Arsacal
button
button
button
button


Moet geloven achter de voordeur?

Jezus roept mensenvissers

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 6 februari 2022 - 977 woorden
Moet geloven achter de voordeur?
Moet geloven achter de voordeur?
(foto: René vd Poll)

God en ons dage­lijks leven. Moet het geloof achter de voordeur blijven? Is het iets waar­mee je anderen ‘niet moet las­tig vallen’? Of zou­den geloof en leven verbon­den zijn, niet alleen in de zin van een ‘geheime in­spi­ra­tie’ maar als een ‘levende presentie’? Naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie van deze zon­dag (Lc. 5, 1-11 had ik het hierover in de sint Jozef­kerk van Benne­broek.

Op weg naar slui­ting...

De Sint Jozef­kerk staat op het punt van sluiten. 27 maart wordt de laatste gewone zon­dags­vie­ring gehou­den, daarna wil de pa­ro­chie de kerk alleen gebruiken voor gelegen­he­den als een uit­vaart, omdat de pa­ro­chi­anen samen zullen gaan met het nabij gelegen Vo­ge­len­zang. Het on­der­werp kwam ook op deze zon­dag ver­schil­lende keren aan de orde, het is verdrie­tig... maar ik heb de indruk dat er ook begrip is. Deze zon­dag waren er - als ik goed heb geteld - 27 gelo­vi­gen, waar­on­der de koorle­den die er een mooie vie­ring van maakten met hun zang.

Invallen

Deze zon­dag viel ik in voor de pas­to­raal werker, die helaas met Corona thuis zit. Mijn komst was dus een verras­sing. Tot en met deze zon­dag zou ik samen met de andere bis­schop­pen in Rome zijn geweest voor het Ad Limina bezoek en toen dat onlangs uitviel (of liever: verschoven werd) en ook mijn moe­der overleed, had ik het maar zo gelaten. Voor een keer is het dan niet erg om de H. Mis in mijn huis­ka­pel te doen.Totdat de pas­to­raal werker in eens uitviel... Toen liep het dus toch nog anders.

Homilie

Je zult mensen vangen

Alles wat je doet
wordt mooier als je het doet
met God.

Wereldvreemd?

Wij kunnen mis­schien weleens denken
dat je gevaar loopt
wereldvreemd te wor­den
als je te gods­diens­tig bent.
Dat is waar én niet waar.
Er bestaat zeker een gods­diens­tig­heid
die een beetje wereldvreemd is,
omdat die niet reëel is.
Dat is bij­voor­beeld zo
als iemand altijd bezig is
met allerlei voorspellingen van zieners
en ver­schij­ningen
en in van alles en nog wat
een teken van de hemel ziet.

Voeten op de grond

Dat is niet het soort gods­diens­tig­heid
dat Jezus graag zag.
De apos­te­len van Jezus
waren mensen met be­roe­pen
en ze wer­den de wereld ingezon­den
om een missie te vol­bren­gen
bij allerlei soorten mensen.
Zij ston­den dus met hun beide voeten op de grond.
Maar tege­lijk wer­den zij geleid
door de heilige Geest.

Edelsteen

Het is dus niet zo
dat je een soort kwezel wordt
die zijn werk, bedrijf of baan
niet goed meer doet,
als je een goede gelo­vi­ge wilt zijn.
Integen­deel!
De heilige Fran­cis­cus van Sales
heeft hier­voor
de vergelij­king getrokken
met een edelsteen
die je in de honing dompelt.
Er zijn allerlei soorten edel­ste­nen
met allerlei ver­schil­lende kleuren,
die kleuren ver­an­de­ren niet
maar gaan alleen maar mooier stralen
als je die steen in honing dompelt.

Niet voor een uurtje...

Zo is het ook met alles wat wij doen,
met al onze bezig­he­den
en met elk beroep:
alles wordt mooier en stralen­der
als je het doet in verbin­ding met God.
Gods­dienst moet niet iets aparts zijn
alleen voor een uurtje in de kerk,
het is iets voor elk moment van ons leven:
als we iets met toe­wij­ding doen,
als een dienst aan God en de naaste,
dus met een zekere devotie,
dan wordt wat wij doen
mooier, rusti­ger, vreedzamer, oprechter
en liefde­voller.
We zijn ver­keerd bezig
als we ons geloof en ons werk
ge­schei­den hou­den.

Achter de voordeur

Zo wordt te­gen­woor­dig wel gezegd
dat geloof achter de voordeur moet blijven
en dan wordt er vaak nog op gewezen
dat geloof zoveel ellende en geweld heeft voort­ge­bracht.

Maar het geloof heeft ook
zoveel mooie dingen bewerkt.

Geloof geuit in daden

Deze dagen liep ik door de hoofd­straat
van Leidschen­dam
waar ik vandaag kom.
Ik keek naar de pan­den die daar staan:
een pand was vroe­ger de bank,
opgezet door katho­lie­ken
om de boeren tegemoet te komen,
geld te lenen en een bedrijf op te zetten:
een bank met een sociale functie.
Daar­naast was het patronaat,
opgezet door de pa­ro­chie
als plaats waar het culturele leven,
scou­ting en allerlei ac­ti­vi­teiten
voor jeugd en jon­ge­ren waren;
daar­naast was de katho­lie­ke school
en even ver­der het bureau voor gezins­zorg
dat vanuit de kerk en door katho­lie­ken was opgezet.
Het is er allemaal niet meer,
maar het waren allemaal tekens
van het geloof van katho­lie­ken
dat zich in daden en in mooie werken uitte.

Alles wordt mooier...

Ons geloof maakt dus alles wat we doen
mooier en meer bete­ke­nis­vol
als we alles met toe­wij­ding en met God
vol­bren­gen,
zelfs de kleinste dingen
krijgen daardoor meer kleur, bete­ke­nis en zin.

Nog eens, maar nu met God

Het is dit wat we vandaag in het evan­ge­lie zien:
de leer­lin­gen wor­den ge­roe­pen
terwijl zij vissers zijn.
Die vissers hebben gewerkt,
de hele nacht
- dat is de beste tijd om te vissen -
maar ze hebben niets gevangen.
Dan komt de Heer
en die spreekt en begint te on­der­richten.
Hij verkon­digt hun het woord van God,
inspireert hen, geeft hun iets mee.
Vanuit die ach­ter­grond
overtuigt Jezus hen
om opnieuw de netten uit te gooien.
Ze doen dat nu dus met God,
op bevel van de Heer
en ze vangen een enorme hoeveel­heid vis,
zoveel als ze vermoe­de­lijk
nog nooit gevangen had­den.

Wat hebben ze geleerd?
Als je je beroep uitoefent met God aan je zijde
gaat alles veel beter,
dus snij Hem niet weg
uit je dage­lijks leven!

Mensenvissers

 Ver­vol­gens geeft Jezus de opdracht
om Hem te volgen en mensenvissers te wor­den.
Ze zullen grote daden ver­rich­ten
vanuit hun geloof,
alles zal vrucht­baar­der wor­den,
meer bete­ke­nis krijgen.

Meer glans

En dat is wat de Heer ook ons
mee wil geven:
als katho­lie­ke chris­te­nen
zijn we leer­lin­gen van de Heer.
Volg Hem na
en vervul je dage­lijkse missie
- dat zijn ook alle gewone dage­lijkse bezig­he­den -
met toe­wij­ding
en voor de eer van God.
Dan zal alles meer glans krijgen
en meer bete­ke­nis.
Met de beide voeten op de grond,
met ons hart in de hemel
door de goede intentie,
de mooie in­spi­ra­tie,
door de ziel die we er
vanuit ons geloof
in weten te leggen.

Wees niet bang,
je zult mensen vangen...
Je zult anderen kunnen in­spi­re­ren...

Terug