Arsacal
button
button
button
button


Lesmateriaal Week voor Katholiek Onderwijs beschikbaar

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 november 2021 - 486 woorden

Het les­ma­te­riaal voor de Week van het Katho­liek 2021 staat online en is vanaf nu te down­loa­den via www.vas­ten­ac­tie.nl/les­ma­te­riaal en www.nksr.nl.

Van 13 tot en met 17 de­cem­ber 2021 vieren wij de Week van het Katho­liek Onder­wijs. Met advent leven we toe naar het feest dat komen gaat. Advent is een tijd van samen bete­ke­nis geven aan de bood­schap van Kerst­mis.

Kerst­poster

Voor de prach­tige kerst­poster hebben we gebruik mogen maken van het werk van de Neder­landse kunst­schil­der en glazenier Hans Truijen (1928-2005), ‘Aan­kon­di­ging van het licht’ (1990). Mevrouw drs. Liesbeth Stalmeier heeft bij de afbeel­ding een aantal lessug­ges­ties ont­wik­keld. De kerst­poster kan wor­den gedownload en zal ook wor­den toe­ge­stuurd aan alle katho­lie­ke scholen en school­besturen.

Basis­on­der­wijs | ‘Ik zorg voor jou’

In samen­wer­king met Vas­ten­ac­tie hebben we voor het basis­on­der­wijs in­spi­re­rend les­ma­te­riaal voor de advents­tijd ont­wik­keld. Dit jaar is gekozen voor het thema: ‘Ik zorg voor jou’. In het kerst­ver­haal zien we ver­schil­lende aspecten van zorg terug. Denk maar aan de her­bergier die zorgt voor zijn gasten of Maria die zorgt voor haar kind.

Onder­bouw
Voor de onder­bouw is er een kleurig digi­taal prenten­boek met als titel: Het zorg­kantoor van Bram en Haas waarin het on­der­werp ‘Ik zorg voor jou’ op een speelse manier is ver­werkt, met bijbe­ho­rende vragen en werk­vor­men.

Midden- en boven­bouw
In het les­ma­te­riaal voor mid­den- en boven­bouw wordt elke week een andere kant van het thema belicht. Het digitale hand­boek staat vol met leuke werk­vor­men, vragen en liedjes en van­zelf­spre­kend het Bijbel­ver­haal. Ook is er een opzet voor een kerst­vie­ring voor de hele school.

Voort­ge­zet onder­wijs | Sint Maarten

Dr. Bill Banning heeft de les­brief over de heilige Martinus die hij al eer­der voor de NKSR ont­wik­kelde opnieuw gere­digeerd. Het thema van deze les­brief is soli­da­ri­teit, een van de vijf kern­be­gin­selen van het katho­liek sociaal denken. U treft sug­ges­ties aan om de visie op soli­da­ri­teit concreet te maken voor uw vmbo-, havo- en vwo-leer­lin­gen. Dit gebeurt aan de hand van het beroemde verhaal van Sint Maarten, ofwel de heilige Martinus. Deze man is voor miljoenen mensen eeuwen­lang en we­reld­wijd een in­spi­re­rend voor­beeld gewor­den van concreet sociaal denken en han­de­len.

Ook volgend jaar als eerste op de hoogte?

Als je je aanmeldt via on­der­staan­de link ben je op de hoogte van de ac­ti­vi­teiten die de NKSR jaar­lijks or­ga­ni­seert, waar­on­der de Week van het Katho­liek Onder­wijs, en weet je als eerste wanneer er nieuw ma­te­ri­aal op de web­si­te verschijnt.

Week van het Katho­liek Onder­wijs 2021 - Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (nksr.nl)

 

Met een harte­lijke groet en zegenwens,

Mgr. dr. Jan. W.M. Hendriks
bis­schop­re­fe­rent katho­liek onder­wijs

Diaken drs. Titus G.W. Frankemölle
voor­zit­ter Neder­landse Katho­lie­ke School­raad

Terug