gezin en jon­ge­ren.

Geloof in geluk

Hierna werd de ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ toe­ge­licht, eerst door vica­ris generaal mgr. Bart Putter die dit project in het bre­der kader plaatste van de missio­naire kerk die ons bisdom wil zijn. Drie plaatsen in ons bisdom staan daarbij centraal: het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo, de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam en de Ka­the­draal in Haar­lem. Nanine van Smooren­burg lichtte ver­vol­gens de ten­toon­stel­ling in de ka­the­draal toe die, zon­der afbreuk te doen aan het ker­ke­lijk karakter van het fraaie gebouw, de bezoeker meeneemt in een zoek­tocht naar geluk aan de hand van het podcasts, foto-exposities, kunst, tekstuele over­we­gingen en muziek.

Bezichti­ging en vespers

Na deze inlei­dingen was er gelegen­heid om ‘Geloof in Geluk’ te exploreren en tevens het nog steeds lopende ‘De wezens van de ka­the­draal’ te bezoeken. Tege­lijker­tijd was er op deze wijze, waarbij ie­der­een rondliep in de ka­the­draal, buitenom op de wezens­tocht, op het oxaal of in de torens, gelegen­heid elkaar te ont­moe­ten.

Om 15.45 uur wer­den de Vespers gevierd met mede­wer­king van cantor-organist Erik Jan Eradus.

Hapje en drankje

Tenslotte was er het in­for­mele gedeelte waarbij men via het Ka­the­draal-café naar buiten kon lopen om op het grote gras­veld met een hapje en een drankje de ont­moe­ting voort te zetten.

De keuze voor de ka­the­draal voor deze ont­moe­ting stond niet los van ‘Geloof in Geluk’ waarover ons bisdom ie­der­een graag wil in­for­meren, maar die had ook te maken met de moge­lijk­heid om voldoende afstand te kunnen hou­den in een zo groot gebouw als onze ka­the­draal is.

Het deed ie­der­een goed elkaar weer te ont­moe­ten, nadat dit zo lang niet moge­lijk was geweest.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug