Arsacal
button
button
button
button


Gebed voor de Oekraïne

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 27 februari 2022 - 499 woorden
Jezus zal in doodstrijd zijn tot het einde van de wereld... (kruisweg in Pontmain)
Jezus zal in doodstrijd zijn tot het einde van de wereld... (kruisweg in Pontmain)

In alle katho­lie­ke kerken in Neder­land is deze zon­dag gebe­den om vrede voor de Oekraïne. Dat gebeurde ook in de ka­the­draal en er was een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Nicolaas­basi­liek in aanwe­zig­heid van de Oekraïense honorair consul en een ver­te­gen­woor­diger van de Russisch Orthodoxe kerk in Neder­land.

In de ka­the­draal hebben we tevens stil gestaan in het gebed bij de situatie in Ethiopië (Tigray) en Jemen, waar zelfs voedseltransporten wor­den tegen gehou­den.

De schen­ding van de souvereini­teit van een natie, oorlogshan­de­lin­gen in strijd met het recht van de volkeren en agressie zijn te veroor­de­len. Het zijn altijd weer de on­schul­dige mensen, de gewone bur­gers, die het slacht­of­fer wor­den.

We bid­den daarom om vrede en sluiten ons aan bij de oproep van de paus en de Neder­landse bis­schop­pen om op Aswoens­dag te bid­den en te vasten voor deze intentie.

Hier­on­der volgen de gebe­den die in de ka­the­draal zijn gedaan

Gebed van de gelo­vi­gen

C. Laten we onze Hemelse Vader bid­den vanuit de goed­heid van ons hart

Vrede in de Oekraïne

1. Deze zon­dag bid­den we aller­eerst voor het volk van Oekraïne,
Om vrede en ge­rech­tig­heid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhan­de­lin­gen kiezen
in plaats van oorlog en geweld,
dat mensen­rechten steeds ge­res­pec­teerd wor­den,
bur­gers beschermd wor­den en slacht­of­fers wor­den op­ge­van­gen,
dat met de stuw­kracht van de heilige Geest
on­ver­moei­baar gewerkt wordt aan ver­zoe­ning en samen­wer­king in Europa.
Laat ons bid­den.

2. Laten we ook bid­den dat de inter­na­tio­nale ge­meen­schap alles op alles zal zetten om de vrede te her­stel­len en dat er wegen gevon­den mogen wor­den om volgens de bepa­lin­gen van het inter­na­tio­naal recht duurzame oplos­singen te bereiken die de rechten van de mensen en volkeren res­pec­teren. Laat ons bid­den.

De balk zien...

3. Bidden we ook dat wij de minste durven zijn, bereid om eigen fouten te erkennen en dat we niet alleen de fouten zien die anderen hebben gemaakt. Laten we bid­den dat wij als goede bomen zullen zijn, die goede vruchten dragen. Laat ons bid­den.

Bij con­flic­ten

4. Bidden we ook voor allen uit onze eigen omge­ving om wie we ons zorgen maken of met wie we con­flic­ten hebben; dat er wegen gevon­den wor­den om elkaar de hand te reiken en een nieuw begin te maken. Dat wij het inzicht mogen krijgen om de goede woor­den te kunnen spreken, de goede dingen te kunnen doen. Laat ons bid­den.

Ethiopië en Jemen

5. We denken ook bij­zon­der aan het gebied in Ethipië (Tigray) en aan Jemen waar vre­se­lijke oorlogen woe­den en de mensen zelfs hun recht op voedsel wordt ont­hou­den, door het blokkeren van transporten. Laten we bid­den dat deze situatie spoe­dig ten einde zal komen. Laat ons bid­den

Slot­ge­bed

C. Heer onze God, dit zijn onze gebe­den en daar­naast zijn er de vele onuit­ge­spro­ken gebe­den in ons eigen hart. Wil ons ver­ho­ren en schenk in het bij­zon­der vrede aan deze wereld en aan ons continent. Dat vragen we U door Christus onze Heer.

Terug