Arsacal
button
button
button
button


Oprichter Stichting Miss IQ geridderd

Steuntje in de rug voor kansarme kinderen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 februari 2022 - 510 woorden

Op vrij­dag 11 februari werd in een van de zalen van het Afas-stadion in Alkmaar het tien­ja­rig bestaan gevierd van de Stich­ting Miss IQ die schoolmeubilair verscheept naar Curacao en Aruba om de scholen en kin­de­ren die daar in armoede leven, te helpen. De oprichtster, mw. Ruth Groenewoud, werd bij deze gelegen­heid Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Deken Franklin Birghita van Alkmaar en ik waren hierbij aanwe­zig en hiel­den een toe­spraakje om de jubilerende stich­ting en mw. Ruth Groenewoud te fe­li­ci­te­ren. Beiden zijn we bij de stich­ting betrokken als lid van het comité van aanbeveling.

Waar­ne­mend burge­mees­ter Peter Rehwinkel van Dijk en Waard (Heer­hu­go­waard en Lange­dijk, sinds 1 jan. gefuseerd) reikte de ko­nin­klij­ke onder­schei­ding uit met een toe­spraakje waarin hij de ver­diensten van Ruth Groenewoud memoreerde.

Miss IQ helpt de kin­de­ren voor­na­me­lijk op Curacao en Aruba die zon­der ontbijt naar school gaan, op kapotte stoeltjes zitten en werken met ver­ou­derd les­ma­te­riaal. Vanuit Neder­land wordt afgedankt maar goed bruik­baar school­ma­te­riaal en meubilair door de stich­ting verscheept naar de Antillen. Door school- en sport­ma­te­riaal te schenken wor­den de zelfred­zaam­heid en toe­komst­moge­lijk­heden van de kin­de­ren vergroot.

Van harte felici­teer ik mw. Ruth Groenewoud met deze mooie onder­schei­ding en met het tien­ja­rig bestaan!

Hier­on­der mijn felici­ta­tie-woor­den:

Toespraakje

Van harte wil ik mw Ruth Groenewoud fe­li­ci­te­ren met het tien­ja­rig bestaan van Miss IQ en met de mooie en hoge onder­schei­ding, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, die haar is toegekend. We denken daarbij na­tuur­lijk ook aan Uw pas overle­den echt­ge­noot, de heer Arie Groenewoud, die vaak heeft meegeholpen om de doel­stel­lingen van Miss IQ te verwezen­lijken. Het is zeker in zijn geest dat we deze dag toch niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Een druppel?

Wat maakt de wereld mooier? Dat is de liefde, het omzien naar elkaar, hart voor elkaar en barm­har­tig­heid, vooral voor de kleinen, de armen, de weer­lozen. Soms zeggen mensen: wat ik kan doen is maar een druppel op een gloeiende plaat en dus doen zij maar niks, “omdat het toch niet helpt”.

Ieder mens telt

Stich­ting Miss IQ gaat van een heel ander principe uit: ieder mens is er één, ieder kind telt mee; het goede dat je doet maakt wél een groot verschil in een bepaalde situatie en als niemand de kleine stapjes zet, blijven ook de grote stappen achterwege. En trouwens, vele kleintjes maken één groot, dat hebben we gezien in de ge­schie­de­nis van tien jaar Miss IQ.

Groei

Wat begon met hulp voor een paar kin­de­ren, is gegroeid tot zo’n tien­dui­zend kin­de­ren die geholpen zijn en al die kin­de­ren hebben iets goeds ervaren en kunnen daardoor zelf weer am­bas­sa­deurs van de naasten­liefde wor­den. Zo heeft Miss IQ zich onder Uw bezielende lei­ding in deze tien jaar ont­wik­keld.

Zegen

U hebt voor dit werk al de zegen van paus Fran­cis­cus gekregen, dus mijn zegen telt mis­schien niet meer zo mee. Toch wil ik U en stich­ting Miss IQ van harte die zegen toewensen voor de toe­komst. Dat U nog vele kin­de­ren een goede basis mag kunnen bie­den!

Terug