Arsacal
button
button
button
button


Het werk aan de 'kerkelijke rechtbank'

afscheid van officiaal mgr. drs. M. de Groot

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 februari 2013 - 290 woorden
Officialaat bisdom Haarlem-Amsterdam
Officialaat bisdom Haarlem-Amsterdam

Op woens­dag 6 februari hebben we in de kring van ons Haar­lemse offi­cia­laat afscheid geno­men van mgr. drs. M.J. de Groot als officiaal. Het offi­cia­laat, de ker­ke­lijke recht­bank, beoor­deelt onder meer of een huwe­lijk ongel­dig tot stand is geko­men. Als dit wordt vast­ge­steld zijn de betrokken man en vrouw vrij om een nieuw huwe­lijk aan te gaan. In het Katho­liek Nieuws­blad (KN) van deze week (7 februari, of ook op de web­si­te van deze krant) had ik gelegen­heid tot een re­flec­tie op het ambt van ker­ke­lijk rechter, in een gesprek met Jan Peeters van KN.

Daarin kwam onder meer naar voren hoe wel­da­dig de ker­ke­lijke pro­ce­dure kan zijn voor mensen die ge­schei­den zijn en een nieuwe relatie willen aan­gaan. Het is na­tuur­lijk een 'bij­ko­mend effect', maar ik vind het altijd mooi om te zien hoe de pro­ce­dure mensen helpt om inzicht te krijgen in wat er gebeurd is: het stuk­gaan van hun relatie. In het inter­view wordt ook het moei­lijke probleem be­spro­ken van de deelname aan de sacra­menten door wie niet ker­ke­lijk gehuwd zijn.

Gelukkig mogen we in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam be­schik­ken over een goed aantal rechters, die tevens "auditor"" zijn, dat wil zeggen dat zij de gesprekken voeren met de mensen die om een onder­zoek naar de gel­dig­heid van hun huwe­lijk vragen. De nieuwe officiaal is de pries­ter en docent aan het semi­na­rie dr. A. van den Hout. Andere rechters op de foto zijn - behalve onderge­te­kende - drs. A. J.M. de Beer, dr. B.J. Putter en diaken A. Weijers. Op de foto ziet U bovendien Mw. J.C.M. van Bakel, se­cre­ta­ris (notaria) van het offi­cia­laat. Voorts zijn met het offi­cia­laat een viertal personen verbon­den die op verzoek van partijen als advocaat en/of procurator kunnen optre­den.

Terug