Arsacal
button
button
button
button


Houd Hem vast!

Christe, teneamus Te

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 februari 2022 - 745 woorden
Opdracht in de tempel (Rennes, Museum schone kunsten)
Opdracht in de tempel (Rennes, Museum schone kunsten)
Houd Hem vast!

2 Februari, Maria Lichtmis, Opdracht van de Heer in de tempel, is een bij­zon­dere dag. Niet alleen door de bij­zon­dere li­tur­gie met de licht­pro­ces­sie, maar ook omdat het de dag is van het (aan God) gewijde leven: reli­gi­euzen en andere God gewij­den waren vandaag bij­zon­der in ons gebed.

Helaas was de ont­moe­ting voor de reli­gi­euzen die we ge­woon­lijk hebben nog niet voor­zien, zo kort na het vrij­ge­ven van de ergste lock down maar nog steeds met grote voorzich­tig­heids­maat­re­ge­len.

In de ka­the­draal was een pontificale avondmis. Na afloop van de Mis was er aanbid­ding en gelegn­heid om de H. Blasius­ze­gen te ont­van­gen

Deze dag was ook de trouw­dag van mijn ouders en dat was voor mij per­soon­lijk ook bij­zon­der, twee dagen na het over­lij­den van mijn moe­der. Ik heb in de Mis na­tuur­lijk aan mijn beide ouders gedacht.

Homilie

Wanneer tel je mee?

OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL - MARIA LICHTMIS

Licht

Het licht dat we hebben gedragen
herinnerde ons aan Christus
het Licht van de wereld
dat ook onze schre­den verlicht.
Welke weg moet ik gaan?
Welk pad moet ik op?
Welke stap zal ik zetten?
Het ant­woord ligt
in die uit­no­di­ging van Jezus:
“Volg mij”.

Hem vast­hou­den

De wapen­spreuk van mgr. Van Dode­waard,
een vroe­gere bis­schop van Haar­lem, luidde:
“Christe, teneamus Te”,
Christus, laten we U vast­hou­den.
Dat hebben uitge­beeld
door de kaars die we droegen.
We hou­den U vast, Licht der wereld,
licht van ons leven!
Dat vlammetje is weer uitgeblazen
en de kaars hebben we neer­ge­legd,
maar laat de wer­ke­lijk­heid blijven:
Jezus Christus, U hou­den we vast,
U bent onze leidsman, ons licht.

Doopsel

Jezus werd in de tempel
aan de Heer toege­hei­ligd, toegewijd.
Dit moment doet ons na­tuur­lijk
aan ons doopsel denken
toen wij onder Gods bescher­ming zijn gesteld,
wer­den geheiligd en toegewijd
en voor ons een kaars werd ontstoken,
mis­schien toen nog vastge­hou­den,
in onze naam,
door onze peter of meter.

"Denk aan je doopsel"

Ik moet nog vaker denken
aan de h. paus Johannes Paulus II,
bij de grote slotmis in het open veld
aan het einde van de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Toronto.
Toen het zachtjes begon te regenen,
riep hij over het veld:
“Denk aan je doopsel!”
Dat is een prach­tige uit­no­di­ging:
denk bij de weg die je kiest,
ook bij wat je over­komt,
het pad dat je gaat,
aan je doopsel,
aan je waar­dig­heid als gedoopte,
aan het feit dat je een christen bent.
Na­tuur­lijk, we zijn allemaal zwakke mensen,
maar die waar­dig­heid is onze roe­ping
en die geeft ons de kracht
om ons telkens weer op te richten,
op te staan en ver­der te gaan:
“Volg Mij”.

Een andere, diepere kijk

Jezus en Zijn ouders
ont­moe­ten in de tempel
twee mensen
die dat hun leven lang hebben gedaan:
Simeon en Hanna.
Zij leven met God,
een toegewijd, toege­hei­ligd leven.
Altijd zijn ze trouw ge­ble­ven,
al ging de wereld rond hen
ook z’n eigen gang.
En het is eigen­lijk dui­de­lijk uit dit evan­ge­lie:
zij hebben een veel diepere kijk
op de wereld en de dingen van het leven gekregen.
We wor­den allemaal gevormd door de weg
die we gaan
en als het een weg is met God,
dan zal dat je ook vormen en rich­ting geven.

Zien wat écht gebeurt

Stel U voor, die drukke tempel,
ie­der­een loopt er heen en weer;
som­mi­gen zijn bezig met handel:
de verkoop van offerdieren
en geldwissel
voor het speciale tempel­geld
waar­mee de offerdieren wer­den gekocht.
Ie­der­een is druk
en loopt maar heen en weer,
maar twee mensen zijn er
temid­den van die vele mensen
die zien wat daar écht gebeurt:
het heil voor de volkeren,
het licht van de wereld
wordt de tempel binnen­ge­dragen!

Zo tel je mee

Mis­schien hebben velen gedacht:
Ach, die twee,
die tellen niet mee,
ze zijn geen handelaren,
ze zijn niet aanzien­lijk, geen notabelen,
maar ze zijn toegewijd en toege­hei­ligd.
Bij hen moet je zijn!
Wil je mee­tellen,
ga dan met hen mee
en volg hen na...!

Maria

Geen ander heeft dat zo gedaan
als Jezus’ moe­der Maria.
We danken God voor haar toe­wij­ding,
voor haar moe­der­lijke zorg,
haar liefde voor ons allen.

Dat zij ons mag helpen
om mee te tellen
niet voor het oog van de wereld,
maar voor Gods aanschijn,
bij die ontel­ba­re menigte
willen we horen!

Toegewijd leven

En bid­den we voor alle mensen
die zich hebben toegewijd aan God,
mis­schien ook op een bij­zon­dere manier
in het kloosterleven
of door een andere vorm van toe­wij­ding,
dat zij die roe­ping mogen leven
en in die toe­wij­ding
gelukkig zijn.

Maar we doen allemaal mee:
Denk aan je doopsel!

Terug