Arsacal
button
button
button
button


Wat doet Jezus als je ziel niet zuiver is?

Christus Koning, maar Zijn rijk is niet van deze wereld

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 21 november 2021 - 1191 woorden
Wat doet Jezus als je ziel niet zuiver is?
schildering bij de uitgang van de kathedraal
schildering bij de uitgang van de kathedraal
Wat doet Jezus als je ziel niet zuiver is?

Christus Koning is in de ka­the­draal altijd bij­zon­der fees­te­lijk en een pontificale Mis. Het hele ka­the­draal koor zingt (de Mis Christus Rex van H. Andriessen onder meer), het was Wereld­jon­ge­ren­dag en aan het begin van de Eucha­ris­tie­vie­ring werd een nieuw koorlid geïnstalleerd.

Lodewijk liep mee bij de intochts­pro­ces­sie en werd na het ope­nings­woord naar voren ge­roe­pen waar hij van mij de superpli kreeg opgelegd en van Magistra Cantus Sanne Nieuwen­huij­sen ver­vol­gens de koorspeld kreeg.

In de voor­bede (Gebed van de gelo­vi­gen, zie onder) waren ver­schil­lende intenties aan de Wereld­jon­ge­ren­dag gewijd. Jon­ge­ren deden een lezing en voor­beden en collec­teer­den aan het eind van de vie­ring voor het jon­ge­ren­werk in ons bisdom.

Maar wat voor koning is Jezus eigen­lijk?

Homilie

Wat voor koning is Jezus?

Beeld van een koning

Het kan zijn dat wij bij een koning
denken aan een vrien­de­lijke,
linten doorknippende man
en iemand die harte­lijke belang­stel­lig toont
voor allerlei groepen in de samen­le­ving,
van wat voor ach­ter­grond dan ook,
maar dat is in de ge­schie­de­nis
wel anders geweest.
Afgelopen woens­dag hoor­den we in de li­tur­gie
nog het verhaal van Jezus uit het Lukas-evan­ge­lie
over een koning die zijn tegen­stan­ders
een voor één, voor zijn ogen
liet neers­te­ken.
Dat beant­woordde meer
aan het beeld van een koning
in de tijd waarin Jezus leefde.
Of denk ook aan het kerst­ver­haal
waarin keizer Augustus
een volk­stel­ling liet hou­den in heel zijn rijk
en men zon­der pardon op reis moest
om zich in zijn vader­stad te laten tellen.
En ook in het Oude Testa­ment
- de tijd vóórdat Jezus leefde, dus -
komen we tal­loze koningen tegen
die fout en wreed zijn.
Zo ging dat in die tijd.
Niet alles was vroe­ger beter.

Dat soort koningen hebben legers
en veel macht,
die schrikken er niet voor terug
als er bloed gaat vloeien.

Zijn rijk is anders

Daarom zegt Jezus in het evan­ge­lie van deze dag
dat Zijn ko­nink­rijk niet van deze wereld is.
Hij heeft geen legers, Hij wil die ook niet,
Hij gebruikt geen geweld,
Hij wil mensen niet dwingen.
Zijn rijk is een rijk van liefde
en Zijn heer­schap­pij
is er niet een van dwang;
wie tot Zijn ko­nink­rijk willen behoren,
hebben er zelf voor gekozen,
want zeker, je kunt iemand iets vóórleven,
je kunt een ge­tui­ge­nis geven,
maar het hart laat zich niet dwingen.

Ge­tui­ge­nis

“Ik ben in de wereld geko­men
om ge­tui­ge­nis af te leggen van de waar­heid.
Al wie uit de waar­heid is,
luistert naar Mijn stem”.
Die woor­den van Jezus van het evan­ge­lie van zojuist
betekenen dat Jezus een ge­tui­ge­nis geeft:
Hij spreekt over God,
over wat goed is en wat niet,
over wat de zin van ons leven is,
waar we vandaan komen
en waar we naar toe gaan.
Hij spreekt daarover
en de mensen die Zijn woor­den horen
en die ervoor open staan
kunnen aanvoelen
dat het goed is en waar wat Hij zegt,
maar er zijn ook allerlei mensen
die het allemaal alleen maar erger­lijk vin­den,
die zich vre­se­lijk storen aan wat Jezus zegt
en zich erover opwin­den,
zo zeer dat ze Hem uit­ein­delijk
aan het kruis hebben gebracht.

Blok­kade

Mensen zijn dus vrij,
Jezus dwingt niemand;
je kunt de weg van Jezus gaan
of je gaat je eigen gang;
je kunt Hem aan­vaar­den
of je aan Hem ergeren.
Soms ligt er een blok­kade in mensen
doordat zij andere opvat­tingen hebben,
zich aan­ge­spro­ken voelen op hun gedrag,
gekwetst zijn door mensen
die Jezus zeggen te ver­te­gen­woor­digen
of hoe dan ook.
Bij veel Fari­zeeën en Schrift­ge­leer­den
in de tijd van Jezus
was het hoogmoed
waardoor ze niet echt kon­den luis­te­ren
naar de woor­den van Jezus.
Zij voel­den en von­den
dat zij degenen waren
die anderen de maat moesten nemen,
niet zij moesten zich iets laten gezeggen door Jezus.
Zij erger­den zich kapot
dat Jezus kri­tisch op hen was.

Communie

Nee, Zijn ko­nink­rijk is niet van deze wereld.
Jezus legt niemand iets op,
ie­der­een is vrij
om Zijn woor­den aan te nemen
of niet;
Jezus komt niet met geweld,
Hij maakt zich juist vol­ko­men kwets­baar.
Dat zien we in feite ook iedere keer
als we de heilige communie ont­van­gen.
“Lichaam van Christus”,
zegt de pries­ter, diaken of communiebe­die­naar:
het is de Heer die bij je komt.
Maar je ziet alleen een schijfje brood
en de Heer steekt je niet neer
als je oneerbie­dig met Hem omgaat
of je ziel niet zuiver is.
Hij maakt zich weerloos en kwets­baar,
het respect moet van binnen uit komen,
het wordt door Hem niet afge­dwon­gen.

Geen slaven

Zijn bood­schap is gericht
tot ons hart
en we zijn vrij om die aan te nemen
of niet.
We kunnen onze eigen gedachten volgen,
eigen wegen gaan
en soms komen er allerlei verlei­dingen
op ons pad,
maar Hij wil geen ge­dwon­gen aanhang,
Hij wil geen slaven,
Hij wil vrien­den
en vriend­schap is altijd iets
van hart tot hart, in vrij­heid.
Bij Hem gaat het meer om getuigen
dan om overtuigen.

Zoals Hij...

Dit ko­nink­rijk van koning Christus,
waar­van ik hoop dat U daarbij wilt horen,
is meer een uit­no­di­ging aan ons
om open te zijn en te getuigen:
laten we zijn en han­de­len
zoals Jezus Christus
die niet kwam om te veroor­de­len
maar om te dienen en lief te hebben;
stop Uw geloof en diepste over­tui­gingen
niet onder stoelen of kerk­banken;
maar als U getuigt
laat de uit­komst dan ook een beetje los:
we kunnen mensen niet dwingen,
wel gees­te­lij­ke rijkdom door­ge­ven
maar geloof is een genade;
je moet na­tuur­lijk zelf mee­werken,
je openen
en het moet je gegeven wor­den.
Het is een nederig en een­vou­dig hart
waaraan het geloof gegeven wordt.

Groot

Durf je getuigen
en kun je klein zijn,
kun je loslaten en over­ge­ven?
Dan kun je groot zijn
in het rijk van Jezus Christus.

 

GEBED VAN DE GELOVIGEN - CHRISTUS KONING WERELDJONGERENDAG

Laten we bid­den tot de Heer, die koning is van hemel en aarde

Jon­ge­ren

1. Vandaag willen we bij­zon­der bid­den voor alle jon­ge­ren,
op deze Wereld­jon­ge­ren­dag: dat zij Jezus Christus mogen leren kennen, van hart tot hart, Hem navolgen en in hun leven van Hem getuigen. Laat ons bid­den

2. Laten we bid­den voor alle jon­ge­ren die het moei­lijk hebben en zich beperkt voelen door de Corona-pandemie; dat deze tijd voor hen een gelegen­heid mag zijn om nieuwe waar­den voor hun leven te ont­dek­ken en niet mistroos­tig te wor­den. Laat ons bid­den.

3. We bid­den ook om Gods zegen over het jon­ge­ren­pas­to­raat van ons bisdom en van de pa­ro­chies. Dat allen die daarin betrokken zijn vele jon­ge­ren mogen bereiken met de bood­schap van Gods liefde, de bood­schap van het evan­ge­lie. Laat ons bid­den.

Respect in de wereld

4. Laten we Christus Koning vragen dat de lei­ders van de volkeren tot be­zin­ning komen, niet gaan voor de weg van geweld en overheer­sing, maar er meer op inzetten dat iedere mens zich­zelf mag ontplooien en zijn eigen roe­ping volgen. Laat ons bid­den.

Vrede, geen rellen

5. Bidden we om vrede voor de volkeren en tussen mensen, ook in ons eigen land. Geweld­da­dige rellen kunnen geen oplos­sing bie­den. Bidden we om zegen over de inzet van onze paus Fran­cis­cus voor de vrede in de wereld en tussen de gods­diensten. Laat ons bid­den.

Slot­ge­bed

B. Goede God, moge het koning­schap van Uw Zoon ons in­spi­re­ren om geweld­loze getuigen te zijn van zijn blijde bood­schap, die ons vrede en harmonie verkon­digt tussen God en mens en tussen mensen onderling. Moge Zijn rijk, dat niet van deze wereld is, ons hart beheersen. Door Christus onze Heer.

Terug