Arsacal
button
button
button
button


Afscheid Anneke en André Weijers

Controller en rechter bij het bisdom

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 oktober 2021 - 409 woorden

Woens­dag­avond 6 ok­to­ber hebben we in de gezellige sfeer van een etentje afscheid geno­men van diaken André Weijers en zijn echt­ge­note Anneke Weijers. De eerstgenoemde werkte als auditor en rechter van het Offi­cia­laat, de laatste als Controller. Beiden bekleed­den be­lang­rijke posities voor ons bisdom.

De aanwe­zigen

Het afscheid was mede door Corona lang uit­ge­steld, maar kon nu gelukkig plaats­vin­den met de mensen met wie bei­den het meest hebben gewerkt: mw. Jolanda Smits-van Schaik is op dit moment de controller van het bisdom en door Anneke Weijers in de functie inge­werkt. Verder was de vica­ris-generaal mgr. Bart Putter aanwe­zig en Petra Vermeer die op het bisdom werk­zaam zijn en ook aan het Offi­cia­laat verbon­den, de eerste als rechter, mw. Vermeer als notaria. Na­tuur­lijk was de Officiaal erbij aanwe­zig, kan. dr. André van den Hout, alsmede rechter drs. Ad de Beer en echt­ge­note en mw. Joke van Bakel die vele jaren het gezicht was van het Haar­lemse Offi­cia­laat. Allen hebben met diaken André Weijers nauw samen gewerkt in het Offi­cia­laat.

Diaken Weijers

Diaken André Weijers heeft gewerkt als auditor en dat hield in dat hij de gesprekken deed met de mensen die vroegen de moge­lijke nie­tig­heid van hun huwe­lijk te onder­zoeken, veelal om vrij te zijn om een nieuw huwe­lijk aan te gaan. In feite waren die gesprekken voor aan­vra­gende partij ge­woon­lijk helend en verhel­de­rend. Vaak kregen de mensen pas echt goed zicht op wat er was gebeurd door de gesprekken met auditor Weijers. Later heeft hij van­wege zijn grote kennis van de pro­ce­dure en zijn affini­teit met het huwe­lijks­pro­ces, met dispen­sa­tie van Rome ook als rechter kunnen optre­den. Als diaken werkte hij daar­naast in de pa­ro­chies van Haar­lem Oost (St. Joseph, Pastoor van Ars, H. Johannes de Doper) en als regiodiaken voor de caritas, waar­on­der voor het beheer van de hofjeswo­ningen.

Mw. Anneke Weijers

Mw. Anneke Weijers heeft ruim twin­tig jaar als Controller gewerkt en dat betekende dat zij alle jaarreke­ningen van de pa­ro­chies controleerde. Dat deed zij met grote dossierkennis en met veel aan­dacht en een speciale voelspriet voor wat er in die jaarreke­ningen niet in orde was. Principieel, correct, dui­de­lijk en direct, met een groot verant­woor­de­lijk­heids­ge­voel, zo zullen wie met haar hebben gewerkt haar inzet als Controller be­schrij­ven. Daar­naast is zij onder meer actief in haar pa­ro­chie.

Onder­schei­ding

Beiden hebben als uitdruk­king van de dank­baar­heid van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voor hun uitzon­der­lijk capabele bijdrage op deze afscheids­avond in Santpoort de Bavopen­ning ont­van­gen.

Van harte proficiat!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug