Arsacal
button
button
button
button


Allerzielen in Duivendrecht

Kort bezoek aan Jeanette Noëlhuis

Overweging Preek - gepubliceerd: dinsdag, 2 november 2021 - 623 woorden
de lichtjes in Duivendrecht
de lichtjes in Duivendrecht
Sint Urbanuskerk
Sint Urbanuskerk

Na een kort bezoek aan het Jeanette Noëlhuis van de Catholic Worker-bewe­ging, was ik in de St. Urbanus­kerk van Dui­ven­drecht voor de Mis van Aller­zie­len. Daar wer­den de dier­ba­re over­le­de­nen her­dacht: ruim 130 namen wer­den voor­ge­le­zen en lichtjes wer­den voor hen ontstoken in de vorm van een hart, want zij zijn wel uit het oog, maar niet uit ons hart.

Het bezoek aan het Jeanette Noëlhuis, waar de vaste ge­meen­schap allerlei mensen ont­vangt die vaak zon­der goede basis of zon­der papieren zijn, was helaas erg kort. Ik heb met de ge­meen­schap gegeten, maar kwam binnen­val­len toen de maal­tijd al bezig was, want de files waren lang geweest...

Daarna moesten we weer tij­dig in de Sint Urbanus­kerk van Dui­ven­drecht zijn voor de Avond­mis, waar ik van 2005-2008 admini­strator was. Het is dus altijd mooi daar weer te zijn.

Aller­zie­len is een dag waarop we vele dier­ba­ren gedenken die ons zijn voor­ge­gaan. Onze gedachten en gebe­den gaan naar vele mensen die een kleiner of groter stuk van onze levensweg met ons zijn gegaan.... Mogen zij rusten in vrede!

ALLERZIELEN 2021

Spreuken

Wie weleens op een kerkhof komt
vindt daar allerlei mooie spreuken
en liefde­volle gedachten:
“Voor altijd in onze her­in­ne­ring”,
“in liefde verbon­den”,
“in vrede”,
“ein­de­lijk thuis”,
“Tot ziens in de hemel”
om er maar een paar te noemen,
die ik op graven las.
De spreuken die we daar lezen
drukken liefde uit en geloof
en dat is eigen­lijk al een goede reden
om eens een begraaf­plaats te bezoeken.

De toegangspoort

Ook op de toegang naar een kerkhof
staat vaak een bij­zon­dere spreuk:
Memento mori”,
gedenk te sterven,
“Heden ik, morgen gij”,
Mihi heri, tibi cras”:
dat is: “Voor mij gis­te­ren, voor jou morgen”;
het zijn spreuken die allemaal wijzen
naar de ver­gan­ke­lijk­heid
van het aardse bestaan.
En inder­daad, er is niets zo zeker
in dit aardse bestaan
als dat we allemaal eens zullen sterven.

Dood en ver­rij­ze­nis

Op som­mi­ge toegangspoorten
staat ook een beeld.
Vaak is dat een kruis,
omdat Jezus Christus door zijn kruis
de poort naar het leven heeft geopend;
soms is dat een haan.
Dat beest kraait ‘s morgens vroeg
en is daarom een beeld
van de ver­rij­ze­nis van Jezus
die in alle vroegte plaats vond:
de bood­schap is dui­de­lijk:
ook wij zullen verrijzen,
ook wij zullen leven.
Ook beel­den van heiligen staan er soms,
want wij behoren
tot de ge­meen­schap van de heiligen
en we hopen te mogen delen
in hun lot:
de vreugde en de vrede van Gods huis.

Gedenken

We denken vandaag,
op deze Aller­zie­len­dag
met liefde en eerbied terug
aan alle mensen die ons zijn voor­ge­gaan.
We bid­den voor hen,
voor allen die we hebben gekend
en die we vaak nog heel erg missen,
voor allen ook die ons onbekend zijn
of aan wie niemand meer denkt.
Dat zij mogen delen in de vrede van Gods ko­nink­rijk!

Als je mag geloven...

Wat is het leven toch anders
wanneer je kunt geloven
in de belofte van eeuwig leven
die God ons heeft gegeven.
Als je mag geloven
is het aardse leven
een weg, soms moei­lijk, soms pijn­lijk,
soms ook wel weer fijn,
maar altijd met een prach­tig verge­zicht
waarheen we op weg zijn.

Is het be­lang­rijk?

Dat uit­zicht geeft ons moed en kracht
en helpt ons ook
om ons te rea­li­se­ren
wat wer­ke­lijk van waarde en be­lang­rijk is.
De heilige Aloysius had dit als devies:
“Wat heeft dit voor belang
in het licht van de eeuwig­heid?
Bij alles wat hij deed, stelde hij zich deze vraag:
maak ik het be­lang­rijk
of is het ook echt be­lang­rijk?
En zal ik het nog be­lang­rijk vin­den
op het moment
dat ik zal heen­gaan uit dit leven?

Ja, laten we bid­den
voor al die dier­ba­re over­le­de­nen
en tege­lijk de waarde van ons leven bezien
in het licht van de eeuwig­heid.

Terug