Arsacal
button
button
button
button


Als het stormt en pijn doet...

Hoe ben je in moeilijke tijden? (8e zondag door het jaar C)

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 27 februari 2022 - 796 woorden

Hoe ga je om met emotie en stress? Hoe handel je en ben je als het stormt en pijnt doet in je leven? Zondag 27 februari vier­den we de achtste zon­dag door het jaar met het evan­ge­lie over de balk en de splinter, de goede boom en de zieke boom (Lc. 6, 39-45). De eerste lezing uit de wijs­heid van Jezus Sirach sloot daar bij aan: "Als men de zeef schudt, blijft het kaf" (Sir. 27, 4-7). Naar aan­lei­ding van deze lezingen ston­den we erbij stil: staat je levens­boom sterk bij storm?

De H. Mis was in de ka­the­draal. Bij de heilige Mis was mgr. Frans Wiertz aanwe­zig die enkele dagen de carnaval van het zui­den was ontvlucht en in Haar­lem verbleef.

Homilie

Wat voor boom ben jij?

Bij emotie en stress

We zullen allemaal weleens
voor las­tige momenten staan in ons leven,
mis­schien ook met veel emotie en stress
en juist dan komt het vaak aan
op de keuzes die we maken;
zeker als we onder een zekere druk staan,
kan die emotie een grote rol gaan spelen.
Waardoor laten we ons dan lei­den?
Bij­voor­beeld: soms voelen we ons gekwetst
door iets wat iemand heeft gezegd of gedaan.
Dat raakt ons.
Of soms voelen we ons betrapt
op iets wat we liever niet
aan het licht had­den willen zien komen,
dat geeft stress;
of er gebeurt iets
dat ons veel nadeel kan berokkenen
en je wilt dat vermij­den,
of je wilt een vriend­schap niet verliezen,
je wilt ge­waar­deerd wor­den door anderen, enzo­voorts.
Hoe ga je dan rea­geren?

Een reactie uit emotie?

Mis­schien krijgen we dan de nei­ging
wraak te willen nemen
wanneer we gekwetst zijn,
een leugentje te ver­tellen
als de waar­heid niet zo pret­tig is,
iets te ver­zwij­gen
wat we zou­den hebben moeten zeggen,
bij­voor­beeld als we iets niet waar willen hebben
of een bepaald voor­deel
niet willen verliezen;
of we stellen de wer­ke­lijk­heid mooier voor
om de waar­de­ring van anderen te krijgen
en respect willen krijgen
voor de manier
waarop wij het hebben gedaan, enzo­voorts.
Zo zijn er vele situaties
waarin we de nei­ging zullen kunnen krijgen
om crea­tief met de waar­heid om te gaan,
wraak te nemen, haat te zaaien,
uit emotie te rea­geren..

Waar is je hart vol van?

Maar in dit soort emotie­volle omstan­dig­he­den
laten we in feite zien
wie we ten diepste zijn als mens.
Dan geldt meer dan ooit:
“Waar het hart van vol is,
stroomt de mond van over”,
zoals het evan­ge­lie zei.

Als het stormt en pijn doet...

De eerste lezing gaf het zo aan:
”Als je de zeef schudt, blijft het kaf”.
Dat wil zeggen:
als je flink door elkaar wordt geschud,
als het aar­dig stormt in je leven
dan komt tot uiting wat voor mens je bent:
het kaf is al wat niets waard is,
wat niet goed, niet gewel­dig is.
Het koren blijft bewaard.
Het kaf wordt na de oogst verbrand.

Als het stormt en pijn doet,
een situatie om wraak roept,
als het stevig te keer gaat
in iemands leven,
dan kan dat kaf naar voren komen.

Wat voor persoon?

Als je bij­voor­beeld
altijd wel tame­lijk door eer­zucht werd geleid
gaat dat op zo’n moment van crisis
een vervelende rol spelen;
als je altijd al geneigd bent
het kwade te vergel­den,
komt dat in een penibele situatie
nog extra naar voren.

Maar dat geldt ook aan de andere kant:
in moei­lijke omstan­dig­he­den, bij lij­den,
bij gekwetst­heid, bij pijn
komen ook de schatten,
de mooie kanten van iemands karakter
tot uiting,
de gees­te­lij­ke kracht van iemands persoon..
Op zo’n moment zien je
dat het écht is
die goed­heid, vrien­de­lijk­heid, onbaat­zuch­tig­heid
van die persoon;
Er zijn mensen die juist op die cruciale momenten
dat je wel heldhaf­tig of zelfopofferend moet zijn
om dan goed te kunnen zijn,
juist veel goed­heid, geloof en liefde laten zien.
Dat is gees­te­lij­ke kracht.

De situatie is een be­proe­ving
maar het is tege­lijk een situatie die laat zien
wat voor mooie vruchten
van goed­heid en liefde
er in het hart van die mens verborgen zitten,
waar zijn hart vol van is.

Goede boom?

Dit is in feite het verhaal
dat Jezus vandaag aan de orde stelt
in die korte spreuken
die we in het evan­ge­lie hebben gehoord.
Is je goed­heid een façade,
of is die echt,
dat toont zich
op momenten van crisis,
dan laat je zien
dat je geen huiche­laar bent,
dat je een goede boom bent
die goede vruchten voort­brengt.

De bood­schap

En wat is dan daarbij de bood­schap?
Wat is de uit­no­di­ging aan ons?
Iedere goede keuze die we maken,
iedere keer dat eenvoud en nede­rig­heid,
liefde en geloof het winnen,
iedere goede daad, ieder goed woord
bouwt mee aan de goed­heid van ons hart.
Elk mooi offer dat we brengen
maakt dat hart mooier,
alles waarin we ons­zelf vergeten
om er voor een ander te zijn
bouwt die goede boom op
die ook bij storm en tegenwind
die goede vruchten zal dragen.

Dat wens ik ons allen van harte toe.

Terug