Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Schagen

De Geest helpt je er doorheen...

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 november 2021 - 246 woorden
met de aanwezige leden van het pastoraal team
met de aanwezige leden van het pastoraal team
klaar voor de groepsfoto
klaar voor de groepsfoto
In Schagen zamelen ze in voor de voedselbank
In Schagen zamelen ze in voor de voedselbank

Zater­dag­avond 27 no­vem­ber was ik in de H. Christoforus­kerk in Schagen voor de vie­ring van het heilig vormsel. Elf vor­me­lin­gen, middel­ba­re scholieren, ont­vingen dit sacra­ment van de Geest.

De vie­ring

In Schagen wonen de nodige mensen met een Tamil-ach­ter­grond. Regel­ma­tig wordt voor hen de H. Mis in de eigen taal gevierd, maar er is ook veel be­trok­ken­heid bij de 'gewone' pa­ro­chie en onder de vor­me­lin­gen waren er ver­schil­lende uit die ge­meen­schap. Ook uit Tui­tjen­horn waren er vor­me­lin­gen. Eerder had ik het vormsel al toege­diend in De Noord en in Warmen­hui­zen en voor de Noordkop,die even­eens tot het dekenaat van pastoor-deken Ivan Garcia behoren.
Naast de deken con­ce­le­breer­den pastoor Ignas Tilma, kape­laan Majiec Gradzki en em. pastoor-deken Eduard Moltzer, terwijl cate­chiste Monica Wildeboer assis­teerde.
Jon­ge­ren­koor "Arrival" heeft ook in deze Vormsel-Mis gezongen (eer­der ontmoette ik hen al in Zwaag) en dat deden ze wederom voor­tref­fe­lijk, met mooie, toepas­se­lijke lie­de­ren.

Advent

De li­tur­gie was die van de eerste Advents­zon­dag. Het evan­ge­lie verhaalt ons van allerlei verschrik­kingen. Door Corona weten we nu weer een beetje wat dat is, maar ook op onze per­soon­lijke levensweg kunnen zich allerlei moei­lijke momenten voordoen. Het is juist met het oog daarop dat we het heilig Vormsel ont­van­gen: de heilige Geest woont in ons hart en als wij ons­zelf openen en luis­te­ren, zal die Geest ons ingeven wat we moeten doen en ons door moei­lijke fases heen helpen.

Het Vormsel is steeds weer een mooi en fees­te­lijk gebeuren. Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug