Arsacal
button
button
button
button


Nieuw kunstwerk voor de kathedraal

Gijs Frieling bezig met het ontwerp....

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 december 2021 - 583 woorden

Een ka­the­draal is nooit helemaal af. Dankzij goede gevers komt er een kunst­werk boven het centrale toeganspor­taal en de zijdeuren van "de koepel­kathe­draal". Er is goed nage­dacht wat voor thema voor deze mozaïeken zou passen binnen het geheel van de icono­gra­fische opzet van de Sint Bavo. De schepper van dit moois, Gijs Frieling, is bezig met het schil­de­ren van de kartons. Een eerste impressie van wat het gaat wor­den...

Dezer dagen ben ik enkele keren gaan kijken hoe dit bij­zon­dere werk vor­derde en om te zien hoe het zou wor­den "op ware grootte". Door de bij­gaande foto's krijg je een indruk.

Gijs Frieling

Gijs Frieling is een bekend kunste­naar en heeft eer­der in de ka­the­draal gewerkt. Het mozaïek van de roe­ping van Mozes is van zijn hand, evenals de sokkel van de doopvont in de doop­ka­pel (met bijzettafel). Voor een indruk van zijn werk, zie: www.gijsfrieling.nl
Het echtpaar dat de schen­king doet, de heer en mevrouw Vermeulen, is betrokken bij de ka­the­drale pa­ro­chie én bij het werk van Gijs Frieling. Zie bij­voor­beeld het ver­slag van Gijs Frieling op diens web­si­te over de totstandko­ming van het mozaïek van de roe­ping van Mozes.

Andere kunste­naars

Ook andere heden­daag­se kunste­naars hebben gewerkt in de ka­the­draal, zoals Marc Mulders (doop­ka­pel) en Jan Dibbets (glas-in-lood-ramen). Oud-rijks­ad­vi­seur Wim Eggen­kamp speelde een be­lang­rijke rol in de lei­ding en advise­ring rond de res­tau­ra­tie en de nieuwe projecten in de ka­the­draal.

Icono­gra­fische opzet

Een be­lang­rijke vraag bij het aan­bren­gen van een nieuwe creatie was: past die in het "Gesamt­kunst­werk", in de icono­gra­fische opzet van de ka­the­draal. Want die is vorm gegeven als één grote mystago­gische catechese. Ver­schil­lende des­kun­digen die hier alles van weten, hebben meege­dacht en daaruit is dit kunst­werk van de Goede Herder ontstaan.

Dr. Laura Bolondi

Ik ben zo vrij een gedeelte weer te geven van de opmer­kingen die dr. Laura Bolondi, een Ita­li­aans expert op het gebied van gewijde architectuur die over onze ka­the­draal heeft ge­schre­ven:

"Talking about the important mea­ning that the facade and the entrance portal have in a ca­the­dral and combi­ning this mea­ning with the structural characte­ristics that the architect Cuypers wanted to give to the portal of San Bavone [sint Bavo JH], the reference to the figure of Jesus Christ - intended as a passage in the history of Salvation from a "before" of research to an "after" of redemption from death to eternal life - was a logical consequence.

The portal of San Bavone is divided in two, a clear reference to the nature of Christ, true God and true Man, but also to the struggle between Life and death, which he resolved with the resurrection.

The whole mea­ning of the Ca­the­dral is based on this dichotomy: before and after the coming of Christ, the internal path from the Old Testa­ment to Salvation, the earthly, limited and finite dimension of space and the eternal dimension - without limits or time - of the Celestial Jerusalem. In the Ca­the­dral the faithful become part of this double presence, of time and eternity, of the "here" and of what is already "beyond", it is a tension that is perceptible and declared in every part.

(...)

I told Gijs Frieling that the theme of the Good Shepherd is certainly appropriate for the central portal: this figure is still clearly recognized today and fully covers the mea­nings of the door and the passage to a new dimension. For the same reason, the internal lunette also presents the figure of Jesus.

(...)"

Terug