Arsacal
button
button
button
button


Online en fysieke Alphacursussen

Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 september 2021 - 435 woorden
Onze Lieve Vrouw ter Nood

Op ver­schil­lende plaatsen van ons bisdom zijn Alpha-cursussen van start gegaan, nu dat gelukkig door de ver­be­te­ring van de Corona-situatie weer kan. Ook het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo or­ga­ni­seert dit najaar een tweetal Alpha-cursussen. Deel­ne­mers kunnen kiezen voor een online cursus, lekker relaxed vanuit het comfort van het eigen thuis, of fysiek in Heiloo inclusief een gezellige ge­za­men­lijke maal­tijd.

Andere plaatsen zijn bijv. Haar­lem, Wer­vers­hoof, Beverwijk, de Sint Nicolaas­basi­liek en waar­schijn­lijk nog ver­schil­lende anderen.

Mis­schien heb je altijd al gedacht: ik zou wel wat meer van het chris­te­lijk/katho­liek geloof willen weten. De Alpha cursus bestaat uit ongeveer tien in­ter­ac­tie­ve bij­een­komsten waarin je open­lijk kunt praten over de basis van het geloof. De cursus is gratis, gezellig en in­spi­re­rend.

Alpha online

Van maan­dag­avond 11 ok­to­ber 2021 t/m 10 januari 2022, met het ‘Alpha-weekend’ in het weekend van 26 t/m 28 no­vem­ber, 3 t/m 5 de­cem­ber of 10 t/m 12 de­cem­ber (met wel of geen nacht erin).

Bij de online Alpha cursus beginnen we elke avond door elkaar eerst even beter te leren kennen via Zoom. Je ont­vangt van ons inlogge­ge­vens om te kunnen deel­ne­men). Dan volgt er een filmpje over het geloof: Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bid­den? Hoe lees je de Bijbel? Etc. Ver­vol­gens zullen we hier via Zoom in een groepje van ca. 6 - 8 personen over van gedachten wisselen.

Alpha fysiek

Van woens­dag 13 ok­to­ber 2021 t/m 12 januari 2022, met het ‘Alpha-weekend’ in het weekend van 26 t/m 28 no­vem­ber, 3 t/m 5 de­cem­ber of 10 t/m 12 de­cem­ber (met wel of geen nacht erin).

De Alpha cursus fysiek begint met een gezellige maal­tijd (inloop 18.00 uur, maal­tijd 18.30 uur) . Ver­vol­gens is er tijd om het een en ander te delen met elkaar, waarna een filmpje volgt over het geloof. Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bid­den? Hoe lees je de Bijbel? Etc. Hierna zullen we hier in groepjes van 6 - 8 personen over van gedachten wisselen.


Bij Alpha kan ie­der­een op een ontspannen manier ont­dek­ken wat het chris­te­lijk geloof inhoudt. De cursus is laag­drem­pe­lig, leer­zaam en ook gewoon leuk. Er zijn geen kosten aan verbon­den, behalve een vrij­wil­lige bijdrage voor de maaltij­den. Het enige dat je nodig hebt is een com­puterlaptop of tablet waar­mee je op in­ter­net kan. Elke avond is van 19.30 tot ca. 21.00 uur.

Meer dan 25 miljoen mensen we­reld­wijd hebben Alpha gedaan. In Neder­land zijn dat er inmiddels ruim 280.000. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, stu­den­ten­ver­eni­gingen, jon­ge­ren­clubs en zelfs in ge­van­ge­nissen. En nu dus ook online!

Geef jezelf op via jcjdewit@gmail.com of bel met rector Jeroen 06 - 40 125 490

Je zult er zeker geen spijt van krijgen.

Video


Terug