Arsacal
button
button
button
button


Korte terugblik op de afgelopen week

digitaal vergaderen en ....

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 december 2021 - 346 woorden
Korte terugblik op de afgelopen week
zuster M. Anna
zuster M. Anna
'n moment van de bisschopswijding (in de H. Vituskerk in Hilversum)
'n moment van de bisschopswijding (in de H. Vituskerk in Hilversum)

Een korte terug­blik op de afgelopen week laat me vooral veel digitale ver­ga­de­ringen zien, maar ook gelukkig mooie her­den­kingen en ont­moe­tingen met allerlei echte mensen...

digitale ver­ga­de­ringen....

Het aantal digitale ver­ga­de­ringen was deze week vijf (ont­moe­ting met de jonge pries­ters, juri­dische com­mis­sie bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, bestuur Dio­ce­saan Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood, staf­ver­ga­de­ring bisdom en dekens­ver­ga­de­ring. Daar­naast was er een digitale ver­ga­de­ring van het ka­the­draal kapit­tel waar ik niet bij hoefde te zijn). Bij elkaar heb ik elf uur digi­taal ver­ga­derd en dat vond ik wel genoeg... Het is toch echt anders dan wanneer je mensen fysiek kunt ont­moe­ten. Maar het is na­tuur­lijk gelukkig dat het op deze manier moge­lijk is, zo kan be­lang­rijke besluit­vor­ming en consul­ta­tie op verant­woorde wijze door­gaan.

8 de­cem­ber

Op woens­dag 8 de­cem­ber vierde mgr. Jan van Burg­ste­den zijn ver­jaar­dag. Die hebben we met vreugde her­dacht. We zijn blij dat hij nog steeds zowel voor de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie als voor ons bisdom heel actief is, zoals voor het vormsel, de dio­ce­sane consul­ta­tie voor de synode, deelname aan de ver­ga­de­ringen van het hei­lig­dom en de bis­dom­staf en het bezoeken van emeriti. We danken de Heer voor zijn inbreng en goede ge­zond­heid!
Op die­zelfde dag, hoog­feest van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria, vernieuw­den de zustes Karme­lie­tes­sen van Vo­ge­len­zang hun geloften tij­dens de heilige Mis in de ka­the­draal. Op die­zelfde dag werd Pos­tu­lante Sanne ingekleed en begon zij haar noviciaat in Rome als zuster M. Anna. Haar klooster­naam wijst naar de zalige Karmelietes die de Karmel van Antwerpen heeft gesticht en metgezel was en verpleegster van de heilige Teresia van Avila.

Tien jaar

Vrij­dag 10 de­cem­ber mocht ik de tiende ver­jaar­dag van mijn bis­schops­wij­ding gedenken. In het semi­na­rie in Heiloo waar ik op die dag colleges gaf, had­den ze dat wel opgemerkt en in de pauze tussen de colleges werd er leuk aan­dacht aan besteed (zie foto). Diezefde dag bezocht ik de deken van Schagen, Ivan Garcia en kape­laan Pawel Banas­zak, waar een fees­te­lij­ke maal­tijd cachet gaf aan deze dag. Vele mensen hebben me via e-mail of Facebook gefe­li­ci­teerd (en enkelen ook op andere wijze), waarvoor ik hen harte­lijk dank!

Terug