Arsacal
button
button
button
button


Eucharistie bij Driedaagse bijeenkomst Neocatechumenale Weg

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 oktober 2021 - 354 woorden

Zater­dag­avond 23 ok­to­ber was ik in Dordrecht om de Eucha­ris­tie te vieren tij­dens de conviventie van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Aan deze meer­daag­se bij­een­komst namen zo'n drie­hon­derd gelo­vi­gen deel, met name de Missie­ge­zinnen en de eerste ge­meen­schap van ver­schil­lende plaatsen.

De conviventie

In Am­ster­dam, Almere en Uithoorn, in Eindhoven, Gro­nin­gen, Roermond en Kerkrade zijn missie­ge­zinnen die een ‘Missio ad gentes’ vormen en actief zijn in de evangeli­sa­tie, om het missio­naire aspect van de Kerk gestalte te geven. Daar­naast waren er ge­meen­schappen onder meer uit Alkmaar, Schoon­hoven, Haar­lem, Maastricht, Den Haag die bij deze conviventie aanwe­zig waren en de se­mi­na­risten van de beide Re­demp­to­ris Mater­semi­naries (bis­dom­men Roermond en Haar­lem-Am­ster­dam). Dit zijn niet alle ge­meen­schappen maar die welke verbon­den zijn met het zelfde team van cate­chisten.

Het was mooi dat een derge­lijke bij­een­komst weer moge­lijk was en ook voor vele deel­ne­mers was dat een bij­zon­dere vreugde na de lange Corona-tijd met veel isolatie. Nu maar hopen dat het met de oplopende Corona-cijfers mee zal gaan vallen...

Als je blind bent...

In de homilie stond ik stil bij Bartimeüs wiens blind­heid hem isoleerde en tege­lijk de voor­waarde werd voor een gene­zing door Jezus waarna Bartimeüs Hem ging volgen en deel ging uitmaken van de ge­meen­schap die met Jezus mee­trok. Bartimeüs opende zich met zijn blind­heid, zijn ellende door hard te roepen en te bid­den. Zijn ver­trouwen had hem genezen, zei Jezus.
Zo is het ook met ons: onze zonde isoleert ons, die is een soort 'geheim leven' af­ge­slo­ten van anderen; maar door onze zonde ervaren we ook onze klein­heid en gebrekkig­heid. Die erva­ring kan ons helpen, zoals Bartimeüs, om ons­zelf te openen. Waar we erover praten, hulp zoeken om zonde te over­win­nen en dus onze klein­heid erkennen, daar wordt onze zonde tot genade. Net als bij de blinde Bartimeüs zullen we dan ge­meen­schap hervin­den en mee­gaan in het gevolg van Jezus. En denk je dat het toch niet zal lukken ervan af te komen, van die blind­heid van je? Denk je dat je toch alleen blijft staan? Kijk dan naar Bartimeüs: blijf bid­den en ver­trouw!

Terug