Arsacal
button
button
button
button


Wat maakt gelukkig?

Traktaat van Thomas van Aquino vertaald door Niko Schonebaum

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 november 2021 - 368 woorden
Wat maakt gelukkig?
Wat maakt gelukkig?
Prof. Rudi Te Velde tijdens zijn lezing
Prof. Rudi Te Velde tijdens zijn lezing

Donder­dag­mid­dag 25 no­vem­ber vond in het ont­moe­tings­cen­trum naast de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam de pre­sen­ta­tie plaats van het boek "Wat maakt gelukkig?". Thomas van Aquino geeft het ant­woord op die vraag, de vertaling en toelich­ting zijn van Niko Schonebaum.

Zomer­school

Een flink aantal stu­den­ten was voor de pre­sen­ta­tie geko­men en dat is al een teken dat Thomas lééft. Ik mocht dat deze zomer (weer) ont­dek­ken, toen ik bij de zomer­school van Ludens Quaerens in Heiloo was en een flink deel van de inlei­ding van Niko Schonebaum kon meemaken. Voor die zomer­school had Schonebaum (al een deel van) het traktaat over de gelukzalig­heid uit de Summa Theologiae van de doctor communis (zoals Thomas ook genoemd wordt) ver­taald en dat traktaat is nu ge­pu­bli­ceerd in een fraaie uitgave van uit­ge­ve­rij Damon.

Inlei­ding, vertaling en toelich­ting

De uitgave is voor­zien van een inlei­ding over Thomas, zijn begrip van weten­schap en theo­lo­gie en de opbouw van de Summa. Deze inlei­ding is ge­schre­ven in de vorm van een fictieve brief van de Aquinaat en ook daardoor aan­trek­ke­lijk om te lezen. De vertaling van het werk van Thomas is goed ver­zorgd en in hel­der, goed te volgen Neder­lands, al is het na­tuur­lijk tege­lijk een tekst die het filo­so­fisch denk­ver­mo­gen aanspreekt. Het laatste hoofd­deel van het boek is een toelich­ting van Schonebaum op de tekst van Thomas. Met allerlei concrete voor­beel­den uit het dage­lijks leven weet hij goede hulp te bie­den om die tekst te verstaan en in het juiste kader te plaatsen.

De pre­sen­ta­tie

Deze mid­dag hield prof. dr. Rudi te Velde een aan­spre­kende en mooie inlei­ding over wat geluk is volgens Thomas, waardoor de aanwe­zigen kon­den kennis maken met de hel­dere en logische denktrant van de kerk­le­raar.
Daarna kreeg ik van de auteur en vertaler het eerste exemplaar overhan­digd.
De mid­dag werd ver­volgd met een toe­spraak van Niko Schonebaum, die een geboren leraar/docent is en een receptie.

Van harte felici­teer ik de uit­ge­ve­rij en de vertaler/inlei­der met deze mooie uitgave! Wie wil weten wat (wie) wer­ke­lijk gelukkig maakt, leze dit boek!

Thomas van Aquino, Wat maakt gelukkig?, ver­taald en ingeleid door Niko Schonebaum, uit­ge­ve­rij Damon, € 19,90. Be­stel­len: Thomas van Aquino, Wat maakt gelukkig? | Uit­ge­ve­rij Damon

Thomas van Aquino - Wat maakt gelukkig?

Terug