Arsacal
button
button
button
button


De naam van Jezus en nieuwe katholiek

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 januari 2022 - 141 woorden

Maan­dag 3 januari vier­den we de ge­dach­te­nis van de heilige Naam Jezus, verbon­den aan het moment van de besnij­denis die op de achtste dag na de geboorte plaats vond. Tijdens de heilige Mis in de ka­the­draal werd een kan­di­daat in de kerk opgeno­men door de ge­loofs­be­lij­de­nis en het vormsel. De Alpha-cursus gaf een be­lang­rijke aanzet.

De vie­ring is op ka­the­draal TV nog te zien. Farshad had samen met anderen de Alpha-cursus gevolgd waaruit nog iemand gevraagd had om het vormsel te kunnen ont­van­gen. Een heel aantal catecheten en mede-deel­ne­mers aan de Alpha-cursus was geko­men om de vie­ring mee te maken en de nieuwe katho­liek te fe­li­ci­te­ren. Ik had de groep al een keer ontmoet toen ik een Alpha-avond had ver­zorgd. Kape­laan Teun Warnaar die de voor­be­rei­ding had gedaan en nauw bij de hele Alpha-cursus betrokken was, con­ce­le­breerde en diaken Philip Weijers assis­teerde.

Terug