Arsacal
button
button
button
button


Vertegenwoordigers Caritas-projecten bezoeken 'Geloof in Geluk'

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 oktober 2021 - 278 woorden
Bij de foto's van Ramon Mangold
Bij de foto's van Ramon Mangold
Vertegenwoordigers Caritas-projecten bezoeken 'Geloof in Geluk'
Vertegenwoordigers Caritas-projecten bezoeken 'Geloof in Geluk'

Zater­dag­mid­dag 16 ok­to­ber had ik een ont­moe­ting met ver­te­gen­woor­digers van Caritas-projecten die in de ten­toon­stel­ling 'Geloof in geluk' in de ka­the­draal zijn ver­te­gen­woor­digd door de foto's die Ramon Mangold van een vijftal projecten heeft gemaakt.

De projecten

Samen met Corine van der Loos (staf­func­tio­na­ris caritas van het bisdom en zelf betrokken bij het dak­lo­zenrestaurant van Sant’ Egidio) en Nanine van Smoren­burg, pro­gram­mamana­ger van de ka­the­draal mocht ik ver­te­gen­woor­digers ont­van­gen van het Fietsles-project van de PCI (Parochiële caritas in­stel­ling) Zaanstreek, het Maatjes-project van Almere en het oecu­me­nisch ini­tia­tief Stap Verder in Am­ster­dam Zuid Oost.

Wat gebeurt daar?

Stap Verder staat onge­do­cu­men­teer­den bij met voedsel, kle­ding en onderdak bij­voor­beeld; het maatjes­pro­ject koppelt ouderen in Almere aan nieuwe Neder­lan­ders om door gesprekken de taal­vaar­dig­heid van de nieuw aan­ge­ko­menen te ver­gro­ten. In de Zaanstreek heeft de PCI een project om nieuwe Neder­lan­ders te leren fietsen. Het was leuk dat er niet alleen mensen aanwe­zig waren die de ac­ti­vi­teiten or­ga­ni­se­ren, maar ook mensen die kon­den ver­tellen over hun erva­ringen als deel­ne­mer. Het voor­deel van deze projecten is niet alleen dat er hulp wordt gegeven, maar ook dat er leuke contacten ontstaan en neiuw aan­ge­ko­menen een Neder­lands net­werk beginnen op te bouwen. Een Syrische ingenieur bleek bovendien een prima kunst­schil­der te zijn.

Broe­ders en zusters

Het was goed en mooi om van deze intitiatieven te horen. Na onze ont­moe­ting bezochten de ver­te­gen­woor­digers van deze projecten de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk.

Het is en blijft be­lang­rijk dat we ons rea­li­se­ren dat we ons niet mogen opsluiten in de wel­vaart van ons land, maar dat we in ieder mens een broe­der of zuster mogen zien, iemand die er wer­ke­lijk en volle­dig bij mag horen.

Terug