Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering voor het Klaverblad

Corona halveerde aantal vormelingen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 november 2021 - 180 woorden
Met de vormselbegeleiders, kap. Diego Pildain en Ans Dekker
Met de vormselbegeleiders, kap. Diego Pildain en Ans Dekker
Vormselviering voor het Klaverblad

Zater­dag­avond 20 no­vem­ber vier­den we het heilig vormsel in de Sint Bavo­kerk in Heem­ste­de voor de vor­me­lin­gen van de Klaver­blad­paro­chies (Heem­ste­de, Benne­broek en Vo­ge­len­zang). Het was een mooie vie­ring die via de live­stream kon wor­den gevolgd. Dat was maar goed ook, want de helft van de vor­me­lin­gen moest thuis blijven...

De vormselcatecheten/bege­lei­ders (zie foto) had­den wel pech gehad: een flink deel van de voor­be­rei­ding was on line geweest en daardoor waren er vier jon­ge­ren afgehaakt. We hopen dat zij in een later stadium dit sacra­ment nog zullen ont­van­gen.

Kort voor de vormsel­vie­ring wer­den ver­vol­gens nog eens vier vor­me­lin­gen posi­tief getest op Corona en zij moesten na­tuur­lijk thuis blijven. Zij waren verbon­den via de live­stream en zullen het sacra­ment ont­van­gen zo gauw ze weer her­steld zijn, moge­lijk met andere vor­me­lin­gen in het dekenaat die Corona had­den gekregen.

Ondanks deze tegen­slag was het toch een fees­te­lij­ke vie­ring met mooie zang van het koor In Between.

Pas­to­raal werker Ans Dekker asis­teerde in de vie­ring en kape­laan Diego Pildain con­ce­le­breerde.

De goed ver­zorgde live­stream kan wor­den gevolgd via:

Terug