Arsacal
button
button
button
button


Afscheid en welkom bij het Drugspastoraat Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 oktober 2021 - 203 woorden
met de vertrekkende en de nieuw begonnen pastorale kracht
met de vertrekkende en de nieuw begonnen pastorale kracht
tijdens de gebedsviering
tijdens de gebedsviering

Het drugs­pas­to­raat in Am­ster­dam is een oecu­me­nisch gebeuren. Zowel van pro­tes­tantse zijde als van uit de katho­lie­ke ach­ter­grond is er iemand aan­ge­steld voor het pas­to­raat onder mensen met versla­vings­pro­ble­men. Vrij­dag 15 ok­to­ber nam diaken Mark van Lieshout afscheid wegens het bereiken van de pensioen­gerech­tigde leef­tijd. Als zijn op­vol­ger heeft het bestuur na verkregen zen­ding van de bis­schop Quirien van Berkel aan­ge­steld.

Het afscheid vond plaats in de ruimten van de pro­tes­tantse Keizers­gracht­kerk. De pas­to­rale krachten van het drugs­pas­to­raat Pebbles Tros en Quirien van Berkel leid­den een vesper­vie­ring in de kerk­ruim­te. Pebbles Tros hield een mooie over­we­ging. Die gebeds­dienst werd beëindigd zoals dat op de gebeds­vie­ringen van het drugs­pas­to­raat gebeurt, iedere zon­dag om 16.30 uur: met het aans­te­ken van lichtjes voor een intentie. Na de vie­ring gingen de aanwe­zigen naar een onder de kerk gelegen zaal, waar het fees­te­lijk afscheid werd voort­ge­zet.

Het drugs­pas­to­raat heeft ver­schil­lende mooie ac­ti­vi­teiten, waar­on­der bede­vaarts­reizen naar Lourdes en Heiloo en andere excursies. Ook wordt met een zekere regelmaat het afscheid van een overle­den persoon met verlsa­vings­pro­ble­ma­tiek begeleid vanuit het Drugs­pas­to­raat. Dat pas­to­raat biedt een luis­te­rend oor en men­se­lijke en pas­to­rale steun aan mensen in moei­lijke situaties.

Meer in­for­ma­tie over het drugs­pas­to­raat is te vin­den op de web­si­te:

Terug