Arsacal
button
button
button
button


Wat maakte de persconferentie bij je los?

Presentatie nieuwe priesters SVD in Nieuw Vennep

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 19 december 2021 - 1450 woorden
Met pater Mathew en pater Albert
Met pater Mathew en pater Albert
met leden van het kerkbestuur
met leden van het kerkbestuur
Wat maakte de persconferentie bij je los?

Zondag 19 de­cem­ber mocht ik de nieuwe pries­ters presen­te­ren voor de pa­ro­chies van Nieuw vennep en Buiten Kaag. De vie­ring was in de kerk van O.L. Vrouw On­be­vlekt Ont­van­gen in Nieuw Vennep, maar ook via live-stream te volgen. Pater Mathew Thekkeyil werd als pries­ter voor Nieuw Vennep verwelkomd. Hij werkt in het missio­nair SVD-team dat ook voor Hoofd­dorp verant­woor­de­lijk is. na­tuur­lijk ston­den we ook stil bij de nieuwe lock down van­wege de pandemie.

Live-stream

De vie­ring is nog te volgen, zie:

Provinciaal

Aan het begin van de Eucha­ris­tie­vie­ring werd een bood­schap voor­ge­le­zen van de Provinciaal, pater Avin Kunnekkadan SVD, die onder meer schreef: "U kunt erop ver­trouwen dat zij (de drie pries­ters), als lid van de in­ter­cul­tu­rele missie ge­meen­schap met alle toe­wij­ding met u zullen samen­wer­ken, met Uw bestuur en ge­meen­schap ten bate van uw pa­ro­chi­anen en onze missie. Zij zullen met hart en ziel en in alle open­heid er voor ie­der­een zijn".

Pa­ro­chie­bestuur

De vice-voor­zit­ter van het pa­ro­chie­bestuur, de heer Rob Bader, die ook deze bood­schap voorlas, heette pater Mathew en de andere SVD-pries­ters van harte welkom in de pa­ro­chie. Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring werd een mooi verhaal over engelen voor­ge­le­zen met als con­clu­sie dat je God kunt ont­moe­ten in goede mensen en dat wij engelen voor elkaar kunnen zijn. Zeker in deze tijd een be­lang­rijke bood­schap!

Dank­woord

Pater Mathew hield tenslotte nog een dank­woord waarin hij ook iets meer ver­telde over de inzet van zijn Con­gre­ga­tie van de Mis­sio­na­rissen van het God­de­lijk Woord (SVD). Pastoor-Deken Eugene Jonger­den zal als admini­strator de paters bestuur­lijk bijstaan.

 

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT C 

WAT ALS JE EEN NAAR BERICHT KRIJGT?

Welkom

Graag wil ik vandaag pater Mathew Thekkeyil
welkom heten
en pater Albert Toppo, hier aanwe­zig.
Samen met pater Albert Toppo en pater Eko Sylvester Manek
zal pater Mathew als eerst aanspreek­ba­re pries­ter
voor de pa­ro­chie
van O.L. Vrouw on­be­vlekt ont­van­gen
in Nieuw Vennep
en de H. Johannes de Evan­ge­list in Buiten Kaag
werk­zaam zijn
en deel uitmaken van het pas­to­raal team
voor deze pa­ro­chies
en de H. Johannes de Doper pa­ro­chie in Hoofd­dorp.

Samen­wer­ken

Het was al lange tijd de gedachte
dat de pa­ro­chies van Hoofd­dorp,
Nieuw Vennep en Buiten Kaag
meer zou­den wor­den verbon­den
en in feite werd al lan­gere tijd samen gewerkt,
zoals ik bij­voor­beeld jaar­lijks bij het heilig vormsel
mocht con­sta­te­ren.
Nu er één pas­to­raal team is geko­men
voor deze pa­ro­chies
zal dat nog meer vorm gaan krijgen.
Het is goed om samen te werken,
samen zijn we sterker
en een gelo­vi­ge alleen
is in gevaar.
Zo is het be­lang­rijk dat kin­de­ren en jon­ge­ren
andere kin­de­ren en jon­ge­ren kunnen ont­moe­ten
en ge­zin­nen andere ge­zin­nen kunnen treffen
om elkaar te kunnen in­spi­re­ren
en dragen in het geloof.

Proficiat en wegenwens

Van harte hoop ik dat dit de vrucht zal zijn
van het feit dat jullie nu één pas­to­raal team vormen
voor deze pa­ro­chies.
Na­tuur­lijk heeft iedere kerk eigen accenten,
maar verbon­den met elkaar.
Van harte wens ik jullie
dat jullie pries­ter­lijk werk
zeer gezegend zal zijn
en vrucht­baar voor velen;
dat jullie vele mensen mogen kunnen bereiken
met de bood­schap van het evan­ge­lie
en met jullie pas­to­rale zorg en aan­dacht
en dat jullie hier een gelukkige tijd
mogen kunnen beleven.
Van harte proficiat!
Deken Eugene Jonger­den zal de admini­strator zijn
van de pa­ro­chies
en die bestuur­lijk be­ge­lei­den.
Ook hem wens ik Gods bij­zon­dere zegen toe!

De Heer ont­van­gen

In deze Advents­tijd
zijn wij een beetje als Elizabeth,
want de Heer komt naar ons toe.
Op het kerst­feest gaan we vieren
dat de Heer als een een­vou­dig kind
ons leven is komen delen,
niet als een rijk kind, maar als een arm kind,
niet in ge­mak­ke­lijke omstan­dig­he­den,
maar in onge­mak­ke­lijke,
als een opgejaagde, als een vluch­te­ling,
zo kwam God in deze wereld.

Kerstcadeau

Zeker, Hij is geko­men om aan ons
geschenken uit te delen.
Het cadeau dat Jezus geeft
is echter niet zo materieel
en het is ook niet zo
dat wij maar een verlang­lijstje hoeven op te stellen
en dat de goede God ons dan geeft
wat ons hartje begeert.

Nee, Hij is naast ons komen staan
om ons nabij te zijn in het lij­den en de pijn
en zelfs in de zonde die we doen,
in wat we niet goed hebben gedaan.
Hij is de zon­den komen dragen,
Hij heeft het lij­den met ons méé gedragen,
Hij heeft de armoede, het opgejaagd wor­den,
het niet aanvaard wor­den, het vluch­te­ling zijn
met ons mensen gedeeld.
Dat is Hij op aarde komen doen.

Jezus komt ook niet met grote pompa,
niet met uiter­lijk ver­toon,
maar verborgen en be­schei­den,
her­ders en wijzen hebben Hem ontdekt,
maar het gros van de mensen
ging aan Hem voorbij.

Wat ze niet kon­den zien

In het evan­ge­lie van vandaag
hebben we over het bezoek van Maria
aan Elizabeth gehoord.
Jezus kwam naar haar toe
in de schoot van Maria,
een ongeboren kind,
onzicht­baar voor het oog van de mensen.
Maar Zijn aanwe­zig­heid had wel effect!
Elizabeth zelf krijgt een bij­zon­dere erva­ring:
zij wordt vervuld van de heilige Geest.
Zij is dui­de­lijk blij, vol vreugde
en zij snapt op dat moment
iets meer van het plan van God
met Maria en met het Kind dat zij draagt.
Zij prijst Maria zalig
en de vrucht van haar schoot
met woor­den die wij iedere keer weer
in het “Wees gegroet” herhalen.

In de schoot van Elizabeth
bevindt zich dat andere ongeboren kind:
Johannes de Doper.
Die springt op van vreugde
in de schoot van zijn moe­der.
Het is Elizabeth die daar­van getuigt,
zij voelt het kind in haar bewegen.

Wat, wie komt er op ons af?

Wij zijn als Elizabeth.
Er komt van alles op ons af:
mooie dingen, bij­zon­dere gebeur­te­nissen,
maar ook lij­den en tegen­slag.
Zeker nu weer, na alle ingrijpende mede­de­lingen
van de pers­con­fe­ren­tie van gis­te­ren­avond.
Zien we bij tegen­slag, zoals nu in de Corona-crisis
alleen de “kale” gebeur­te­nissen
of proberen we die te plaatsen in Gods plan?
Dat laatste is de opgave, dat is de uit­daging!

Waarover spraken zij?

Elizabeth zag niemand anders voor zich
dan alleen haar nicht Maria.
Maria had pás het bericht van de engel gekregen
dus een dikke buik
zal Elizabeth bij Maria nog niet hebben gezien.
Het gesprek gaat over
wat zij niet ziet.
Wat zij ziet is maar weinig,
de rest is geloof en heilige Geest:
zij leeft vanuit die in­spi­ra­tie
die haar dank­baar maakt en blij,
die haar Maria doet prijzen,
die gelooft en ver­trouwt.

Na de pers­con­fe­ren­tie

Kijk, dat is onze uit­daging!
Stel, er komt iets op je af
dat niet zo pret­tig is,
bij­voor­beeld zoals nu.
Het is op dit moment niet zo moei­lijk
om het ons voor te stellen.
Wat kan dan gees­te­lijk gezien
onze weg zijn?

Een gezin in Corona-tijd

Een gezin hier uit de buurt
werd besmet met Corona,
net op het moment
dat twee van de kin­de­ren
hun vormsel zou­den gaan vieren,
het was min­der dan een dag voor het vormsel.
Ze zijn er gelukkig allemaal
goed door­heen geko­men,
maar er was een mooi feest voor­zien
eerst in de kerk,
met de andere vor­me­lin­gen,
dan met een heer­lijke maal­tijd thuis
en een feestje met de bekende vier gasten.
Alles was keurig volgens de regels voor­zien,
maar enkele kin­de­ren wer­den posi­tief getest
en alles moest op het laatste moment
gecanceld wor­den.
De kin­de­ren had­den zich zo op hun vormsel­feest verheugd...

Hoe ga je er mee om?

Hoe gingen zij daar mee om?
Hoe zou­den wij­zelf rea­geren?
Na­tuur­lijk weten we dat pas echt en goed
wanneer ons zoiets inder­daad over­komt,
maar we hebben allemaal al wel
iets mee­ge­maakt en mis­schien ook zware tij­den gekend.

In dit gezin probeer­den ze
van die gebeur­te­nis vlak voor het vormsel
ook de po­si­tie­ve kanten te gaan zien.
Ze hebben er met elkaar over ge­spro­ken.
Zo kwam er naar voren:
“Wat zijn we eigen­lijk verwend met onze wel­vaart,
dit van ons, is maar iets kleins
vergeleken bij zoveel andere mensen
en het is eigen­lijk ook wel goed
dat we af en toe merken
dat niet alles loopt zoals wij willen;
dat we zien dat wij het leven
nu eenmaal niet in de hand hebben,
dat je ook los moet laten en over moet geven”.
Zo hielp die on­ver­wachte gebeur­te­nis hen
om meer op God te ver­trouwen
en ze hebben ge­pro­beerd
ook het po­si­tie­ve van de “lock down”
te zien:
Dit is toch ook weer
een mooie, goede tijd
om meer met het gezin samen te kunnen zijn.

Hoe zit God hier achter?

Maria komt vandaag ook naar ons toe met haar Kind,
gees­te­lijk dan na­tuur­lijk.
Het is een een­vou­dig tafereel.
Elizabeth wordt erdoor geraakt,
het maakt iets bij haar los,
het helpt haar
om achter de gewone kleine dingen van het leven,
de hand van God te zien,
niet alleen dat negatieve
of dat louter men­se­lijke.

Wie weet kan dit bezoek
van Maria aan Elizabeth
ons in­spi­re­ren
om meer te kijken
naar wat we mis­schien niet zo meteen zien,
de goede kanten te zien en te ont­dek­ken
en die hand van God...

Terug