Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe pastoor voor samenwerkingsverband H. Familie geïnstalleerd

Ruben Torres wil er zijn voor God en de mensen

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 23 januari 2022 - 1346 woorden

Zondag­mid­dag 23 januari heb ik in de Maria­kerk in Heems­kerk pastoor Ruben Torres geïnstalleerd als pastoor pastoor van Wijk aan Zee, Velsen Noord, Beverwijk, Uitgeest, Castricum, Bakkum en Heems­kerk: het samen­wer­kings­ver­band de heilige Familie. Met steun van de andere pries­ters en de diakens, het kerk­bestuur en al de vrij­wil­li­gers wil hij een luis­te­rende pries­ter zijn, er voor God en voor de mensen zijn, in contact komen met de mensen die aan hem zijn toe­ver­trouwd, zo zei de nieuwe pastoor in zijn dank­woord aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring. Zijn woor­den en hij­zelf wer­den met applaus begroet.

De vie­ring is nog terug te zien op het kanaal van de pa­ro­chie:
https://www.youtube.com/watch?v=DNdlP-OH0Zo

 

Beper­kingen

De Corona-regels waren netjes in acht geno­men en er kon­den dan ook maar weinig mensen bij de vie­ring aanwe­zig zijn, maar velen hebben die gevolgd op de live­stream of luis­te­ren naar Radio Heems­kerk waar de vie­ring ook wordt uitgezon­den.

Pas­to­raal team

Deken Floris Bun­scho­ten con­ce­le­breerde, evenals de pries­ters die in het samen­wer­kings­ver­band werk­zaam zijn: past. Anton Overmars, past. Matthew Njezhukumkattil, em. past. Henk Niesten, diaken Jaider Chantre Sanchez, die dit jaar de pries­ter­wij­ding hoopt te ont­van­gen en per­ma­nent diaken Marcel de Haas. Ook em. pastoor J. van der Linden, heel actief in de regio, assis­teerde.

De vie­ring

Cantores van het Pancratius­koor uit Castricum zongen een meerstemmige Mis, wat ik wel knap vond, met vier zan­gers.

Gedele­geerd voor­zit­ter van het kerk­bestuur Bert Jan Rozestraten sprak een wel­komst­woord en bestuurslid Wilma Groot las de benoe­mings­brief voor waarna de pastoor de eed van trouw aflegde. Later in de vie­ring, tij­dens de voor­bede, kreeg hij de symbolen van de zeven sacra­menten over­gereikt.

Maal­tijd

Voor­af­gaand aan de Eucha­ris­tie­vie­ring van de in­stal­la­tie was er een heer­lijke maal­tijd met het pas­to­rale team, waarna ik het altaar heb gewijd in het kapelletje dat de pries­ters in de pastorie hebben ingericht (zie foto).

De preek is voor een flink deel gelijk aan de preek die ik op deze dag in Ilpen­dam hield.

Luis­te­ren naar het Woord van God dat in je hart is gelegd

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR C ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD

In­stal­la­tie pastoor Ruben Medroso Torres

Het is met vreugde dat we vandaag
de nieuwe pastoor mogen verwel­ko­men
en hem heel veel zegen wensen
voor zijn grote taak
voor Heems­kerk, Castricum, Bakkum, Beverwijk,
Wijk aan Zee, Velsen Noord en Uitgeest.
Gelukkig hoeft hij dit niet alleen te doen
en ik wens pastoor Ruben dan ook
een heel goede en fijne samen­wer­king toe
met zijn collega’s pries­ters en diakens,
hier aanwe­zig!

Geraakt

Mis­schien is het U ook weleens over­ko­men
dat U geraakt werd door het Woord van God,
gewoon door een bepaald woord of een zin
die U hoorde of las.
Ik was bij een erns­tig zieke
met de heilige communie
en ik las een stukje voor uit het Johannes-evan­ge­lie:
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven (...)
Wie dit Brood eet
zal in eeuwig­heid leven”.
Ik had nog gedacht
dat dit stukje evan­ge­lie
mis­schien wat moei­lijk zou zijn,
dat deze woor­den niet goed zou­den over­ko­men,
maar voor de zieke waren dit
precies de woor­den die zij nodig had
en die haar raakten in haar ziel,
ze vervul­den haar met dank­baar­heid.

We horen het Woord van God mis­schien hon­derd keer
en toch kan het de keer daarna ons ineens diep raken.
Het was toen op dat moment
precies het goede woord voor ons.

De heiligen

Dat is ook gebeurd met de heiligen
waar­naar onze kerken zijn genoemd:
de heiligen Pancratius, Lau­ren­tius, Agatha, Odulphus en sint Eloy
en na­tuur­lijk ook Maria, koningin des hemels
en Jozef en de twaalf apos­te­len.
Zij hebben allemaal momenten gekend
waarop zij geraakt wer­den door het Woord van God.

Een rijke jongeman

Deze week werd de heilige Antonius Abt her­dacht.
Hij was tegen de twin­tig
toen zijn beide ouders waren gestorven
en hem een aanzien­lijk vermogen toeviel.
Hij kwam in de kerk
en hoorde het evan­ge­lie voorlezen
van de rijke jongeman,
waarin Jezus zegt:
“Als je volmaakt wil zijn,
verkoop dan alles wat je bezit
en geef het aan de armen”.
Die woor­den sloegen bij hem in als een bom,
hij voelde: dat is voor mij,
ik moet dat doen.
En zo gebeurde.

Een ongelo­vi­ge geraakt

Of ook een ongelo­vi­ge arts, een atheïst,
art én bioloog, groot weten­schapper,
Nobel-prijswin­naar, Alexis Carrel,
kwam uit nieuws­gie­rig­heid naar Lourdes
en zag voor zijn ogen een won­der gebeuren:
een doodzieke vrouw genas, onverklaar­baar.
Hij geloofde niet,
zocht in zijn trots allerlei ver­kla­ringen,
maar kon het toch niet loslaten.
Hij keerde naar Lourdes terug
en hoorde in de basiliek
de lofzang van Maria zingen:
“Hoog verheft mijn hart de Heer.,
Van vreugde juicht mijn geest
om God mijn red­der...
Wonder­baar is het wat Hij mij deed”.
Die woor­den hoorde hij
en wat, waarom en hoe,
niemand kon het verklaren,
maar tij­dens het horen van die woor­den,
braken ineens de dijken van zijn ver­de­di­ging door,
de muren van zijn ongeloof zakten in elkaar...

Zo is het goed...

Mis­schien was er ook iets dat U heeft geraakt
in de loop van uw leven...
Het kan een woord zijn geweest uit de bijbel,
of een ander woord of een erva­ring
waarin God of Maria uw ziel heeft aan­geraakt,
een ogen­blik dat mis­schien zelfs lei­dend is gewor­den
voor uw leven
en dat was dan een heel kost­baar moment!

Het Woord van God, hoe het ook tot ons komt,
kan dus weer­klin­ken in ons hart, in onze ziel
en ons een weg wijzen
waardoor we aanvoelen:
“Dat moest ik maar eens doen,
zo is het goed, dat is voor mij,
zo heb ik Onze Lieve Heer leren kennen,
zo wordt mijn leven mooi en gees­te­lijk rijk”.

De lezingen

Dat is het wat we vandaag
ook in de lezingen zien:
in de eerste lezing en in het evan­ge­lie.
In de eerste lezing
werd het boek van de Wet voor­ge­le­zen.
Dat is een deel van de bijbel, van het Oude Testa­ment
en in die tijd van Ezra en Nehemia
was dat hand ge­schre­ven boek
weer terug gevon­den.
De mensen die het hoor­den
wer­den geraakt
en ze barsten allemaal in tranen uit,
zo ontroerd waren ze
en zoveel spijt had­den ze
over wat ze ver­keerd had­den gedaan.

In het evan­ge­lie was het Jezus zelf
die het woord van God voorlas,
een stukje uit de profeet Jesaja
over de Geest des Heren
die over Hem geko­men was.
En de mensen zijn diep onder de indruk.

Zij voel­den aan dat die woor­den van God kwamen,
dat ze goed waren,
dat ze een weg, een rich­ting wezen
en ze waren onder de indruk.

Zo gaat het vaak:
mensen hebben ten diepste eigen­lijk vaak
een aanvoelen van wat goed is en kwaad,
wat van God komt en wat niet
en welk woord ons rich­ting wijst.

The Voice

We zijn deze week na­tuur­lijk allemaal
geschokt geweest over het gebeuren
bij the Voice of Holland.
Zoveel jonge vrouwen
die - vaak voor hun leven - bescha­digd zijn.
Na­tuur­lijk hebben de daders
ergens wel geweten
dat het niet goed was wat ze deden,
maar ze zullen die gewetensbezwaren
hebben wegge­praat, gebaga­telliseerd
en anders ingekleurd, met een eigen verhaal
en hebben gedacht dat zij met hun status
dit wel kon­den doen;
lust en beko­ring deden de rest.

Er zijn begeertes en verlangens
die mensen blind kunnen maken en doof.
En hoe ver­der ze gaan op de weg deze begeertes wijzen,
hoe moei­lijker het wordt
om terug te keren op hun schre­den,
dan wordt het een ingesleten patroon,
een gif­tige cultuur.
Dat hebben we gezien bij The Voice.

Maar het laat ons zien
dat we heel serieus moeten nemen
wat ons geweten ons zegt,
dat het be­lang­rijk is
om erns­tig op te nemen
dat Woord van God
dat weer­klinkt in onze ziel.

Kanalen voor het Woord van God

Onze kerken staan open
voor ie­der­een die wil zoeken naar God,
naar wat Zijn Woord aan ons wil zeggen.
Wie ervoor open staat
is o, zo welkom
en we hopen dat ieder die er komt
geïnspireerd weer weg zal gaan
en dat goede Woord,
die blijde bood­schap
in praktijk gaat brengen.
Dat is de Bood­schap die we hier brengen,
dat is ook de zegenwens
die ik wil mee­ge­ven
aan de nieuwe pastoor en aan zijn collega’s:
dat jullie kanalen mogen zijn
waardoor het Woord van God
het hart van heel veel mensen mag raken.
Nieuwe pastoor, van harte Gods zegen!

Terug