Arsacal
button
button
button
button


God kent geen onderscheid van persoon...

Doop van de Heer C - kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 9 januari 2022 - 1243 woorden

De kerst­tijd wordt af­ge­slo­ten met het Feest van de Doop van de Heer. Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper en begint zijn open­ba­re leven, rondtrekkend door het land, ver­kon­di­gend en genezend. In de ka­the­draal is deze zon­dag bij­zon­der gebe­den voor Sam Hooftman en zijn familie. Sam (17 jaar) is vlakbij de ka­the­draal door een noodlot­tig ongeval om het leven geko­men.

Sam

Sam Hooftman is in het water van de Leidse­vaart tercht geko­men toen hij in de nacht van woens­dag op don­der­dag naar huis fietste; vrij­dag­mid­dag werd zijn lichaam gevon­den. Wij spreken ons medeleven uit aan de familie, die uit het niets een groot verdriet over zich heen heeft gekregen. Aan hen en aan Sam hebben we in ons gebed gedacht.

Keuze van de lezingen

Op het feest van de Doop van de Heer zijn er keuze­moge­lijk­heden. De tweede lezing waarbij hieronde rwordt stil gestaan is die uit de Han­de­lin­gen van de Apos­te­len 10, 34-38. Het evan­ge­lie is uit Lc. 3, 15-16.21-22. In de ka­the­draal werd de andere keuze­moge­lijk­heid als tweede lezing gelezen: Tit.2, 11-14. 3, 4-7. In de uitzen­ding van de Mis op ka­the­draal TV en radio Maria is de preek daarop aan­ge­past.

Homilie

DOOP VAN DE HEER:

JEZUS IS TUSSEN DE ZONDAARS KOMEN STAAN

Geen on­der­scheid

God kent geen on­der­scheid van persoon,
dat wordt ons door de tweede lezing van deze dag,
die uit de Han­de­lin­gen van de apos­te­len,
beves­tigd.
God kent geen on­der­scheid van persoon;
of je nu zwart bent of wit, geel, bruin of rood,
dat maakt voor God niet uit;
en of je man bent of vrouw,
of je een handicap hebt of perfect gezond betn,
of je demen­te­rend bent of heel bij de tijd,
of je vmbo doet of uni­ver­si­teit
en ik zou zo nog wel even door kunnen gaan:
dat maakt voor God niet uit.
Hij houdt van ons zoals we zijn;
wij kunnen wel denken
dat we een bepaald punt
liever niet had­den gehad,
dat we op een bepaald vlak
mis­schien anders waren geweest,
maar voor God maakt dat niet uit.
Zoals we zijn, dus ook met de schijn­ba­re min­pun­ten,
heeft Hij ons gewild en houdt Hij van ons.
Voor God bestaat er geen aanzien des persoons.

God vrezen

De zin in de Han­de­lin­gen van de apos­te­len
gaat dan ver­der:
“ieder die Hem vreest
en het goede doet,
is Hem wel­ge­vallig”.
Dus, het maakt niet uit wie je bent
en hoe je bent,
als je God maar vreest
en het goede probeert te doen.
En God vrezen
heeft dan niet zozeer te maken
met “bang zijn voor”,
maar met eerbied.
“God vrezen” wil zeggen
dat je eerbied hebt voor God,
zijn vin­ger­wij­zingen res­pec­teert,
dat je oprecht wilt ont­dek­ken
wat Zijn weg is, de weg die Hij je wijst.

Alles perfect?

Moeten we allemaal perfect zijn?
Moet alles goed zijn
en over­een­koms­tig Gods gebo­den?
In zekere zin niet,
want God is op deze aarde geko­men
voor zon­daars,
voor de mensen dus,
die niet zo volmaakt en perfect zijn.
Ook dat stond op het einde
van de tweede lezing:
“Jezus ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij
van de duivel ston­den”.
Die mis­schien wat moei­lijke zin
wil zeggen dat Jezus op aarde is geko­men
om mensen te genezen, te helpen
die in hun leven
veel macht van het kwaad ervaren.

Des te beter!

Als er dus zaken niet goed gaan in ons leven,
als we met bepaalde zaken worstelen,
als we het niet red­den
om aan dat perfecte plaatje te be­ant­woor­den,
ik zou haast zeggen:
des te beter!
God is niet naar deze aarde geko­men
voor de volmaakten,
niet voor de mensen met het perfecte plaatje,
maar voor zon­daars
en voor mensen die hun eigen beper­king ervaren.

Beter gewapend

We zou­den daarbij ook even moeten kijken
naar het evan­ge­lie
over de doop van Jezus in de Jordaan.
Wat gebeurt daar?
De mensen, heel veel mensen, rijen dik
- er was geen Corona -
staan voor Johannes om zich te laten dopen.
Het is een doopsel van beke­ring.
De mensen erkennen daardoor
dat zij hulp nodig hebben om goed te kunnen leven
en zij ont­van­gen het doopsel
als een soort vaccin, een boosterprik
om beter tegen het kwaad in hun leven
gewapend te zijn.
En Jezus gaat daar tussen staan.

Een teken

Ook Hij gaat heel een­vou­dig, nederig
in de rij staan
om dat doopsel van beke­ring te ont­van­gen,
niet omdat Jezus dat nodig heeft,
maar omdat Hij een teken wil geven
van waar het in het men­se­lijk leven
eigen­lijk om gaat:
de kern van ons leven is
dat we ons­zelf aan­vaar­den
zoals we geschapen zijn
- met onze sterke kanten
én met onze min­pun­ten -
en dat we tege­lijk aan­vaar­den
dat we hulp nodig hebben,
dat we heel een­vou­dig, nederig
denken over ons­zelf.

Telkens weer in die rij...

Je moet als mens
iedere keer opnieuw weer
in die rij gaan staan
om het doopsel van beke­ring te ont­van­gen,
dat wil zeggen:
nederig en een­vou­dig erkennen
waar je fouten hebt gemaakt,
waar je zon­den hebt gedaan,
waar je Gods bij­zon­dere hulp nodig hebt
om het beter te kunnen doen,
met Zijn hulp een stapje ver­der te kunnen zetten
op de weg die Jezus ons is voor­ge­gaan.

Schuld belij­den

Dat we de Mis altijd weer
beginnen met een schuldbelij­denis
is dus niet wéér een saai stan­daard-ritueel,
geen opgedreund en afgera­teld lesje,
maar die schuldbelij­denis
geeft onze basis­hou­ding
als mens en als christen weer:
zie je zelf als geliefd kind van God
en zie dat je altijd weer hulp nodig hebt
om van je leven iets moois te maken,
een parel voor God, een schit­te­rende diamant.
Je kunt het nooit zelf,
maar het wordt je gegeven, stap voor stap,
als je nederig bent
en met open han­den
door het leven loopt
om Gods gaven te ont­van­gen.

Kind van God

Dat komt zo mooi
in het heilig doopsel naar voren:
daar gebeurt het:
je bent een kind van God,
moge God jou be­scher­men;
dat zál Hij doen
als je een­vou­dig, nederig
met Gods hulp,
als Zijn kind,
je weg mag gaan.

 

Gebed van de gelo­vi­gen - uni­ver­seel gebed (Voor­bede)

B. Laten we bid­den tot God onze Heer, onze hemelse Vader

 

Voor de ge­meen­schap van gedoopten

1. Laten we bid­den om zegen over de Kerk, ge­meen­schap van gedoopten; dat God die van alle mensen houdt, heel de kerk­ge­meen­schap zal zegenen met dank­baar­heid en ver­trouwen, met eenvoud en nede­rig­heid om de weg van Jezus te kunnen volgen. Laat ons bid­den

Niet het uiter­lijke...

2. Laten we ook bid­den dat mensen niet veel waarde hechten aan hoe ze over komen, maar veel meer aan hoe ze zijn; dat niet het perfecte uiter­lijke plaatje, maar een oprecht streven naar het goede in liefde en dienst­baar­heid, voorop zal staan. Laat ons bid­den

Om dopelingen...

3. Laten we ook bid­den dat vele kin­de­ren en vol­was­se­nen het heilig doopsel zullen ont­van­gen en dat sacra­ment als een zegen voor hun leven zullen ervaren. Laat ons bid­den.

Voor slacht­of­fers van de pandemie en andere rampen

4. Laten we bid­den voor alle mensen die door de pandemie getroffen zijn: voor de zieken, voor degenen van wie nu veel inzet wordt gevraagd, voor alle mensen die getroffen zijn door de corona-maat­regelen, voor de jon­ge­ren en kin­de­ren.
Laten we ook bid­den voor alle mensen die in oorlogs­si­tua­ties leven of in gebie­den waar terrorisme en hon­gers­nood heersen of natuur­rampen hebben plaats­ge­von­den. Laat ons bid­den

- pa­ro­chie-intenties -

Tevens is gebe­den voor Sam Hooftman en zijn familie

 B. Hemelse Vader, wij danken U dat wij Uw kin­de­ren mogen zijn, dat U ons liefheeft met een bij­zon­dere, per­soon­lijke liefde, dat U ons kent en aanvaardt zoals we zijn. Zegen onze weg, help ons het goede te doen en Uw naam te eerbie­digen, door Christus onze Heer.

Terug