Arsacal
button
button
button
button


Een volgende stap...

Vormsel in de Sint Bonifatiuskerk in Zaandam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 november 2021 - 120 woorden

Zondag­mor­gen 7 no­vem­ber vierde de Sint Boni­fa­tius­kerk in Zaan­dam het heilig Vormsel onder het motto "Een volgende stap". Elf vor­me­lin­gen, twee ouders en negen jon­ge­ren ont­vingen dit sacra­ment.

Kape­laan Nico Kerssens kon het eigen­lijke vormsel nog meemaken maar moest daarna naar 't Kalf om daar de Eucha­ris­tie te vieren. De jon­ge­ren waren goed voor­be­reid op deze fees­te­lij­ke dag en de vie­ring was mooi met het koor "Con Amore" en veel gelo­vi­gen.
Het was deze dag ook het hoog­feest van de H. Wil­li­brord en diens leven en voor­beeld als door de Geest gedreven mis­sio­na­ris kwamen na­tuur­lijk ter sprake. Het vormsel is een uit­no­di­ging om in de kracht van de Geest nooit ont­moe­digd te raken, maar steeds weer "een volgende stap" te zetten.

Terug