Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting met de ambassadeur bij de Heilige Stoel

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 september 2021 - 155 woorden

Woens­dag­mid­dag 22 sep­tem­ber hiel­den diaken drs. Titus Frankemölle en ik een werklunch in Casa Santa Marta in Vati­caan­stad met de am­bas­sa­deur bij de Heilige Stoel, mw. Caroline Weijers. Na­tuur­lijk kwam het ko­men­de Ad Limina bezoek ter sprake en de vijf­hon­derdste sterf­dag in 2023 en de vijf­hon­derdste ver­jaar­dag van de paus­keuze- volgend jaar - van paus Adrianus VI. Ook mgr. Karel Kasteel was erbij aanwe­zig.

Het was een aangename en nut­tige ont­moe­ting waarin we op de nodige on­der­wer­pen kon­den uitwisselen en elkaar in­for­meren. Na­tuur­lijk lag het thema van katho­liek onder­wijs voor de hand, maar ook was ik benieuwd naar de wijze waarop de diplomaten de Corona-tijd zijn door­ge­ko­men. Die vroeg van hen de nodige creativi­teit om de contacten te kunnen leggen die nu eenmaal uitermate be­lang­rijk zijn vor de uitoefneing van hun functie.

Mgr. Kasteel was vele tien­tal­len jaren werk­zaam in de Romeinse Curie, laatst als Deken van de Apos­to­lische Kamer en se­cre­ta­ris van Cor Unum.

Terug