Arsacal
button
button
button
button


Het Legioen van Maria bestaat honderd jaar

Acies-viering in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 11 september 2021 - 1194 woorden
Leiding van de regia Amsterdam
Leiding van de regia Amsterdam
hernieuwing van de toewijding
hernieuwing van de toewijding
Het Legioen van Maria bestaat honderd jaar

Zater­dag 11 sep­tem­ber was ik in Am­ster­dam - na een vormsel­vie­ring voor Sanne in de kapel van de Tilten­berg - in de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht, waar het Legioen van Maria zijn hon­derd­ste ver­jaar­dag vierde.

De leden volg­den eerst een inlei­ding van pries­ter Peter Klos en luister­den naar een felici­ta­tie en aanspo­ring van pater Martin Kromann Knudsen in de zaal naast de kerk. Zij zijn twee van de pries­ters die de ver­schil­lende groepen - praesidia - in regia Am­ster­dam gees­te­lijk leid­den als moderator. In de Onze Lieve Vrouwe­kerk was ver­vol­gens aanbid­ding en rozen­krans, af­ge­slo­ten door de zegen met het heilig Sacra­ment, waarna de heilige Mis volgde en de eigen­lijke Acies-vie­ring met de hernieu­wing van de toe­wij­ding door elk lid per­soon­lijk.

Over die toe­wij­ding heb ik eer­der op deze web­si­te ge­schre­ven: de leden komen naar voren, leggen hun hand op de stan­daard (vexillum) die naast het beeld van Maria staat opge­steld. Zij wij­den zich aan Maria toe met de woor­den: “Ik ben geheel de Uwe, mijn koningin, mijn kmoe­der en alles wat ik heb, behoort u toe”. Zo willen zij ook in het nieuwe jaar de goede strijd aan­gaan, aan hun eigen heili­ging werken en zich inzetten voor de naasten, gees­te­lijk en materieel.

De leden van het Legioen van Maria zijn ook in Am­ster­dam heel inter­na­tio­naal van afkomst. Er zijn mensen met een Spaanse of Bra­zi­li­aanse ach­ter­grond, Suri­naamse mensen, mensen uit Azië, Afrika enzo­voorts, kortom het Legioen van Maria is een afspiege­ling van de uni­ver­se­le kerk!

Van harte felici­teer ik het Legioen van Maria, we­reld­wijd en bij­zon­der: in Am­ster­dam.

Een goede boom

HONDERDJARIG BESTAAN VAN HET LEGIOEN VAN MARIA

Proficiat

Van harte wil ik U fe­li­ci­te­ren
met het hon­derd­ja­rig bestaan van het Marialegioen
en met U God danken
voor al de gees­te­lij­ke vruchten
die het Legioen in deze eeuw
en in de bijna tach­tig jaar in Neder­land
heeft kunnen en mogen voort­bren­gen
door Gods genade
en door Maria,
mid­de­la­res van alle gena­den.

Jezus zegt ons
dat een goede boom
goede vruchten voort­brengt
en een slechte, zieke boom niet.
Zo brengt een goed mens
het goede te voorschijn
uit de schat van goed­heid van zijn hart.

Het begin in Dublin

Dit zijn voor ons vandaag
heel be­lang­rijke woor­den.
We weten dat de die­naar Gods Frank Duff
toen hij bij de Sint Vin­cen­tius-vereni­ging in Dublin was
heel veel armoede heeft gezien,
die hij probeerde te lenigen,
maar dat hij ook de gees­te­lij­ke armoede zag
en de pogingen van som­mi­ge groepen
om mensen ertoe te brengen
niet meer naar de katho­lie­ke kerk te gaan
en pro­tes­tant te wor­den
dan zou­den ze te eten krijgen.
Frank Duff werd geraakt
door die gees­te­lij­ke en morele armoede
die hij in het arme Dublin zag:
vre­se­lijke armoede
ging hand in hand met hui­se­lijk geweld,
alcoholisme en pros­ti­tutie.
Vanuit zijn sterk geloof
en zijn liefde voor Maria,
die werd gevoed door
“De Ware Gods­vrucht”
van de heilige Grignion de Montfort,
dacht hij erover na
wat het ant­woord kon zijn op deze grote nood.
Hier moesten leken actief wor­den,
die zich inzetten om heilig en zuiver te leven,
en om de armen bij te staan
Zo kreeg hij de in­spi­ra­tie
om het Marialegioen te stichten,
dat was deze week precies hon­derd jaar gele­den.

Nu zijn er we­reld­wijd
meer dan vier miljoen actieve leden
en nog veel meer bid­dende leden.

Frank Duff heeft zich
zijn hele ver­dere leven ingezet
voor de uit­bouw en versprei­ding
van het legioen van Maria.

De uit­wer­king van de genade bewon­de­ren

Dat is vandaag wel een eerste punt:
dat we mogen bewon­de­ren
wat een mens vermag
als die zich openstelt voor Gods genade
zich aanbiedt als werktuig
van de Voor­zienig­heid
en dat doet door Maria:
één man
heeft zo’n gewel­dig werk verricht.
Dat kan alleen echt goed gaan,
zuiver, mooi en vrucht­baar zijn
als die persoon geen eer zoekt voor zich­zelf,
geen macht en invloed wil voor zijn persoon,
maar ten diepste dienend is, nederig
en be­schik­baar voor de wil van God.

Zijn tijd vooruit

Met de stich­ting van het Marialegioen
was Frank Duff zijn tijd vooruit.
Het tweede Vati­caans concilie
waar hij bij aanwe­zig was,
zou pas dui­de­lijk de bete­ke­nis
van het apos­to­laat van de leken
onder de aan­dacht brengen.
Frank Duff had dat al meer
dan veer­tig jaar eer­der gedaan.

Ik wil U dus vandaag graag fe­li­ci­te­ren
en ik zou U op deze dag
ook graag enkel punten willen mee­ge­ven.

Wees een goede boom

Het eerste is:
Probeer een goede boom te zijn.
Want het aller­be­langrijkste is niet
wat U doet
- som­mi­gen van U kunnen weinig ac­ti­vi­teiten doen,
zij zijn bid­dende leden -,
het aller­be­langrijkste is wie U bent.
Als Uw hart goed is, uw intenties zuiver,
dan zal wat uit U komt even­eens
goed en zuiver zijn, mooi en opbouwend,
dan zal dat goede vruchten dragen.
De heili­ging van uzelf
is het eerste:
als de bron goed is,
zal het water goed zijn.
Iemand kan soms denken:
als ik op huis­be­zoek ga,
weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen,
hoe ik op problemen in moet gaan,
wat ik kan zeggen over mijn geloof
en hoe ik dat dan moet doen.
Het be­lang­rijk­ste is dat U een goed hart hebt,
dat U Uw geloof voedt, Uw liefde voor God
en uw liefde voor Maria.
Als U kind van God, kind van Maria bent,
zal dat uitstralen in alles....
Mensen horen niet alleen wat U zegt,
zij ervaren vooral wie U bent.

Het gebed en Maria

Het tweede punt is:
Blijf trouw aan Uw gebed
en aan Uw liefde voor moe­der Maria.
Maria heeft namens de mens­heid
mee­ge­werkt aan het god­de­lijk heils­plan;
zij heeft namens de mens­heid
haar “ja” tot God ge­spro­ken
en zij is door de Heer
tot moe­der aan­ge­steld van alle mensen,
moe­der voor alle volkeren.
Houd haar in ere,
stel Uzelf en wat U doet en zegt
en ieder bezoek dat U brengt,
onder haar liefde­volle bescher­ming.
U zult zien:
dan gaat U nooit ver­keerd!
Alle gena­den gaan door haar han­den,
want zij heeft Jezus aan de wereld ge­schon­ken
en nog steeds bidt zij voor ons
en beveelt ons aan.

Belang van het apos­to­laat

Een derde punt wat ik U graag wil mee­ge­ven
is: het doel van het Marialegioen
is be­lang­rijker dan ooit.
Zoveel mensen zijn een­zaam en alleen.
Zeer veel mensen leven ver van God,
zij spreken nooit met een pries­ter,
ont­van­gen niet de sacra­menten.
Toch is er in hun hart
een verlangen naar geluk en naar goed­heid,
dat is uit­ein­delijk een verlangen naar God.
Als U als lid van het legioen van Maria
een zieke bezoekt, een arme, een alleenstaande
of ook een gezin,
dan bent U op dat moment
het lijntje van deze mensen
naar God, naar de Kerk, naar Maria.
Ieder mens heeft tenminste diep in zijn hart
een behoefte aan, een verlangen naar
contact met andere mensen,
en zelfs een verlangen naar contact met God.
Is het hart van die mens
een­vou­dig genoeg
om die liefde van de naaste
en dat lijntje naar God
te ont­van­gen?
We weten het niet
en we weten ook niet
hoe de zaadjes die we zaaien
uit­ein­delijk zullen vallen.
Iemand die op dat moment
niet goed rea­geert,
kan toch veel vrucht halen uit jullie bezoek.
Jullie contact met de mensen
als actieve leden van het Marialegioen
is uitermate be­lang­rijk.
En het gebed is heel be­lang­rijk,
waar U allen, ook de bid­dende leden
zich voor inzetten.

Van harte wens ik U nogmaals proficiat
met dit eeuw­feest.
Ga zo door!
Ik hoop dat er veel nieuwe mensen
de spiri­tua­li­teit van het Legioen van Maria
mogen leren kennen
en gaan delen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug