Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek in Casa Migrante...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 januari 2022 - 339 woorden
In de bibliotheek
In de bibliotheek
herdenkingsplaats ter ere van pater Theo Beusink +
herdenkingsplaats ter ere van pater Theo Beusink +
Toos Beentjes in gesprek
Toos Beentjes in gesprek

In Am­ster­dam bestaat al sinds vele jaren Casa Migrante, een plaats waar Spaans­spre­kende mi­gran­ten terecht kunnen voor hulp bij allerlei vragen, eerstelijns hulp­ver­le­ning, waar zij taalles kunnen krijgen, gebruik kunnen maken van een biblio­theek en ge­meen­schap en gezellig­heid kunnen vin­den. Het gaat om een ini­tia­tief van de inmiddels overle­den pater Carmeliet Theo Beusink. Vrij­dag 21 januari was ik er op bezoek.

Wie komen er?

Vanuit Casa Migrante wordt ook gast­vrij­heid verleend aan ouderen met een speciaal pro­gram­ma voor hen en hulp in situaties rond ziekte of over­lij­den. In de gesprekken met de vrij­wil­li­gers viel me wel op dat er weinig is wat je kunt bedenken waar Casa Migrante geen aan­dacht aan geeft. In het "Krantje Migrante" dat Casa Migrante uitgeeft, is er meer over te lezen.
Er komen mensen uit alle Spaans­ta­lige lan­den, de laatste jaren ook weer jonge mensen uit Spanje, die menen werk gevon­den te hebben in Am­ster­dam of omge­ving maar dan tot de ontdek­king komen dat het allemaal toch niet zo goed gere­geld was en er ook nog juri­dische hobbels zijn...

Support

Ver­schil­lende ker­ke­lijke in­stel­lingen steunen dit ini­tia­tief met bijdragen, waar­on­der het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, maar ook de ge­meen­te Am­ster­dam geeft subsidie. Casa Migrante is geen ker­ke­lijke in­stel­ling maar er is een plaats ingeruimd in het bestuur voor een ver­te­gen­woor­diger van de Spaans­ta­lige pa­ro­chie. En Toos Beentjes, die pas­to­raal werker was van de Spaans­ta­lige pa­ro­chie, is er zeer actief om mensen te helpen met pas­to­rale en andere vragen. Casa Migrante werkt met vrij­wil­li­gers.

Het bezoek

Ik werd ont­van­gen door mevr. Carlita Koningstein en enkele andere stafle­den/vrij­wil­li­gers in het gebouw (zie foto) dat lang gele­den paro­chie­kerk was van de H. Wil­li­brordus buiten de veste-pa­ro­chie en daarna van de Afrikaanse ge­meen­schap (Afrikahuis). Sinds een aantal jaren kan Casa Migrante er gebruik van maken, zolang dat moge­lijk is. Na het gesprek over de ac­ti­vi­teiten en de ge­schie­de­nis van het ini­tia­tief, kreeg ik een rond­lei­ding door de ver­schil­lende ruimten van het voor­ma­lig kerk­ge­bouw. Het is goed dat er een huis is in Am­ster­dam waar een hart klopt voor de Spaans­ta­lige mi­gran­ten.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug