Arsacal
button
button
button
button


De Corona-pandemie: hoe kom je er doorheen?

Eerste zondag van de Advent (jaar C)

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 28 november 2021 - 1127 woorden
TV-Mis in de kathedraal
TV-Mis in de kathedraal
Het oefenen voor de TV-Mis ’s morgens vroeg
Het oefenen voor de TV-Mis ’s morgens vroeg
De magistra cantus overlegt met de regie
De magistra cantus overlegt met de regie

Op de eerste zon­dag van de Advent was de TV-Mis van de KRO vanuit de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem met zang van de Bavo-cantorij onder lei­ding van magistra cantus Sanne Nieuwen­huij­sen met de titulair organist dr. Ton van Eck aan het orgel.

Hier­on­der de teksten van de TV-Mis en een link om die terug te kijken. Ook vindt U een link naar het geloofsgepsrek dat ik met Leo Fijen had en dat voor­af­gaand aan de Mis is uitgezon­den.

 

Inlei­ding - Openings­woord

Harte­lijk welkom U allen in deze ka­the­draal
of thuis met ons verbon­den;
we beginnen een nieuw li­tur­gisch jaar
met de Advent,
een tijd van ver­wach­ting,
van uitzien naar...
Een paar weken nog
en het zal Kerst­mis zijn,
al weten we nog niet precies
hoe we dat dit jaar kunnen vieren;
maar het uitzien naar iets moois,
naar de geboorte van een kind,
is op zich al iets
wat ons blij kan maken,
vreugde kan geven.

Laten we ons nu voor­be­rei­den
om Jezus Christus
in deze vie­ring te ont­moe­ten,
zodat Hij ook in ons hart geboren kan wor­den.

 

Homilie

Schrik

“Er zullen tekenen zijn...
Volkeren zullen in angst verkeren..
De mensen zullen het besterven van schrik...”

Wel een leuke tekst
om dit nieuwe ker­ke­lijk jaar
mee te beginnen!
Op nieuw­jaars­dag wensen we elkaar
ge­woon­lijk een zalig en gelukkig nieuw­jaar,
maar aan het begin van dit li­tur­gisch jaar
klinkt het heel wat min­der als een uit­no­di­ging
om de toe­komst roos­kleu­rig in te zien.

Nieuwe varianten...

Toch is het beeld
dat door het evan­ge­lie werd opge­roe­pen,
in de beide laatste jaren
wel dich­ter­bij ons komen staan:
schrik, span­ning en onrust
zijn in onze samen­le­ving meer aanwe­zig
nu de Corona-pandemie
zo grillig tekeer gaat.
Avond aan avond wor­den we gecon­fron­teerd
met cijfers over het verloop,
ver­wach­tingen over de opkomst
van nieuwe virus-varianten
en opinies over de beste strategie.
En inder­daad, die feiten en ver­wach­tingen
brengen bij velen
span­ning en schrik teweeg.
Maar we zou­den daarbij niet moeten vergeten
dat zoveel lan­den en zoveel mensen
in onze wereld
veel slechter af zijn dan wij.

Reactance

Ie­der­een rea­geert weer anders
op de situatie waarin we verkeren:
er zijn mensen die er
gestresst en angs­tig van wor­den,
er zijn mensen die meer gaan drinken
of te veel gaan eten,
er zijn anderen die hun eigen vrij­heid
sterk gaan verde­digen,
omdat die naar hun aanvoelen
bedreigd wordt
door alles wat moet.
“Reactance” wordt dat genoemd.

Verzet

Som­mi­ge mensen ver­zet­ten zich
niet alleen ver­baal
tegen de over­heids­maat­re­ge­len,
maar wer­den helaas ook geweld­da­dig
met rellen en vernielingen,
zoals we vorige week hebben gezien.
Ik denk dat we het er wel over eens kunnen zijn
dat dit geweld geen goede manier is
om je mening te uiten.

Maar wat dan wel?
Moet je je dan alleen maar laten mee­ne­men
door de span­ning en schrik
van alles wat over ons heen komt
en daardoor je leven laten bepalen?
Moet je je laten intimi­de­ren?

Adviezen van Jezus

Het evan­ge­lie wijst ons vandaag een andere weg.
Jezus geeft ons ver­schil­lende adviezen
in het gedeelte dat we hebben gelezen.

Het eerste advies begint met een per­spec­tief,
een uit­zicht:
“Dan zullen zij de Mensen­zoon
zien komen op een wolk,
met macht en grote heer­lijk­heid”.
Als dat begint: richt je dan op,
hef je hoofd omhoog,
je verlos­sing is nabij.

Dat is het eerste advies
voor wie in een situatie
van angst en ver­war­ring ver­keert:
richt je op, kijk naar voren, kijk vooruit.

Is het zover?

Niet dat je moet ver­wach­ten
dat de weder­komst van de Heer
on­mid­del­lijk gaat gebeuren,
die Mensen­zoon komt niet meteen.
Zeker, er zijn genoeg zo­ge­naamde profeten
die allerlei voorspellingen doen
over het einde der tij­den,
maar hier geldt maar één woord van Jezus:
we kennen dag noch uur (Mt. 25, 13).
We moeten alleen zorgen dat we er klaar voor zijn,
ons koffertje klaar voor de laatste reis.
Wanneer de Heer komt, dat weten we niet,
maar het maakt ons leven mooi
dat we uit mogen zien,
naar die dag waarop Hij voor ons komt,
aan het einde van ons leven,
of aan het einde van de tij­den.

Is er per­spec­tief?

Beginnen ze weer over Corona?
We hebben een per­spec­tief dat ver­der reikt,
Corona is geen eind­sta­tion.
Het eind­sta­tion is een andere krans,
die de goede God ons om zal hangen
om ons leven te bekronen.
Het per­spec­tief is
dat we op weg zijn naar geluk;
naar vreugde en vrede, vol­tooi­ing.
Mensen mogen praten over Corona
zoveel als ze willen,
maar ons uit­zicht en ons per­spec­tief
is een leven zon­der ziekte, zon­der dood,
dat is een goede, liefde­volle God en Vader
die daar op ons wacht
en dat kan ons nu al helpen
om de vrede en vreugde te bewaren
in de Pandemie.
Dit is niet alles,
gelukkig is er méér!

Hoe kom je erdoor?

De andere adviezen van dit evan­ge­lie
staan in dezelfde lijn:
Wat doet je pijn, wat houdt je bezig?
Laat je geest niet af­ge­stompt wor­den
door de drank of door de zorgen,
door alles wat alleen maar verdooft,
maar bidt en wees waak­zaam.
Als je kunt leven met God aan je zijde,
sta je nooit alleen;
als je over kunt geven en los kunt laten,
als je kunt ver­trouwen
en je kunt toe­ver­trou­wen aan die Ene
die ons het leven heeft gegeven
en die ook onze toe­komst is,
dan heb je bij stormen en pandemieën
een houvast, een baken;
dat is Advent,
want advent maakt dat je altijd ver­der kijkt
dan het hier en nu,
Advent is uitzien naar de komst van die Heer.

 

Voor­bede - Gebed van de Gelo­vi­gen

B. Laten we bid­den tot de Heer: dat Hij zal komen in deze wereld en in ons leven met Zijn zegen en genade.

1. Laten we bid­den om zegen voor alle mensen
die zich inzetten voor de missie van de Kerk:
voor paus Fran­cis­cus en alle her­ders
dat zij met de blijde bood­schap van het evan­ge­lie
de harten mogen raken en vrede en geluk kunnen brengen.
Laat ons bid­den

2. Laten we in ons gebed denken
aan alle mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en nu vaak weer een zware tijd doormaken;
dat zij zich gedragen mogen weten door het gebed
en de waar­de­ring van vele mensen
en bid­den we dat het aantal zie­ken­huisopnames
snel mag kunnen dalen.
Laat ons bid­den

3. We bid­den vandaag ook om een spoe­dige ver­be­te­ring
van de Corona-situatie waarin we zitten;
om sterkte, zegen en wijs­heid voor allen
die zich er bestuur­lijk mee bezig moeten hou­den.
Laat ons bid­den

4. Laten we ook bid­den
voor mensen die het veel slechter hebben getroffen
dan wij­zelf: voor de armen, de vluch­te­lingen, de erns­tig zieken,
voor mensen die getroffen zijn door oorlog en rampen.
Dat zij niet vergeten zullen wor­den
en hulp en steun zullen ont­van­gen. Laat ons bid­den.

B.: Hemelse Vader, wij zien vol ver­wach­ting uit naar de vervulling van Uw beloften; alles wat wij hebben is wankel en breek­baar, maar Uw liefde voor ons is standvas­tig en trouw. Aan U ver­trouwen wij onze gebe­den toe, door Christus onze Heer.

Terug