Arsacal
button
button
button
button


Huis van de Pelgrim presenteert zich in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 januari 2022 - 364 woorden
toelichting door directeur Olivier Dols
toelichting door directeur Olivier Dols
een aandachtig gehoor...
een aandachtig gehoor...

Vrij­dag 28 januari kon het dan toch allemaal door­gaan: een bij­een­komst geor­ga­ni­seerd door Huis voor de Pelgrim in samen­wer­king met de gedele­geerde voor de bede­vaarten, pastoor Eric van Teijlingen, om de door de Neder­landse bis­schop­pen erkende bede­vaart­orga­ni­sa­tie te presen­te­ren. Er was een goede opkomst...

Huis voor de Pelgrim

Tot de laatste pers­con­fe­ren­tie van de over­heid was de hele bij­een­komst onzeker, maar gelukkig was die nu toch weer moge­lijk...en ook ik kon erbij zijn...

Veel mensen die gewend waren om vóór de Corona-tijd groepen te be­ge­lei­den naar de bede­vaart­plaats Lourdes waren geko­men. Een aantal van hen had de bede­vaarten vroe­ger met de VNB geor­ga­ni­seerd, maar helaas is de Vereni­ging Neder­landse Bede­vaarten (VNB) failliet gegaan, waar de Corona-crisis na­tuur­lijk voor een be­lang­rijk deel debet aan was. Huis voor de Pelgrim heeft dus nu met veel nieuwe lokale lei­ders te maken en dit was een mid­dag waarop zij met de bede­vaart­orga­ni­sa­tie kon­den kennis maken.

Heilige Mis

De mid­dag begon met een heilige Mis in de bede­vaart­ka­pel. We vier­den de Mis van O.L. Vrouw ter Nood met de lezing van het bezoek van Maria aan Elizabeth die ik in de preek de eerste Nieuw­tes­ta­men­tische bede­vaart heb genoemd. Bij op bede­vaart gaan telt niet alleen het doel, maar ook de weg ernaar toe: we gaan met de Heer op weg, zoals Maria Jezus in haar schoot droeg toen zij naar Elizabeth ging. Een bede­vaart brengt ons allerlei nieuwe erva­ringen die ons geloof kunnen ver­ster­ken en vernieuwen. Die nieuwe impulsen hebben we nodig. Ook bij Maria was dat zo en die erva­ring bracht haar ertoe in vreugde haar lof­lied (het Mag­ni­fi­cat) te zingen. We hopen dat het nu weer moge­lijk wordt om bede­vaarten te hou­den en die mooie nieuwe erva­ringen op te doen waardoor ons geloof wordt ver­sterkt en gevoed.

De blauwe zusters begeleid­den de Mis met zang en muziek, pastoor Jan van der Linden en pastoor Eric van Teijlingen con­ce­le­breer­den.

Pre­sen­ta­tie

Na de H. Mis gingen de aanwe­zigen naar het Juliana­kloos­ter waar pastoor Eric van Teijlingen het pro­gram­ma inleidde met een kort over­zicht van de bede­vaart-ac­ti­vi­teit vóór Corona en directeur Olivier Dols het Huis voor de Pelgrim, de ac­ti­vi­teiten en mede­wer­kers voor­stelde.

Terug