Arsacal
button
button
button
button


Vormselvieringen in Volendam van start

verruimingen aangekondigd in Coronabeleid RK Kerk

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 16 februari 2022 - 281 woorden
Met priesters en leerkrachten
Met priesters en leerkrachten

Dins­dag­avond 15 februari was ik in Volen­dam voor de eerste van de vier vormsel­vie­ringen. Voor het eerst was dat daar weer met grotere groepen en meer aanwe­zigen in de kerk. Na de verrui­ming van het beleid van de Neder­landse over­heid zijn ook verrui­mingen voor de katho­lie­ke kerken in ons land aan­ge­kon­digd.

Volen­dam

De jongens en meisjes van groep acht van twee basis­scho­len ont­vingen het heilig Vormsel in de Maria­kerk als ster­king voor hun ver­dere levensweg. De Kennedy­school en de Spring­plank waren het eerst aan de beurt. De andere vormsel­vie­ringen volgen deze week en de ko­men­de weken. Van harte wensen we alle jongens en meisjes die dit sacra­ment hebben ont­van­gen toe dat de Geest van God hen tot heel veel goeds en moois zal in­spi­re­ren! Na afloop van de vie­ring was er in de pastorie van de Maria­kerk een ont­moe­ting met de leer­krachten.

Corona-ver­soe­pe­lingen

De vie­ring vond in feite plaats tij­dens de pers­con­fe­ren­tie van minister Ernst Kuipers en voelde al als een voorbode van de naderende vrij­heid.

Zoals de Neder­landse bis­schop­pen woens­dag 16 februari bekend hebben gemaakt zullen ook per 25 februari voor de katho­lie­ke kerken ver­soe­pe­lingen ingaan. Dat is dus nog een weekend wachten omdat voor de kerken geen Corona-pas wordt gevraagd. Nu al zijn de kerken goed toe­gan­ke­lijk, al is het bezoek nog beperkt omdat de afstand van an­der­halve meter moet wor­den gehou­den. In de meeste kerken is er echter voldoende ruimte.

Volgende week dins­dag is er voor het eerst sinds lange tijd weer een ‘fysieke’ bis­schop­pen­ver­ga­de­ring (in Den Bosch) en zal de ver­dere uit­wer­king van de ver­soe­pe­lingen voor de periode na 25 februari wor­den be­spro­ken. Te ver­wach­ten is dat we dan groten­deels weer terug kunnen gaan naar de ‘normali­teit’.

Terug