Arsacal
button
button
button
button


Met paus Franciscus op weg naar de Synode

Communio - participatio - missio

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 7 oktober 2021 - 885 woorden

Zondag 10 ok­to­ber zal paus Fran­cis­cus het synodale proces openen en een week later wordt in ieder bisdom in de wereld een dio­ce­sane fase geopend van consul­ta­tie en gesprek over de thema's van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit. Hoe zal die consul­ta­tie in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vorm krijgen?

Zondag 17 ok­to­ber zal ik ’s morgens stil­staan bij de Synodale consul­ta­tie tij­dens de H. Eucha­ris­tie­vie­ring die op zon­dag­och­tend in de ka­the­drale basiliek St. Bavo te Haar­lem wordt gevierd, om 10.00 uur. Deze vie­ring zal zoals elke vie­ring daar tevens te volgen zijn via ka­the­draal-TV (www.ka­the­draaltv.nl) en kan desgewenst ook wor­den teruggekeken.

Op zon­dag 17 ok­to­ber ’s mid­dags om 17.00 uur zal de ope­ning van deze fase van de synode wor­den gevierd in de Basiliek van de H. Nicolaas te Am­ster­dam met een fees­te­lij­ke gezongen vespers, waarvoor u allen bij­zon­der wordt uit­ge­no­digd. De kanun­niken van het ka­the­draal kapit­tel zullen daarbij zo moge­lijk acte de presence geven en de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten wor­den er speciaal voor uit­ge­no­digd, maar ook andere gelo­vi­gen zijn van harte welkom. Na afloop van de Vesper­vie­ring is er voor de pas­to­rale beroeps­krachten een ont­moe­ting waarover zij separaat wor­den geïn­for­meerd.

Daarna begint de periode van synodale consul­ta­tie.

Wat is het doel? Om welke vragen gaat het?

Het gaat om drie begrippen: Communio - participatio - missio: Hoe kunnen we de communio - de ge­meen­schap van de kerk - ver­ster­ken? Hoe kunnen we de samenhang van de ge­meen­schap ver­gro­ten? Hoe kunnen we de par­ti­ci­pa­tie in het ker­ke­lijk leven ver­gro­ten en de be­trok­ken­heid bij het ker­ke­lijk gebeuren? En hoe kunnen we bevor­de­ren dat alle leden van de Kerk bijdragen aan haar zen­ding en missio­nair wor­den? En wat zou dat in kunnen hou­den?

Laat ieder vrij en opbouwend spreken en de heilige Geest vragen om wijs­heid en licht! Dat is de geest die paus Fran­cis­cus wenst voor de synodale consul­ta­tie.

Het gaat om de drie genoemde begrippen, de vragen die wor­den verstrekt, zijn daarbij een hulp­mid­del.

Het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie bereidt momenteel een tekst met vragen voor die een hulp kan zijn bij de gespreks­bij­een­komsten.

Hoe vindt de consul­ta­tie plaats?

De paus heeft gevraagd dat er open bij­een­komsten wor­den gehou­den waarbij ie­der­een welkom is en wel zo dat ie­der­een zo veel moge­lijk gelegen­heid heeft om eraan deel te nemen.
Het gaat om gespreks­bij­een­komsten. Op de bij­een­komst zal er gelegen­heid zijn in kleinere groepen met elkaar over de hierboven genoemde thema's te spreken. In iedere kleinere groep zal er iemand zijn die ver­slag legt van het gesprek en aan het eind van de bij­een­komst zal er veelal gelegen­heid zijn plenair ook iets uit de andere groepen te horen. De gespreks­ver­slagen wor­den verzameld en naar het bisdom door­ge­stuurd. Daar wor­den ze ver­werkt en door­ge­stuurd naar het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, dat een lan­de­lijk verlag maakt, dat naar Rome wordt gestuurd, naar het Se­cre­ta­riaat van de bis­schop­pen­synode aldaar.

Waar zijn de bij­een­komsten?

In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is met de dekens af­ge­spro­ken dat die in ieder dekenaat (minstens) een gespreks­bij­een­komst zullen or­ga­ni­se­ren. Daardoor zullen er verspreid over het bisdom tien bij­een­komsten plaats­vin­den. In ieder dekenaat wordt bekend gemaakt, ook via de pa­ro­chies, waar en wanneer de gespreks­bij­een­komst wordt gehou­den.

Iedere bij­een­komst zal wor­den geopend met een speciaal gebed dat ook tij­dens het tweede Vati­caans concilie is gebruikt aan het begin van elke zit­ting.

Daar­naast zijn er consul­ta­ties voor de reli­gi­euzen en de mi­gran­ten­ge­meen­schappen voor­zien.

Het team voor de Synodale consul­ta­tie

De paus heeft gevraagd een persoon of een team te benoemen om het proces van de synodale consul­ta­tie te be­ge­lei­den. In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal dit team bestaan uit mgr. Jan G.M. van Burg­ste­den sss, mw. Corine van der Loos en diaken Philip Weijers. Mgr. Van Burg­ste­den zal bij­zon­dere aan­dacht beste­den aan de consul­ta­tie van de reli­gi­euzen en met hem kan het team vragen bespreken die zou­den kunnen ontstaan. Vica­ris Bruggink zal bij­zon­dere aan­dacht schenken aan de consul­ta­tie van de mi­gran­ten­ge­meen­schappen.

Afslui­ting van de dio­ce­sane synodale consul­ta­tie

De dio­ce­sane synodale consul­ta­tie vindt plaats in de periode tussen 17 ok­to­ber en eind januari. Moge­lijk nog voor dat de Bis­schop­pen op Ad Limina bezoek gaan (31 januari - 5 februari) of kort daarna zal een dio­ce­sane bij­een­komst plaats­vin­den, waarover te zijner tijd nog nadere mede­de­lingen zullen wor­den gedaan.

Daarna wor­den de re­sul­taten van de consul­ta­ties verzameld en samen­ge­vat door het se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en die samen­vat­ting wordt voor april 2022 naar Rome gestuurd.

Gebed voor de Synodale consul­ta­tie

Hier­on­der vindt U het gebed dat ook aan het begin van iedere bij­een­komst zal wor­den gebe­den:

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeen­ko­men in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te gelei­den,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zon­daars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevor­de­ren.
Laat onwetend­heid ons niet op de ver­keerde weg brengen,
noch partij­dig­heid ons han­de­len beïn­vloe­den.

Maak dat wij in U onze een­heid vin­den,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwij­de­ren van de weg van de waar­heid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werk­zaam bent,
in de ge­meen­schap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Terug