Arsacal
button
button
button
button


Mw. Marina Russell onderscheiden met Bavopenning

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 oktober 2021 - 211 woorden

Woens­dag­avond 27 ok­to­ber is mw. Marina Helena Leonie Russell on­der­schei­den met de Bavopen­ning voor haar inzet voor de stich­ting ‘Katho­lie­ke Stich­ting ter be­vor­de­ring van Welzijns­werk’ (KSBW).

De uit­rei­king vond plaats in het kader van een ver­ga­de­ring en diner met het bestuur van KSBW. Aan deze bij­een­komst namen van de zijde van het bisdom mgr. Jan van Burg­ste­den SSS en alge­meen econoom Thom van der Steen deel, evenals ikzelf.

Het KSBW heeft de ac­ti­vi­teiten van het bisdom op tal van manieren onder­steund. KSBW is voor het bisdom een bij­zon­der be­lang­rijke partner.

Mw. Marina Russell heeft zich gedurende twin­tig jaar ingezet voor KSBW als ambte­lijk se­cre­ta­ris en finan­cial controller, waarbij zij de contacten onderhield met de subsidieont­van­gers, de bank en accountant en toe­zicht hield op de beste­dingen. Zij was in deze jaren een onmis­ba­re vraagbaak met een centrum­func­tie binnen de stich­ting. Door haar inzet - samen met de be­stuurs­le­den - zijn vele en be­lang­rijke katho­lie­ke doelen en projecten in ons bisdom en elders succes­vol uitge­voerd, zoals The Mis­sio­na­ry School, het werk van de blauwe zusters en de Besturen­cur­sus.

De uit­rei­king van de onder­schei­ding was een gelegen­heid om dank te zeggen voor de bij­zon­dere inzet van mw. Marina Russell per­soon­lijk en voor die van het bestuur onder voor­zichtter­schap van de heer Paul Russell.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug