Arsacal
button
button
button
button


Mike Nagtegaal aangesteld tot lector

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 oktober 2021 - 244 woorden

Zater­dag­och­tend 30 ok­to­ber is Mike Nagtegaal in de huis­ka­pel van het bis­schops­huis tot lector aan­ge­steld, in voor­be­rei­ding op de diaken­wij­ding. Op 29 sep­tem­ber was Evert Florijn al tot lector aan­ge­steld.

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring waren behalve de kan­di­daat ook vica­ris Gerard Bruggink en rector Luc Georges aanwe­zig als verant­woor­de­lijke voor de diaken­oplei­ding. Daar­naast was aarts­bis­schop Francesco Cacucci con­cele­brant die in ons bisdom is met het oog op de Apos­to­lische Visi­ta­tie van een reli­gi­euze ge­meen­schap.

Het evan­ge­lie van de dag ging over het uitzoeken van de beste plaatsen aan tafel. Ter voor­be­rei­ding op de diaken­wij­ding ont­vangt een kan­di­daat de aan­stel­lingen tot lector en acoliet. Dit zijn behalve aan­stel­lingen vor taken ook uit­no­di­gingen om zich bij­zon­der te verbin­den met en te ver­die­pen in het Woord van God en de heilige Eucha­ris­tie. Een diaken is die­naar van heilsgeheimen. Hij zoekt niet het beste voor zich­zelf uit maar vervult zijn taak in dienst­baar­heid, als die­naar van de dienaren Gods - een titel die voor de paus wordt gebruikt maar ook geldt voor alle gewijde diakens, pries­ters en bis­schop­pen -. Zijn verlangen mag zijn: anderen de beste plaats te geven, te lei­den naar God en hen aan te doen zitten aan Zijn maal­tijd. In deze geest stond ik bij de bete­ke­nis van de aand­stel­ling stil.

Evert Florijn is aan­ge­steld door mgr. Ron van den Hout, bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, omdat in die­zelfde plech­tig­heid ook twee kan­di­da­ten voor dat bisdom wer­den aan­ge­steld. Die vie­ring had plaats tij­dens de avond voor de diakens op 29 sep­tem­ber.

Terug