Arsacal
button
button
button
button


Actie kerkbalans: samen voor de Kerk van vandaag en morgen

Van 15 t/m 29 januari

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 januari 2022 - 254 woorden

Deze zater­dag is de Actie Kerk­ba­lans van start gegaan. Voor de pa­ro­chies een be­lang­rijk moment. Duizen­den vrij­wil­li­gers zetten zich hier­voor in en ik ben daarvoor bij­zon­der dank­baar. Het is nodig. De finan­ciële bijdragen van de gelo­vi­gen zijn onmis­baar, omdat de kerken niet wor­den gefinan­cierd door de over­heid of andere instanties.

Verbon­den

Op allerlei momenten van hun leven ervaren mensen steun en meeleven van de kerk. Na­tuur­lijk gebeurt dat rond een over­lij­den, bij een geboorte, bij vormsel of eerste communie. De li­tur­gie en de sacra­menten zijn voor gelo­vi­ge mensen uiterst be­lang­rijk. Som­mi­ge mensen hebben in een moei­lijke periode veel steun ervaren vanuit de caritas van de pa­ro­chie. Anderen hebben vooral waar­de­ring voor de zang en culturele aspecten of waar­de­ren de Kerk als ge­meen­schap die mensen verbindt en van waaruit wordt omgezien naar zieken, ouderen, ge­zin­nen, jon­ge­ren en kin­de­ren. De kerk is in een lokale ge­meen­schap vaak een fraai monu­ment en een plaats waar mensen graag even binnen lopen om een kaarsje op te steken of even te bid­den of de stilte te ervaren.

Wat blijft er anders over?

Zo zijn er vele redenen waarom mensen de aanwe­zig­heid van de pa­ro­chie waar­de­ren. Zoals Toon Hermans vlak voor zijn dood eens zei: als je de kerken weghaalt, wat blijft er dan over? Alleen maar de winkels en de café's? Maar dan is er niets zicht­baars meer in de samen­le­ving dat naar het hogere, naar God ver­wijst en naar andere, spi­ri­tu­ele waar­den...

Ik hoop dat onze pa­ro­chies bij de Actie Kerk­ba­lans niet vergeten wor­den...

tags: Kerkbalans
Terug